Ktl-icon-tai-lieu

Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Xây dựng và phát triển nền văn hoá, giải quyết vấn đề XH

Được đăng lên bởi thanhtq1
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2604 lần   |   Lượt tải: 4 lần
I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐẢNG
1. Khái niệm văn hóa
• Edouard Heriiot cho rằng: “Văn hóa là
cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả, là
cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả”.
• C.Mác thì coi văn hóa là toàn bộ những
thành quả được tạo ra nhờ hoạt động lao
động sáng tạo của con người - hoạt động sản
xuất vật chất và tái sản xuất ra đời sống hiện
thực của con người.

Khái niệm văn hóa
Trong tiếng Việt, văn hóa được dùng theo
nghĩa thông dụng để chỉ học thức (trình độ văn
hóa), lối sống (nếp sống văn hóa), còn theo
nghĩa chuyên biệt thì văn hóa dùng để chỉ trình
độ phát triển của một giai đoạn (văn hóa Đông
Sơn, văn hóa Óc Eo, …); theo nghĩa rộng thì
văn hóa bao gồm tất cả, từ những sản phẩm
vật chất cho đến những giá trị tinh thần …

Khái niệm văn hóa
Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn cũng như

mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng
tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo
đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học,
nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng
ngày như ăn, mặc, ở và các phương thức sử
dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó
tức là văn hóa.”.

Khái niệm văn hóa
UNESCO: “Văn hóa là một phức hệ - tổng

hợp các đặc trưng diện mạo về tinh thần, vật
chất, tri thức và tinh cảm… khắc họa nên bản
sắc của một cộng đồng gia đình, xóm làng,
vùng, miền, quốc gia, xã hội … Văn hóa không
chỉ bao gồm nghệ thuật, văn chương mà còn cả
lối sống, những quyền cơ bản của con người,
những hệ thống giá trị, những truyền thống, tín
ngưỡng…”.

2. Thời kỳ trước đổi mới
a) Quan điểm, chủ trương về xây dựng
nền văn hoá mới
Giai đoạn 1943 – 1954:
Đề cương văn hóa Việt Nam do đ.c TBT
Trường Chinh trực tiếp soạn thảo.
• ĐC đã xác định lĩnh vực văn hóa là một trong 3
mặt trận
• Đề ra 3 nguyên tắc của nền VH mới:

•ĐC xác định nền VH mới Việt Nam có tính
chất dân tộc về hình thức, dân chủ về nội dung.

7/1948

3/1947

16/11/1946
1945

Báo cáo “chủ nghĩa Mác và văn hóa
Việt Nam” tại Hội nghị văn hóa toàn
quốc lần thứ II

Tác phẩm “Đời sống mới” của Hồ
Chí Minh
Bức thư về “Nhiệm vụ văn hóa Việt Nam trong công
cuộc cứu nước và xây dựng nước hiện nay” của đ/c
Trường Chinh gửi CT Hồ Chí Minh

03/09/1945: trong phiên họp đầu tiên của Hội
đồng Chính phủ
25/11/1945: Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”

Xác định mối quan hệ giữa văn hóa và
cách mạng GPDT, cổ động VH cứu quốc
Xây dựng nền VH dân chủ mới Việt Nam
có tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng

Nội
dung

Tích cực bài trừ nạn mù chữ, mở đại học
và trung học, cải cách việc học ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Xây dựng và phát triển nền văn hoá, giải quyết vấn đề XH - Người đăng: thanhtq1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giao trình đường lối cạch mạng của Đảng CSVN - Xây dựng và phát triển nền văn hoá, giải quyết vấn đề XH 9 10 988