Ktl-icon-tai-lieu

GIáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Được đăng lên bởi phanvanhien028
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3904 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Tiểu luận kết thúc khóa học

MỤC LỤC
Nội dung
Trang
Mục lục
1
Lời cảm ơn
3
Những từ và cụm từ viết tắt
4
PHẦN MỞ ĐẦU
5
1. Lý do chọn đề tài
5
2. Mục đích nghiên cứu
7
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
7
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
7
5. Phương pháp nghiên cứu
8
6. Kế hoạch nghiên cứu
7
7. Cấu trúc đề tài
8
PHẦN NỘI DUNG
9
Chương I – Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và các khái niệm liên quan
9
1.1. Cơ sở lý luận
9
1.2. Cơ sở thực tiễn
10
1.3. Các khái niệm
10
1.3.1. Khái niệm Kỹ năng sống
10
1.3.2. Phân loại Kỹ năng sống
11
1.3.3. Tiếp cận khái niệm KNS qua bốn trụ cột học tập do
13
UNESCO đề xuất
1.3.4. Thế nào là giáo dục KNS cho học sinh.
14
1.3.5. Vì sao cần giáo dục KNS cho học sinh.
15
1.3.6. Các nhóm KNS cần giáo dục cho HS THCS
16
Chương II- Thực trạng công tác giáo dục KNS cho học sinh trường
18
THCS Lý Tự Trọng, huyện Bắc Yên, Sơn La.
2.1. Đặc điểm chung của trường THCS Lý Tự Trọng
18
2.2. Thực trạng việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tại
19
trường THCS Lý Tự Trọng:
2.3. Nhận xét đánh giá thực trạng.
20
2.4. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng
25
Chương 3 – Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhằm nâng
cao hiệu quả công tác giáo dục KNS tại trường THCS Lý Tự

26

Trọng.
3.1. Căn cứ đề ra biện pháp.
3.2. Các biện pháp.
3.2.1. Biện pháp 1: Lập kế hoạch giáo dục KNS cho năm học
3.2.2. Biện pháp 2: Tổ chức thực hiện giáo dục KNS trong nhà trường

26
27
27
28

3.2.3. Biện pháp 3: Chỉ đạo thực hiện giáo dục KNS
3.2.4. Biện pháp 4: Kiểm tra đánh giá công tác giáo dục KNS
3.2.5. Biện pháp 5: Xây dựng môi trường giáo dục KNS

31
36
37

1

Nguyễn Xuân Thủy – Bắc Yên – Sơn La

Tiểu luận kết thúc khóa học

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.
3.4.Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi cảu các biện pháp

41
41

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác
2. Bài học sinh nghiệm, hướng phát triển
3. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

43
43
43
44
46

2

Nguyễn Xuân Thủy – Bắc Yên – Sơn La

Tiểu luận kết thúc khóa học

LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian 3 tháng được tham gia khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lí
trường THCS khóa IX tại trường Cao đẳng Sơn La, tôi đã tích lũy được một số kiến
thức cơ bản về quản lí trường học. Những kiến thức đó đã giúp tôi tự tin hơn khi cùng
tập thể lãnh đạo nhà trường thực hiện các nhiệm vụ quản lí toàn diện các hoạt động
dạy - hoạt động học - phát triển đội ngũ - rèn luyện đạo đức - xây dựng cơ sở vật chất
nhà trường…
Cũng trong thời gian trên, tôi đã dành thời gian nghiên cứu đề tài “CÁC BIỆN
PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO ...
Tiểu luận kết thúc khóa học
MC LC
Nội dung Trang
Mục lục 1
Lời cảm ơn 3
Những từ và cụm từ viết tắt 4
PHẦN MỞ ĐẦU 5
1. Lý do chọn đề tài 5
2. Mục đích nghiên cứu 7
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 7
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
5. Phương pháp nghiên cứu 8
6. Kế hoạch nghiên cứu 7
7. Cấu trúc đề tài 8
PHẦN NỘI DUNG 9
Chương I Cơ s lý lun, cơ s thc tin và các khái nim liên quan 9
1.1. Cơ sở lý luận 9
1.2. Cơ sở thực tiễn 10
1.3. Các khái niệm 10
1.3.1. Khái niệm Kỹ năng sống 10
1.3.2. Phân loại Kỹ năng sống 11
1.3.3. Tiếp cận khái niệm KNS qua bốn trụ cột học tập do
UNESCO đề xuất
13
1.3.4. Thế nào là giáo dục KNS cho học sinh. 14
1.3.5. Vì sao cần giáo dục KNS cho học sinh. 15
1.3.6. Các nhóm KNS cần giáo dục cho HS THCS 16
Chương II- Thực trạng công tác giáo dục KNS cho học sinh trường
THCS Lý Tự Trọng, huyện Bắc Yên, Sơn La.
18
2.1. Đặc điểm chung của trường THCS Lý Tự Trọng 18
2.2. Thực trạng việc rèn luyện k năng sống cho học sinh tại
trường THCS Lý Tự Trọng:
19
2.3. Nhận xét đánh giá thực trạng. 20
2.4. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng 25
Chương 3 Đề xuất các giải pháp tăng cường quản nhằm nâng
cao hiệu quả công tác giáo dục KNS tại trường THCS Tự
Trọng.
26
3.1. Căn c đ ra bin pháp. 26
3.2. Các bin pháp. 27
3.2.1. Bin pháp 1: Lp kế hoch giáo dc KNS cho năm hc 27
3.2.2. Bin pháp 2: T chc thc hin giáo dc KNS trong nhà trưng
3.2.3. Bin pháp 3: Ch đo thc hin giáo dc KNS
28
31
3.2.4. Bin pháp 4: Kim tra đánh giá công tác giáo dc KNS 36
3.2.5. Bin pháp 5: Xây dng môi trưng giáo dc KNS 37
Nguyễn Xuân Thủy – Bắc Yên – Sơn La
1
GIáo dục kỹ năng sống cho học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo dục kỹ năng sống cho học sinh - Người đăng: phanvanhien028
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
GIáo dục kỹ năng sống cho học sinh 9 10 395