Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình đường lối ĐCS Việt Nam

Được đăng lên bởi sinhdt72794
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Nội dung
1.

1 GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1.

1.1 CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

1.

1.1.1 CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)

2.

1.1.2 CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)

3.

1.1.3 CHƯƠNG IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

4.

1.1.4 CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

5.

1.1.5 CHƯƠNG VI: ĐUỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

6.

1.1.6 CHƯƠNG VII: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

7.

1.1.7 CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHƯƠNG I:
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng cộng sản Việt Nam
1.Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX
a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Các nước tư bản đế quốc,
bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa.
Sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn
giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra
mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.
b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác -Lênin
Vào giữa thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức thiết phải có hệ
thống lý luận khoa học với tư cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư
bản. Trong hoàn cảnh đó, chủ nghĩa Mác ra đời, về sau được Lênin phát triển trở thành chủ nghĩa Mác - Lê nin.
Chủ nghĩa Mác - Lê nin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai
cấp công nhân phải lập ra đảng cộng sản. Sự ra đời đảng cộng sản là yêu cầu khách quan đáp ứng cuộc đấu tranh của giai
cấp công nhân chống áp bức, bóc lột. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848) xác định: những người cộng sản luôn luôn
đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong trào; là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở các nước; họ hiểu rõ
những điều kiện, tiến trình và kết quả của phong trào vô sản. Những nhiệm vụ chủ yếu có tính quy lu...


  !"#$%&'()* +!+&,-+./0+120 3#/,
 +&'4 526$/( +./0+120 3#/,7+'4)8&+&9&#$:;<# =+./0
 +&'4 5'()* ><#$/& 7&+&9&?<@ABCDEFCGHI
J J+&'4 5'()* K&!+& L+&*#&6+MNO&!O7L?<*+,PQN,)'R+BCGHSCTHI
D D+&'4 5'()* +U& 3O&V/
G G+&'45'()* QN@M6AK &#L#&:#$'(:&&'WQX&1 +&.&8/
H H+&'4 5<()* QN@M6&3#&*+&9&#$:
Y Y+&'4 5'()* QN@M6O&!##$ ZA[&"!7 0 ?<@L#+!+>AQX&1
T T+&'4 5'()* * "-
 !"#$%&'()* +!+&,-+./0+120 3#/,
+&'4 5
26$/( +./0+120 3#/,7+'4)8&+&9&#$:;<# =+./0
&\]^__
&\`aabcQ Q_dabeQQ
2fghiajik\l`m
#nabcQ Qoji_pghnf__`gq+ri_a`o
istimuu_ois\vuwk\xiyuuu_]
2f]\ij_a`\_uu_rzs{f,u|
}u_]krjfu\g\g~ox\_•xmu€
•zr_]
i0zj,S)s
\}abeQ Qox\_••x‚uxho_ƒgsdiyaxm
„lb…kr\k†b‡z•x‚u_•j
i#\_moj,_okq_w)sxhz\j,S)s
+j,S)seˆo\_w~w_•fy]^o
•x‚uxlx_2f__\gsdb`_xy_•
•x‚uxiyoim#gs‚B‰G‰Iv_]5}‚‚
_ihw‡\ix\Š\ixlbs`ga•_‚uzrŠ…hˆ
}_qbo‹ak\ba`x\k‚}kŒgam•`gl\‡_
•x‚u_hfŒ_‡\•g‡`gqk\vugfvprx‚_ys
lx•x‚uo…awow_q‚v•xnw‡•x‚
uox_ih`gqw\huu_Žzk•x‚uemh
xm_w•xa_•xmdrxuu_bvp+j
Giáo trình đường lối ĐCS Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình đường lối ĐCS Việt Nam - Người đăng: sinhdt72794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Giáo trình đường lối ĐCS Việt Nam 9 10 936