Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

Được đăng lên bởi sen-giang
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 17069 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

Gi¸o tr×nh
Kü thuËt x©y dùng v¨n b¶n ph¸p luËt
(Tμi liÖu s−u tÇm)

********

N¨m 2008 ********

DiÔn ®μn ph¸p luËt viÖt nam

CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
I. Đối tượng nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của kỹ thuật xây dựng văn bản là những hoạt động liên quan
đến việc xây dựng các văn bản Qui phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật.
- Những hoạt động này rất đa dạng, được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau như: Quốc
hội, UBTVQH, Chính phủ, UBND các cấp...
- Chính vì vậy việc nghiên cứu một cách toàn diện hoạt động XDVB góp phần tăng cường
chất lượng văn bản, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước.
• Những nội dung cơ bản mà kỹ thuật xây dựng văn bản đề cập đến là:
+ Thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật
+ Hình thức văn bản.
+ Nội dung văn bản.
+ Trình tự thủ tục XDVB.
Khi nghiên cứu những nội dung này cần dựa trên cơ sở các qui định của nhà nước về
soạn thảo văn bản; lý thuyết về soạn thảo văn bản, mặt khác phải dự vào kinh nghiệm thực tế
để bổ sung cho lý luận.
* Khi tiến hành soạn thảo văn bản cần đáp ứng những nhu cầu sau:
1- Các yêu cầu đối với việc nghiên cứu kỹ thuật XDVB.
+ Nắm vững những qui định hiện hành của nhà nước về kỹ thuật xây dựng văn bản.
+ Nắm vững lý thuyết về kỹ thuật xây dựng văn bản.
+ Nắm vững các loại văn bản hiện hành.
+ Qua nghiên cứu cần đối chiếu so sánh giữa lý luận và thực tiển, đề xuất các mẫu văn bản
phù hợp.
2-Các yêu cầu đối với người làm công tác soạn thảo văn bản
+ Phải nắm vững đương lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, để thể chế hóa
thành đường lối của Đảng thành pháp luật, để áp dụng đúng đắn pháp luật.
+ Phải nắm vững khoa học pháp lý.
+ Phải có tri thức về các khoa học pháp lý khác như: Ngôn ngữ học, lôgíc, tâm lý học...
+ Cần có kiến thức thực tế phong phú.
II. Khái niệm văn bản QPPL và văn bản bản áp dụng pháp luật.
1. Khái niệm chung về văn bản.
Văn bản là hình thức thể hiện và truyền đạt bằng ngôn ngữ viết trên các chất liệu
chuyên môn, ý chí của một cá nhân hay tổ chức, tới các cá nhân hay các tổ chức khác nhằm
mục đích thông báo hay đòi hỏi đối tượng tiếp nhận phải thực hiên một hành vi nhất định đáp
ứng nhu cầu của người soạn thảo.
Như vậy theo khái niệm này thì văn bản được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm nhiều
loại văn bản như: Văn bản văn học, văn bản sử học, văn bản luật học...
2. Khái niệm văn bản pháp luật.
a. Văn bản qui phạm pháp luật.
Khái niệm: Theo quy định tại điều 1 luậ...
K thut xây dng văn bn pháp lut
Gi¸o tr×nh
Kü thuËt x©y dùng v¨n b¶n ph¸p luËt
(Tμi liÖu su tÇm)
********
N¨m 2008
********
Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật - Người đăng: sen-giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 9 10 864