Ktl-icon-tai-lieu

Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Xây dựng hệ thống chính trị

Được đăng lên bởi thanhtq1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. LÝ LUẬN CHUNG
1. Hệ thống chính trị

Sơ lược
Khái niệm
Đặc trưng

Hệ thống
chính trị

2. Sự lãnh đạo của Đảng đối với HTCT
1
Bắt
nguồn
từ vai
trò lịch
sử của
GCCN
trong
thời đại
mới

2
Nhằm
đảm bảo
HTCT
được vận
hành đúng
hướng, giữ
vững bản
chất c.m
của chế độ

3
Đảm bảo
tính
thống
nhất
trong cơ
cấu tổ
chức, cơ
chế vận
hành

4
Đảng lãnh
đạo HTCT
được thực
hiện một
cách toàn
diện trên cả
ba mặt:
chính trị, tư
tưởng và tổ
chức

II. ĐL XÂY DỰNG HTCT THỜI KỲ
TRƯỚC ĐỔI MỚI (1945 – 1989)
Cơ sở

Đánh giá

Chủ trương

III. ĐL XÂY DỰNG HTCT THỜI KỲ
ĐỔI MỚI
1. Đổi mới tư duy về hệ thống chính trị

2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương
xây dựng HTCT

3. Những thành tựu và hạn chế

Thành tựu

Đánh
giá

Nguyên nhân

Hạn chế

08/09/13

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Xây dựng hệ thống chính trị - Người đăng: thanhtq1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Xây dựng hệ thống chính trị 9 10 630