Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 62372 lần   |   Lượt tải: 541 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO TRÌNH
ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng
khối không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HÀ NỘI – 2009
Nguồn: Bộ Giáo dục & Đào tạo

Page 1

Chương mở đầu
ĐỐI TƢỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƢỜNG LỐI
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƢỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tƣợng nghiên cứu
a) Khái niệm “đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3–2–1930. Đảng là đội tiên phong của
giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam;
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng
Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Ngay từ khi ra đời, thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng đã đề ra đường lối cách
mạng đúng đắn và trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta giành thắng lợi to lớn.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do cho
nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước nhà – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội; đánh thắng các thế lực xâm lược giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; bảo vệ
vững chắc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia; tiến hành sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập
vào trào lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc; góp phần tích cực sự nghiệp
hòa bình, thịnh vượng của nhân dân thế giới.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt
Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản trước hết là đề ra đường lối cách mạng
và hoạch định đường lối. Đây là công việc quan trọng hàng đầu của một chính đảng.
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương,
chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường
lối cách mạng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng.
Nhìn tổng thể, đường lối cách mạng của Đảng bao gồm đường lối đối nội và đường lối
đối ngoại. Về đối nội còn có đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đường lối cách mạng của Đảng là toàn diện và phong phú. Có đường lối chính trị chung,
xuyên suốt cả quá trình cách mạng, như: đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Có đường lối cách mạng trong một thời kỳ lịch sử, như: đường lối cách mạng ...
Nguồn: Bộ Giáo dục & Đào tạo Page 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIÁO TRÌNH
ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng
khối không chuyên ngành Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HÀ NỘI – 2009
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 442