Ktl-icon-tai-lieu

Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá

Được đăng lên bởi thanhtq1
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThS. Hoàng Xuân Sơn

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ
CNH, HĐH

ThS. Hoàng Xuân Sơn

1. Khái niệm CNH, HĐH
Công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa

nói giản đơn là “hóa” tức là chuyển từ một
nước nông nghiệp thành
một nước công nghiệp,
cải biến một XH nông
nghiệp thành một XH
công nghiệp

là hoạt động mở rộng
tiến bộ kỹ thuật với sự
lùi dần tính thủ công
trong sản xuất hàng hóa
và cung cấp dịch vụ.
CNH đem tới một tính
cách công nghiệp cho
một hoạt động nào đó

CNH, HĐH

Hiện đại hóa
có nội dung rất
rộng, là quá trình
cải biến một xã
hội cổ truyền
thành một xã hội
hiện đại …

CNH, HĐH
là quá trình phát triển
sản xuất và quản lý kinh
tế, xã hội dựa trên sự
phát triển của công
nghiệp và tiến bộ khoa
học – công nghệ nhằm
tạo ra năng xuất lao
động xã hội cao

1. Khái niệm CNH, HĐH
• Tại HNTW7 (7/1994), Đảng ta đã xác định:
“CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản,
toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức
lao động thủ công là chính sang sử dụng một
cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ,
phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại
dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ
khoa học – công nghệ tạo ra năng xuất lao động
xã hội cao”.
ThS. Hoàng Xuân Sơn

CNH, HĐH có tính khách quan, bởi vì:
Là quy luật phổ biến của
sự phát triển
1

Chuyển đổi văn
minh xã hội

5

2

Tính
khách quan
Phát triển LLSX,
nâng cao năng xuất 4
lao động

3

Tạo dựng cơ
sở vật chất kỹ
thuật hiện đại

Hiện đại hóa các
ngành kinh tế khác

2. Tính tất yếu phải thực hiện CNH, HĐH ở
nước ta
Theo Đảng ta
Theo CN ML

Muốn cải biến
C.Mác: “Những thời đại kinh tình
tế khác
trạngnhau
kinh
CNH, HĐH là
không phải ở chỗ Cơ
chúng
sản chất
xuất ratếcái
màcủa
là
lạcgìhậu
sở vật
con đường phát
nước
ta,TLSX
không
ở
chỗ
chúng
sản
xuất
kỹ
học
bằng
kỹ
thuật
cách
nào
với
triển tất yếu của
có con đường
của
CNXH
phải
nào”.
tất cả các nước
nào
khác,
là
LLSX
ở
trình
và các dân tộc
ngoài
con
độ
cao
hơn
trên thế giới để
đường CNH
CNTB.
tiến lên sản xuất
XHCN
hiện đại.
Tính quy luật

3. Các mô hình CNH trên thế giới
Cổ điển
1

Hướng về
xuất khẩu

5

2

Cổ điển
rút ngắn

Mô hình
Thay thế 4
nhập khẩu

Trong cơ chế kế
3 hoạch hóa tập
trung

Mô hình CNH theo kiểu cổ điển
Cuộc cách mạng
trong lĩnh vực sản
xuất nông nghiệp

1

2

Tiền đề

3

Sự hình thành các tầng
lớp chủ doanh nghiệp
trong các lĩnh vực sản
xuất nông nghiệp, công
nghiệp, dịch vụ thương
mại và tín dụng
Sự phát triển ngoại
thương và kèm theo là
chính sách xâm lược
thuộc địa để giải quyết
ngu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá - Người đăng: thanhtq1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá 9 10 971