Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục lòng yêu nước qua gảng dạy các bản tuyên ngôn độc lập

Được đăng lên bởi htlam09
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lòng yêu nước là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta từ ngàn đời
nay. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, từ thời các vua Hùng dựng nước,
thời Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đến thời kháng
chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, ông cha ta đã phải đương đầu với biết bao
âm mưu xâm lược của kẻ thù lớn từ phương Bắc cũng như phương Tây… Bằng
lòng yêu nước nồng nàn nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất tạo thành sức mạnh vĩ
đại chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược giành lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và
toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc Việt Nam ta như ngày hôm nay. Có thể thấy, “lòng
yêu nước” nó đã ăn sâu vào trong tư tưởng, ý thức, trở thành bản năng của mỗi
người dân Việt Nam ta.
Bất kì một giai đoạn lịch sử nào thì việc giáo dục tinh thần yêu nước, lịch sử
truyền thống dân tộc đều rất quan trọng và rất cần thiết. Ngày nay khi đất nước
đang tiến hành công nghiệp hoá, hiên đại hoá, khi chúng ta đang từng bước tiếp
cận với khoa học công nghệ cao của thế giới và đặc biệt là những biến động tiêu
cực về chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới trong đó có khu vực Biển Đông của
ta thì vấn đề giáo dục truyền thống của dân tộc càng phải được coi trọng. Bởi
truyền thống lịch sử dân tộc chính là cái gốc, là nền tảng để chúng ta tiếp thu cái
hiện đại mà không xa rời bản sắc, đón nhận cái mới mà không quên gốc gác, không
xa rời truyền thống lịch sử của cha ông. Chúng ta phải khẳng định rằng, ngay từ
bây giờ chúng ta phải quan tâm hơn, tích cực hơn trong việc giáo dục lịch sử,
truyền thống dân tộc cho học sinh đúng như Bác Hồ đã nhắc nhở:
Dân ta phải biết sử ta
Cho tuờng gốc tích nước nhà Việt Nam
Với tính đa dạng phong phú của bộ môn Lịch sử, nội dung các khoá trình
lịch sử ở trường phổ thông có khả năng giáo dục nhiều mặt cho học sinh như:
Xây dựng niềm tin lí tuởng cách mạng trên cơ sở nhận thức đúng sự phát triển
khách quan, hợp quy luật của xã hội loài người . Giáo dục cho học sinh truyền
thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước và bồi
dưỡng những phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho
học sinh.
Tri thức lịch sử của nhiều môn học khác xây dựng niềm tin cơ sở cho học
sinh, cung cấp cho học sinh vốn hiểu biết phổ thông, cơ bản vững chắc về xã hội
loài người, làm cơ sở để rút ra những kết luận khoa học, giúp học sinh nhận thức
đúng con đường mà loài người và dân tộc đã trải qua, đồng thời cung cấp các kiến
tthức khoa học cho học sinh một cách cụ th...


Lòng yêu nướctruyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta từ ngàn đời
nay. Trong suốt chiều i lịch sử của dân tộc, từ thời các vua Hùng dựng nước,
thời Trưng, Triệu, Trần Hưng Đạo, Lợi, Quang Trung đến thời kháng
chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, ông cha ta đã phải đương đầu với biết bao
âm mưu xâm lược của kẻ thù lớn từ phương Bắc cũng như phương Tây… Bằng
lòng yêu nước nồng nàn nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất tạo thành sức mạnh vĩ
đại chiến thắng mọi kẻ txâm lược giành lại độc lập, chủ quyền, thống nhất
toàn vẹn lãnh th cho Tổ quốc Việt Nam ta như ngày hôm nay. Có thể thấy, “lòng
yêu nước” đã ăn sâu vào trong tưởng, ý thức, trở thành bản năng của mỗi
người dân Việt Nam ta.
Bất kì một giai đoạn lịch sử nào thì việc giáo dục tinh thần yêu nước, lịch sử
truyền thống dân tộc đều rất quan trọng rất cần thiết. Ngày nay khi đất nước
đang tiến hành công nghiệp hoá, hiên đại hoá, khi chúng ta đang từng bước tiếp
cận với khoa học công nghệ cao của thế giới đặc biệt những biến động tiêu
cực về chính trị nhiều khu vực trên thế giới trong đó khu vực Biển Đông của
ta thì vấn đề giáo dục truyền thống của dân tộc càng phải được coi trọng. Bởi
truyền thống lịch sử dân tộc chính cái gốc, nền tảng để chúng ta tiếp thu cái
hiện đại mà không xa rời bản sắc, đón nhận cái mới mà không quên gốc gác, không
xa rời truyền thống lịch s của cha ông. Chúng ta phải khẳng đnh rằng, ngay từ
bây giờ chúng ta phải quan tâm hơn, tích cực hơn trong việc giáo dục lịch sử,
truyền thống dân tộc cho học sinh đúng như Bác Hồ đã nhắc nhở:
Dân ta phải biết sử ta
Cho tuờng gốc tích nước nhà Việt Nam
Với tính đa dạng phong phú của bộ môn Lch sử, nội dung các khoá trình
lịch sử ở trường phổ thông có khả năng giáo dục nhiều mặt cho học sinh như:
Xây dựng niềm tin tuởng cách mạng trên s nhận thức đúng sự phát triển
khách quan, hợp quy luật của hội loài người . Giáo dục cho học sinh truyền
thống tốt đp của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước và bồi
dưỡng những phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho
học sinh.
Tri thức lịch sử của nhiều môn học khác xây dựng niềm tin sở cho học
sinh, cung cấp cho học sinh vốn hiểu biết phổ thông, bản vững chắc về hội
loài người, làm sở để rút ra những kết luận khoa học, giúp học sinh nhận thức
đúng con đường mà loài người và dân tộc đã trải qua, đồng thời cung cấp các kiến
tthức khoa học cho học sinh một cách cụ thể như: sự ra đời , hựng thịnh suy vong
của mỗi chế độ xã hội đã tồn tại trong lịch sử... Từ đó hình thành thế giới quan đạo
đức làm cho việc định hướng của học sinh tr nên đung đắn tự giác. Bộ môn
1
Giáo dục lòng yêu nước qua gảng dạy các bản tuyên ngôn độc lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục lòng yêu nước qua gảng dạy các bản tuyên ngôn độc lập - Người đăng: htlam09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo dục lòng yêu nước qua gảng dạy các bản tuyên ngôn độc lập 9 10 531