Ktl-icon-tai-lieu

Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Đường lối đối ngoại

Được đăng lên bởi thanhtq1
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3507 lần   |   Lượt tải: 34 lần
I. GIAI ĐOẠN 1930 - 1946
Kết quả

1930-1946

1930 - 1945

1945-1946

II. GIAI ĐOẠN 1946 - 1975
1954-1975
1946-1954

19461975

Kết quả

III. GIAI ĐOẠN 1975 - 1986
1. Hoàn cảnh lịch sử
Thế giới

CNXH CNTB

mất phát
triển
ổn
định mạnh

Hòa
bình,
hợp tác
ở châu
Á-TBD

Việt Nam

Vấn
đề
Camp
uchia
(23/12/78)

Cả
nước
hòa
bình,
thống
nhất

CT
biên
giới
Tây
Nam

CT
biên
giới
phía
Bắc

(23/12/78)

(17/2/79)

2. Chủ trương, chính sách

ĐH IV
(12/1976)

Điều
chỉnh
đường lối
từ giữa
năm 1978

ĐH V
(3/1982)

3. Kết quả
 15/9/1976, Việt Nam là thành viên chính thức
của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF);
 21/9/1976, là thành viên chính thức của Ngân
hàng thế giới (WB);
 23/9/1976, ra nhập Ngân hàng phát triển châu
Á (ADB);
 Cuối năm 1976, Philippine và Thailand là 2
nước cuối cùng trong ASEAN thiết lập quan
hệ ngoại giao với Việt Nam;

3. Kết quả
 20/9/1977, là thành viên thứ 149 của Tổ chức
Liên hợp quốc;
 Từ năm 1975 đến 1977, Việt Nam thiết lập
thêm quan hệ ngoại giao với 23 nước;
 29/6/1978, ra nhập Hội đồng tương trợ kinh tế
(SEV);
 11/1978, ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác
toàn diện với Liên Xô.

VIỆT NAM TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN THỨ
149 CỦA LIÊN HỢP QUỐC 20/09/1977

Trụ sở Liên Hợp Quốc và lễ kết
nạp Việt Nam

IV. GIAI ĐOẠN 1986 - nay
1. Hình thành đường lối rộng mở, đa
dạng hóa, đa phương hóa quan hệ
quốc tế

a) Đặc điểm tình hình thế giới và nhu cầu mở
rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam

a) Đặc điểm tình hình thế giới và nhu cầu mở
rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam
Thế giới

CNXH
khủng
hoảng và
sụp đổ
(1991)

Chạy
đua phát
triển KT
giữa các
nước

Quan
điểm của
các nước
về sức
mạnh
thay đổi

Khoa
học-công
nghệ
phát
triển
mạnh

a) Đặc điểm tình hình thế giới và nhu cầu mở
rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam
Việt Nam

Nhu cầu
phá thế
bao vây,
cấm vận

Nhu cầu
chống
tụt hậu
về kinh
tế

b) Quá trình hình thành đường lối đổi mới
giai đoạn 1986 – 1996

ĐH VI
(12/1986

NQ 13
BCT
(5/1988)

HNTW8
(3/1990)

ĐH VII
(6/1991)

HNTW3
(6/1992)

HN giữa
nhiệm
kỳ
(1/1994)

c) Quá trình bổ sung và phát triển đường lối
đối ngoại của Đảng giai đoạn 1996 – nay

ĐH
VIII

(6/1996)

HNTW4
(12/97)

ĐH IX
(4/2001)

HNTW8
(7/2003)

ĐH X
(4/2006)

2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội
nhập kinh tế quốc tế
a) Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo

Cơ hội
và thách
thức

Mục
tiêu và
nhiệm
vụ

Tư
tưởng
chỉ đạo

b) Một số chủ trương, chính sách lớn về mở
rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập KTQT
1. Đưa các quan hệ đã được thiết lập vào chiều
sâu, ổn định, bền vững
2. Chủ động và tích cực...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Đường lối đối ngoại - Người đăng: thanhtq1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Đường lối đối ngoại 9 10 781