Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 4)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Kinh tế
ĐHQG TP.HCM

Kinh tế lượng

©2007

CHƯƠNG 4: HỒI QUI ĐA BIẾN
Mô hình hồi quy đơn đã trình bày ở các chương 2 và 3 là khá hữu dụng cho rất nhiều
trường hợp khác nhau. Mặc dù vậy, nó trở nên không còn phù hợp nữa khi có nhiều hơn
một yếu tố tác động đến biến cần được giải thích. Hồi quy đa biến cho phép chúng ta
nghiên cứu những trường hợp như vậy. Hãy xét các ví dụ sau:

4.1 Giới thiệu về hồi quy đa biến
Ví dụ 4.1: Rất nhiều các nghiên cứu trên thế giới quan tâm tới mối quan hệ giữa thu nhập
và trình độ học vấn. Chúng ta kỳ vọng rằng, ít ra về trung bình mà nói, học vấn càng cao,
thì thu nhập càng cao. Vì vậy, chúng ta có thể lập phương trình hồi quy sau:
Thu nhập = β1 + β 2 Học vấn + ε
Tuy nhiên, mô hình này đã bỏ qua một yếu tố khá quan trọng là mọi người thường có mức
thu nhập cao hơn khi họ làm việc lâu năm hơn, bất kể trình độ học vấn của họ thế nào. Vậy
nên, mô hình tốt hơn cho mục đích nghiên cứu của chúng ta sẽ là:
Thu nhập = β1 + β 2 Học vấn + β 3 Tuổi + ε
Nhưng người ta cũng thường quan sát thấy, thu nhập có xu hướng tăng chậm dần khi người
ta càng nhiều tuổi hơn so với thời trẻ. Để thể hiện điều đó, chúng ta mở rộng mô hình như
sau:
Thu nhập = β1 + β 2 Học vấn + β 3 Tuổi + β 4 Tuổ i 2 + ε
Và chúng ta sẽ kỳ vọng rằng, β 3 mang dấu dương, và β 4 mang dấu âm.
Như vậy, chúng ta đã rời bỏ thế giới của hồi quy đơn và bước sang hồi quy đa biến.
Ví dụ 4.2: Nghiên cứu về nhu cầu đầu tư ở Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1968 – 1982.
Ở Mỹ, thời kỳ này mang dấu ấn lịch sử là cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài, dẫn đến bội
chi ngân sách và lạm phát. Một năm sau khi chiến tranh kết thúc, lạm phát ở Mỹ đã đạt tới
mức kỷ lục là 9.31% vào năm1976. Điều đó dẫn đến việc ngân hàng trung ương phải áp
dụng mạnh mẽ chính sách tiền tệ chặt, vốn đã được áp dụng trong vài năm trước, và đưa
Lê Hồng Nhật
Trần Thiện Trúc Phượng

4-1

Khoa Kinh tế
ĐHQG TP.HCM

Kinh tế lượng

©2007

mức lãi suất lên tới mức cao kỷ lục là 7.83%. Khi sự dính líu của Mỹ về quân sự tại Việt
Nam đã hoàn toàn chấm dứt, nguồn nhân lực trước đây phục vụ cho chiến tranh nay chuyển
ào ạt sang khu vực thương mại. Và điều này lại lại làm dấy lên một đợt lạm phát mới, đạt
tới 9.44% vào năm 1981, sau đó được đưa về mức 5.99% vào năm 1982 nhờ vào việc nâng
lãi suất lên tới 13.42%. Như vậy, lịch sử kinh tế Mỹ trong thời kỳ này được đặc trưng bởi
chính sách tiền tệ chặt, kéo theo xu hướng cắt giảm liên tục về đầu tư qua các năm.
Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu Mỹ đã đề xuất mô hình nghiên cứu sa...
Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007
ĐHQG TP.HCM
Lê Hng Nht 4-1
CHƯƠNG 4: HI QUI ĐA BIN
Mô hình hi quy đơn đã trình bày các chương 2 và 3 là khá hu dng cho rt nhiu
trường hp khác nhau. Mc dù vy, nó tr nên không còn phù hp na khi có nhiu hơn
mt yếu t tác động đến biến cn được gii thích. Hi quy đa biến cho phép chúng ta
nghiên cu nhng trường hp như vy. Hãy xét các ví d sau:
4.1 Gii thiu v hi quy đa biến
Ví d 4.1: Rt nhiu các nghiên cu trên thế gii quan tâm ti mi quan h gia thu nhp
và trình độ hc vn. Chúng ta k vng rng, ít ra v trung bình mà nói, hc vn càng cao,
thì thu nhp càng cao. Vì vy, chúng ta có th lp phương trình hi quy sau:
Thu nhp =
21
β
β
+
Hc vn
ε
+
Tuy nhiên, mô hình này đã b qua mt yếu t khá quan trng là mi người thường có mc
thu nhp cao hơn khi h làm vic lâu năm hơn, bt k trình độ hc vn ca h thế nào. Vy
nên, mô hình tt hơn cho mc đích nghiên cu ca chúng ta s là:
Thu nhp =
21
β
β
+
Hc vn
3
β
+
Tui
ε
+
Nhưng người ta cũng thường quan sát thy, thu nhp có xu hướng tăng chm dn khi người
ta càng nhiu tui hơn so vi thi tr. Để th hin điu đó, chúng ta m rng mô hình như
sau:
Thu nhp =
21
β
β
+
Hc vn
3
β
+
Tui
4
β
+
Tu
2
i
ε
+
Và chúng ta s k vng rng,
3
β
mang du dương, và
4
β
mang du âm.
Như vy, chúng ta đã ri b thế gii ca hi quy đơn và bước sang hi quy đa biến.
Ví d 4.2: Nghiên cu v nhu cu đầu tư M trong khong thi gian t năm 1968 – 1982.
M, thi k này mang du n lch s là cuc chiến tranh Vit Nam kéo dài, dn đến bi
chi ngân sách và lm phát. Mt năm sau khi chiến tranh kết thúc, lm phát M đã đạt ti
mc k lc là 9.31% vào năm1976. Điu đó dn đến vic ngân hàng trung ương phi áp
dng mnh m chính sách tin t cht, vn đã được áp dng trong vài năm trước, và đưa
Trn Thin Trúc Phượng
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 4) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 4) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 4) 9 10 38