Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kinh tế chính trị MácLênin

Được đăng lên bởi teotungtoe
Số trang: 257 trang   |   Lượt xem: 4817 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo trình
Kinh tế chính trị
Mác - Lênin
(Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh
trong các trường đại học, cao đẳng)

(Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung)

Đồng chủ biên:
GS.TS. Chu Văn Cấp
GS.TS. Phạm Quang Phan
PGS. TS. Trần Bình Trọng
Tập thể tác giả:
GS. TS. Chu Văn Cấp
TS. Nguyễn Văn Chiển
PGS. TS. Phạm Văn Dũng
PGS. TS. Nguyễn Văn Hảo
PGS. TS. Phan Thanh Phố

GS. TS. Phạm Quang Phan
PGS. TS. Mai Hữu Thực

PGS. TS. Trần Bình Trọng
PGS. TS. Vũ Hồng Tiến

Phần mở đầu
Chương I
Đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế
chính trị Mác - Lênin
I- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác Lênin
1. Đối tượng của kinh tế chính trị Mác - Lênin
Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những
nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối
tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại
thương. Chủ nghĩa trọng nông chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang
lĩnh vực sản xuất, nhưng lại chỉ giới hạn ở sản xuất nông nghiệp. Kinh tế chính trị tư sản
cổ điển xác định kinh tế chính trị là khoa học khảo sát về bản chất và nguyên nhân của
sự giàu có, có những phát hiện nhất định về những quy luật kinh tế chi phối nền sản
xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng lại coi các quy luật của chủ nghĩa tư bản là quy luật của
quá trình lao động nói chung của loài người, phủ định tính chất lịch sử của chủ nghĩa tư
bản. Một số nhà kinh tế học hiện đại ở các nước tư bản chủ nghĩa lại tách chính trị khỏi
kinh tế, biến kinh tế chính trị thành khoa học kinh tế thuần tuý, che đậy quan hệ sản xuất tư
bản chủ nghĩa và mâu thuẫn giai cấp trong chủ nghĩa tư bản.
Quan niệm của chủ nghĩa Mác về đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị được
thể hiện rõ trong tác phẩm Chống Đuyrinh của Ph.Ăngghen. Ph.Ăngghen đã nhấn
mạnh: "Kinh tế chính trị học, theo nghĩa rộng nhất, là khoa học về những quy luật chi
phối sự sản xuất và sự trao đổi những tư liệu sinh hoạt vật chất trong xã hội loài người...
Những điều kiện trong đó người ta sản xuất sản phẩm và trao đổi chúng, đều thay đổi
tuỳ từng nước, và trong mỗi nước, lại thay đổi tuỳ từng thế hệ. Bởi vậy không thể có
cùng một môn kinh tế chính trị duy nhất cho tất cả mọi nước và cho tất cả mọi thời đại
lịch sử được... Vậy môn kinh tế chính trị, về thực chất là một môn khoa học có tính chất
lịch sử. Nó nghiên cứu tư liệu có tính chất lịch sử, nghĩa là một tư liệu luôn luôn thay
...
B Giáo dc và Đào to
Giáo trình
Kinh tế chính tr
Mác - Lênin
(Dùng cho khi ngành kinh tế - qun tr kinh doanh
trong các trường đại hc, cao đẳng)
(Tái bn ln th hai, có sa cha và b sung)
giáo trình kinh tế chính trị MácLênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kinh tế chính trị MácLênin - Người đăng: teotungtoe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
257 Vietnamese
giáo trình kinh tế chính trị MácLênin 9 10 312