Ktl-icon-tai-lieu

giao trinh GDQP cao đẳng tap 1

Được đăng lên bởi vugiang2010
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§µo huy hiÖp  NguyÔn M¹nh H ëng
Lu Ngäc Kh¶i  NguyÔn Hoµng Minh  TrÇn §¹i NghÜa TrÇn
§¨ng Thanh  Vò quang t¹o  §ç Xu©n T¶o
Hoµng Kh¾c Th«ng  Lª do·n thuËt  T¹ Ngäc V·ng NguyÔn
Tõ Vîng  NguyÔn träng xu©n

Gi¸o tr×nh

(DïNG CHO SINH viªn C¸C TR¦êNG §¹i häc, cao ®¼ng)

TËP MéT
(T¸i b¶n lÇn thø nhÊt, cã söa ch÷a vµ bæ sung)

NHµ XUÊT B¶N GI¸O DôC

B¶n quyÒn thuéc HEVOBCO  Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc
4122008/CXB/8869/GD

M· sè : 7G073Y8DAI

Lêi nãi ®Çu
Gi¸o dôc quèc phßng  an ninh cho sinh viªn lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô
quan träng gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn. Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn
cho thÕ hÖ trÎ cã ®iÒu kiÖn tu dìng phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ rÌn luyÖn n¨ng lùc thùc tÕ
®Ó s½n sµng thùc hiÖn 2 nhiÖm vô chiÕn lîc : x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam
x· héi chñ nghÜa. M«n häc Gi¸o dôc quèc phßng  an ninh ®· ®îc x¸c ®Þnh trong
nhiÒu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ gÇn ®©y nhÊt Bé ChÝnh trÞ ®· cã
ChØ thÞ sè 12CT/TW ngµy 0352007 vÒ t¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi
c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng, an ninh trong t×nh h×nh míi, ChÝnh phñ còng cã
NghÞ ®Þnh sè 116/2007/N§CP ngµy 1072007 vÒ Gi¸o dôc quèc phßng  an ninh.
Qu¸n triÖt chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc
quèc phßng, an ninh nh»m ®¸p øng tèt h¬n n÷a yªu cÇu cña môc tiªu gi¸o dôc vµ
thùc tiÔn, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· phèi hîp víi Bé Quèc phßng, Bé C«ng an
nghiªn cøu, biªn so¹n bé s¸ch Gi¸o tr×nh Gi¸o dôc quèc phßng  an ninh dïng cho
sinh viªn c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng gåm hai tËp. Bé s¸ch nµy ®· ®îc Héi ®ång
thÈm ®Þnh liªn Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o  Bé Quèc phßng  Bé C«ng an nghiÖm thu.
Néi dung s¸ch ®· cËp nhËt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò míi, phï hîp víi ch¬ng tr×nh míi ban
hµnh, QuyÕt ®Þnh sè 81/2007/Q§BGD§T ngµy 24122007 cña Bé trëng Bé Gi¸o
dôc vµ §µo t¹o.
C¸c t¸c gi¶ biªn so¹n bé s¸ch nµy ®îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Quèc phßng,
Bé C«ng an lùa chän. B¶n th¶o sau khi hoµn chØnh ®· ®îc Héi ®ång thÈm ®Þnh Quèc
gia thÈm ®Þnh vµ giao cho Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc xuÊt b¶n ®Ó phôc vô c¸c trêng. Hi
väng bé s¸ch nµy sÏ gióp Ých ®îc nhiÒu cho gi¶ng viªn, sinh viªn vµ nhµ trêng trong
viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc quèc phßng, an ninh toµn d©n. MÆc dï ®· cã nhiÒu
cè g¾ng, song khã tr¸nh khái nh÷ng s¬ suÊt nhÊt ®Þnh. Chóng t«i mong nhËn ®îc
nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ gi¶ng viªn, c¸n bé chØ ®¹o ®Ó bé s¸ch ngµy
cµng hoµn thiÖn. C¸c ý kiÕn ®ãng gãp xin göi vÒ Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc 81 TrÇn H ng §¹o, Hµ Néi. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Vô gi¸o dôc qu...
§µo huy hiÖp NguyÔn M¹nh Hëng
Lu Ngäc Khi NguyÔn Hoµng Minh TrÇn §¹i NghÜa TrÇn
§¨ng Thanh Vò quang t¹o §ç Xu©n To
Hoµng Kh¾c Th«ng Lª do·n thuËt T¹ Ngäc V·ng NguyÔn
Tõ Vîng NguyÔn träng xu©n
Gi¸o tr×nh
(DïNG CHO SINH viªn C¸C TR¦êNG §¹i häc, cao ®¼ng)
TËP MéT
(T¸i b¶n lÇn thø nhÊt, cã söa ch÷a vµ bæ sung)
NHµ XUÊT B¶N GI¸O DôC
B¶n quyÒn thuéc HEVOBCO Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc
4122008/CXB/8869/GD M· sè : 7G073Y8DAI
giao trinh GDQP cao đẳng tap 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao trinh GDQP cao đẳng tap 1 - Người đăng: vugiang2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
giao trinh GDQP cao đẳng tap 1 9 10 556