Ktl-icon-tai-lieu

giao lưu tiếp biến Văn hóa Việt Pháp

Được đăng lên bởi Cong Duy Pham
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4778 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chuyên đề: VĂN HÓA VIỆT NAM – TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
Giảng viên: PGS.TS Trần Thị Mai
HV: Phạm Công Duy
MSHV: 0305051206
Lớp: CHLSVN 2012 – 2014
Bài thu hoạch:
GIAO LƯU – TIẾP BIẾN VĂN HÓA VIỆT – PHÁP THỜI CẬN ĐẠI
Lời Mở đầu
Sự giao lưu và tiếp biến giữa các nền văn hoá luôn luôn diễn ra trong quá
tŕnh phát triển của nhân loại. Đó là một nhu cầu tất yếu, một quy luật của phát
triển. Trong quá tŕnh giao lưu– tiếp biến văn hóa, có thể xảy ra hiện tượng các
yếu tố của nền văn hoá này thâm nhập vào nền văn hoá kia hoặc nền văn hóa
này vay mượn các yếu tố của nền văn hoá kia rồi cải biến điều chỉnh cho phù
hợp dẫn đến sự tiếp biến văn hóa. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sự giao lưu
và tiếp biến giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại, đặc biệt là với văn
hóa phương Tây đã diễn ra mạnh mẽ, trong điều kiện thực dân Pháp xâm lược
thống trị và khai thác thuộc địa Việt Nam. Xét về mặt mặt văn hóa, người Việt
Nam đã không chỉ tiếp xúc với văn hóa Pháp qua những thương nhân hay nhà
truyền giáo nữa mà bắt đầu phải sống chung với văn hóa ấy trong các tình
huống khác nhau, có thể là cưỡng bức, tự phát hoặc tự giác. Do đó, nhân dân ta
tuỳ nơi tuỳ lúc có thể tiếp nhận hoặc chống đối. Nhưng cuối cùng, một quá trình
tiếp biến văn hóa đã diễn ra và làm thay đổi cơ bản nhiều qua niệm, thói quen,
tập quán.... để rồi văn hóa Việt Nam được bổ xung những yếu tố mới tiến bộ,
hiện đại vào nền văn hóa truyền thống, làm giàu đẹp hơn, phong phú hơn, hiện
đại hơn nền văn hóa dân tộc trong điều kiện lịch sử mới. Bài viết này đề cập đến
sự tiếp biến văn hóa Việt – Pháp trong thời kỳ thực dân Pháp cai trị Việt Nam
với thời gian cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, từ đó chỉ ra những hệ quả của
sự giao lưu tiếp biến đó dù có phần hạn chế và khiêm tốn về nhiều mặt.
1. Giao lưu- tiếp biến văn hóa và bối cảnh lịch sử giao lưu – tiếp biến văn
hoá Việt - Pháp
1.1. Khái niệm về giao lưu, tiếp biến văn hóa
Giao lưu và tiếp biến văn hóa hay còn gọi là giao thoa văn hóa, vốn là
một thuật ngữ của giới nghiên cứu nước ngoài. Người Anh gọi là Cultural
Change. Người Tây Ban Nha dùng chữ Transculturation, người Pháp có thuật

ngữ Interpénétration des civilization, người Mĩ thì dùng chữ acculturation 1.
Khái niệm acculturation, theo GS Hà Văn Tấn, các nhà khoa học Mĩ
R.Redifield, R.Linton và M.Herkovits vào năm 1936 đã định nghĩa là “Dưới từ
acculturation, ta hiểu hiện tượng xảy ra khi những nhóm người có văn hóa khác
nhau, tiếp xúc lâu dài với nhau và trực tiếp, gây ra sự biến đổi mô thức
(pattern) v...
Chuyên đề: VĂN HÓA VIỆT NAM – TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
Giảng viên: PGS.TS Trần Thị Mai
HV: Phạm Công Duy
MSHV: 0305051206
Lớp: CHLSVN 2012 – 2014
Bài thu hoạch:
GIAO LƯU – TIẾP BIẾN VĂN HÓA VIỆT – PHÁP THỜI CẬN ĐẠI
Lời Mở đầu
Sự giao lưu tiếp biến giữa các nền văn hoá luôn luôn diễn ra trong quá
tŕnh phát triển của nhân loại. Đó một nhu cầu tất yếu, một quy luật của phát
triển. Trong quá tŕnh giao lưu– tiếp biến văn hóa, thể xảy ra hiện tượng các
yếu tố của nền văn hoá này thâm nhập vào nền văn hoá kia hoặc nền văn hóa
này vay mượn các yếu tố của nền văn hoá kia rồi cải biến điều chỉnh cho phù
hợp dẫn đến sự tiếp biến văn hóa. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sự giao lưu
tiếp biến giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại, đặc biệt với văn
hóa phương Tây đã diễn ra mạnh mẽ, trong điều kiện thực dân Pháp xâm lược
thống trị khai thác thuộc địa Việt Nam. Xét về mặt mặt văn hóa, người Việt
Nam đã không chỉ tiếp xúc với văn hóa Pháp qua những thương nhân hay nhà
truyền giáo nữa bắt đầu phải sống chung với văn hóa ấy trong các tình
huống khác nhau, có thể là cưỡng bức, tự phát hoặc tự giác. Do đó, nhân dân ta
tuỳ nơi tuỳ lúc có thể tiếp nhận hoặc chống đối. Nhưng cuối cùng, một quá trình
tiếp biến văn hóa đã diễn ra làm thay đổi bản nhiều qua niệm, thói quen,
tập quán.... để rồi văn hóa Việt Nam được bổ xung những yếu tố mới tiến bộ,
hiện đại vào nền văn hóa truyền thống, làm giàu đẹp hơn, phong phú hơn, hiện
đại hơn nền văn hóa dân tộc trong điều kiện lịch sử mới. Bài viết này đề cập đến
sự tiếp biến văn hóa Việt Pháp trong thời kỳ thực dân Pháp cai trị Việt Nam
với thời gian cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, từ đó chỉ ra những hệ quả của
sự giao lưu tiếp biến đó dù có phần hạn chế và khiêm tốn về nhiều mặt.
1. Giao lưu- tiếp biến văn hóa và bối cảnh lịch sử giao lưu – tiếp biến văn
hoá Việt - Pháp
1.1. Khái niệm về giao lưu, tiếp biến văn hóa
Giao lưu tiếp biến văn hóa hay còn gọi giao thoa văn hóa, vốn
một thuật ngữ của giới nghiên cứu nước ngoài. Người Anh gọi Cultural
Change. Người Tây Ban Nha dùng chữ Transculturation, người Pháp thuật
giao lưu tiếp biến Văn hóa Việt Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao lưu tiếp biến Văn hóa Việt Pháp - Người đăng: Cong Duy Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
giao lưu tiếp biến Văn hóa Việt Pháp 9 10 269