Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục quốc phòng

Được đăng lên bởi mv-tbxh-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2872 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Tiểu luận:

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chuyên đề

Phòng chống “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Lớp: Cao cấp chính trị K9 Hà Giang
Khóa học: 2015 - 2016

Hà Giang, tháng 6 năm 2015

Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Sơn
Ngày sinh: ngày 07 tháng 11 năm 1971
Lớp: K9 Cao cấp Lý luận chính trị - Hà Giang
Mã số học viên: 14CCKTT 1714
Tên tiểu luận: Phòng chống “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khối kiến thức thứ hai, thuộc các chuyên đề Giáo dục quốc phòng an ninh
Học viên ký và ghi rõ họ tên
Số phách

Nguyễn Thị Sơn

Điểm tổng kết của tiểu luận
Bằng số

Bằng chữ

Chữ kí xác nhận của CB chấm

Số phách

tiểu luận
CB chấm 1
CB chấm 2

Số phách

2

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài tiểu luận
Trong thế giới ngày nay, mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu
hiện dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên thế giới vẫn
tiếp tục diễn ra gay gắt với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh xu thế hòa bình, hợp
tác, phát triển , toàn cầu hóa về kinh tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên

3

tất cả các lĩnh vực, thì thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với khủng hoảng kinh tế và các
vấn đề thiên tai, dịch bệnh, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống...
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm ẩn nhiều nhân
tố bất ổn định do cạnh tranh lợi ích chiến lược giữa các nước lớn. Khu vực Đông
Nam Á nổi lên là sự phức tạp trong ứng xử vấn đề Biển Đông, sự tranh chấp ảnh
hưởng của các nước lớn ngày càng gia tăng, tạo nguy cơ mất ổn định, thậm chí
căng thẳng trong các quan hệ song phương, đa phương.
Trong bối cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch
thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức chống phá cách mạng nước ta,
chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, với thực hiện chiến lược hết sức nguy
hiểm là “diễn biến hòa bình” và “ bạo loạn lật đổ”. Các thế lực phản động, thù
địch tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công
việc nội bộ của nước ta. Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng
giữ vị trí quan trọng và được chúng ta nhận thức đầy đủ hơn. Đấu tranh trên các
lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đối ngoại là những nội dung và
phương thức cần được đặc biệt chú trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa.
Mặt khác, chúng ta cần đặc biệt coi trọng việc “tự bảo...
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
Tiểu luận: Go dc quc phòng an ninh
Chuyên đề
Phòng chống “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Lớp: Cao cấp chính trị K9 Hà Giang
Khóa học: 2015 - 2016

Giáo dục quốc phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục quốc phòng - Người đăng: mv-tbxh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo dục quốc phòng 9 10 816