Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình LỊCH SỬ ĐÔ THỊ

Được đăng lên bởi super_man_lolo
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: ĐÔ THỊ THỜI CỔ ĐẠI
1.1 Đô thị Ai Cập cổ đại.
- Những đô thị Ai Cập cổ đại đã ra đời từ rất sớm, khoảng 3000 TCN.
Những đô thị Ai Cập cổ đại đều quy tụ dọc theo hai bên bờ sông Nile như một yếu
tố quan trọng của nền kinh tế nông nghiệp. Thần quyền và Vương quyền cũng tác
động mạnh đến sự hình thành bộ mặt đô thị, hình thành nên những trung tâm tôn
giáo với những đền thờ hay lăng mộ lớn.
- Ngoài những quần thể kim tự tháp và đền đài với quy mô lớn được xây
dựng bằng đá còn tồn tại được đến nay, các kết quả của hoạt động xây dựng đô thị
phần lớn đã bị sa mạc và thời gian làm mất đi. Những hình thức của đô thị lúc bấy
giờ chỉ có thể hình dung được một phần qua dấu vết còn lại của một số đô thị được
xây dựng để tập trung nô lệ phục vụ cho việc xây dựng kim tự tháp.
Đô thị tiêu biểu: Gizeh, Kahun.
1.2 Đô thị vùng Lưỡng Hà.
- Những đô thị vùng Luỡng Hà và Tây Á là những bằng chứng sống động
đánh dấu giai đoạn đầu tiên của nền văn minh loài người. Tuy vậy, đây cũng là
khu vực thường xuyên bị chiến tranh tàn phá. Thêm vào đó, với vật liệu xây dựng
chủ yếu là gạch nên hình dạng nguyên thủy của chúng rất khó xác định qua sự tàn
phá củ thời gian.
- Những đô thị Lưỡng Hà ban đầu mang tính chất trung tâm hành chính và
tôn giáo của công xã nông thôn, sau đó mới trở thành các trung tâm thương mại
trên cơ sở phát triển thủ công nghiệp và thương mại. Các thành phố được xây trên
những bệ cao nhân tạo để tránh lũ lụt. Các công trình chủ chốt của thành phố được
xây dưng với quy mô cao, rộng. Tường thành có tính chất phòng ngự rất mạnh.
Tôn giáo và thuật xem sao rất được chú trọng và thể hiện ở việc xây các công
trình tôn giáo to lớn. Hệ thống đường khá hoàn thiện, nhiều khi được lát đá và hệ
thống thiết bị kỹ thuật cấp, thoát nước tương đối được chú trọng.
Đô thị tiêu biểu: Khorsabad, Babylon, Persepolis.

1.3 Đô thị Hy Lạp cổ đại.
- Trong thời kỳ đầu, nền văn minh Hy Lạp bắt đầu tại các đảo trong vùng
biển Địa Trung Hải với nền văn minh của đảo Crete chiếm địa vị chủ đạo. Như
chiếc cầu nối giữa hai thế giới Đông-Tây, Crete với thủ phủ Knossos, đã truyền bá
nền văn minh và trao đổi hàng hóa đi khắp khu vực. Vào những năm 1400 TCN,
nền văn minh tại Crete bắt đầu suy thoái và nhường bước cho những nền văn minh
mới nổi lên ở trên đất liền với các đô thị tiêu biểu như Tyrins, Mycenae.
- Từ thế kỷ thứ VIII-VI TCN, sau khi thiết lập nền Cộng hoà quý tộc và chế
độ Dân chủ chủ nô, một loạt các đô thị đã phát triển hoặc mới xuất hiện. Ngoài
những thành phố lớn tại chính quốc...
CHƯƠNG 1: ĐÔ TH THI C ĐẠI
1.1 Đô th Ai Cp c đại.
- Nhng đô th Ai Cp c đại đã ra đời t rt sm, khong 3000 TCN.
Nhng đô th Ai Cp c đại đều quy t dc theo hai bên b sông Nile như mt yếu
t quan trng ca nn kinh tế nông nghip. Thn quyn và Vương quyn cũng tác
động m
nh đến s hình thành b mt đô th, hình thành nên nhng trung tâm tôn
giáo vi nhng đền th hay lăng m ln.
- Ngoài nhng qun th kim t tháp và đền đài vi quy mô ln được xây
dng bng đá còn tn ti được đến nay, các kết qu ca hot động xây dng đô th
phn ln đã b sa mc và thi gian làm mt đi. Nh
ng hình thc ca đô th lúc by
gi ch có th hình dung được mt phn qua du vết còn li ca mt s đô th được
xây dng để tp trung nô l phc v cho vic xây dng kim t tháp.
Đô th tiêu biu: Gizeh, Kahun.
1.2 Đô th vùng Lưỡng Hà.
- Nhng đô th vùng Lung Hà và Tây Á là nhng bng chng sng động
đánh du giai đo
n đầu tiên ca nn văn minh loài người. Tuy vy, đây cũng là
khu vc thường xuyên b chiến tranh tàn phá. Thêm vào đó, vi vt liu xây dng
ch yếu là gch nên hình dng nguyên thy ca chúng rt khó xác định qua s tàn
phá c thi gian.
- Nhng đô th Lưỡng Hà ban đầu mang tính cht trung tâm hành chính và
tôn giáo ca công xã nông thôn, sau đó mi tr thành các trung tâm thương mi
trên cơ s phát trin th công nghip và thương m
i. Các thành ph được xây trên
nhng b cao nhân to để tránh lũ lt. Các công trình ch cht ca thành ph được
xây dưng vi quy mô cao, rng. Tường thành có tính cht phòng ng rt mnh.
Tôn giáo và thut xem sao rt được chú trng và th hin vic xây các công
trình tôn giáo to ln. H thng đường khá hoàn thin, nhiu khi được lát đá và h
thng thiết b k thut cp, thoát nước tương đối đượ
c chú trng.
Đô th tiêu biu: Khorsabad, Babylon, Persepolis.
Giáo trình LỊCH SỬ ĐÔ THỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình LỊCH SỬ ĐÔ THỊ - Người đăng: super_man_lolo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giáo trình LỊCH SỬ ĐÔ THỊ 9 10 436