Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi qtrung21
Số trang: 274 trang   |   Lượt xem: 7002 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Giáo trình Lý Luận Nhà nước và pháp luật

Đại học Luật Hà Nội

PHẦN MỘT
NHƯNG KHÁI NIỆM CHUNG
CHƯƠNG I
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CỦA LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. Đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật:
Mỗi môn khoa học đều có đối tượng nghiên cứu riêng của mình. Đối với lý luận về
nhà nước và pháp luật cũng vậy. Xem xét đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và
pháp luật là xác định phạm vi các vấn đề mà nó nghiên cứu, là giải thích sự khác nhau giữa
nó với các khoa học khác.
Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội rất phức tạp và đa dạng được
nhiều môn khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riêng nghiên cứu ở nhiều
góc độ khác nhau. Chẳng hạn, Triết học nghiên cứu nhà nước và pháp luật cùng với các
hiện tượng xã hội khác để rút ra những quy luật vận động và phát triển chung của xã hội;
Kinh tế chính trị học cũng nghiên cứu nhà nước và pháp luật, nhưng trong phạm vi các vấn
đề thuộc lĩnh vực tổ chức và quản lý nền kinh tế, trong sản xuất và phân phối ...
Hệ thống khoa học pháp lý ngày càng phát triển bao gồm: các khoa học pháp lý - lý
luận lịch sử (Lý luận vê nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật, Lịch sử các
học thuyết chính trị), các khoa học pháp lý chuyên ngành (Luật hiến pháp, Luật hành
chính, Luật hình sự, Luật dân sự...) và các khoa học pháp lý ứng dụng (Tội phạm học,
Thống kê tư pháp, pháp y ...). Tất cả các môn khoa học pháp lý nói trên đều nghiên cứu các
vấn đề thuộc lĩnh vực của nhà nước và pháp luật, nhưng mỗi bộ môn khoa học đó lại có đối
tượng riêng . Ví dụ: Lịch sử nhà nước và pháp luật nghiên cứu quá trình phát sinh và phát
triển của nhà nước theo quan điểm lịch sử, bám sát từng thời gian và sự kiện lịch sử để
luận giải; khoa học luật hình sự nghiện cứu các vấn đề về tội phạm, mục đích hình phạt,
điều kiện, hình thức và mức độ áp dụng hình phạt đối với những người có hành vi phạm tội
...
Khác với các môn khoa học pháp lý khác, lý luận về nhà nước và pháp luật nghiên
cứu các vấn đề về nhà nước và pháp luật một cách toàn diện. Đối tượng nghiên cứu của nó
là những vấn đề chung, cơ bản nhất như bản chất, chức năng xã hội, vai trò của nhà nước
và pháp luật, hình thức nhà nước, hình thức pháp luật, bộ máy nhà nước, cơ chế điều chỉnh
pháp luật, những quy luật cơ bản của sự phát sinh, phát triển của nhà nước và pháp luật. . .
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề trên, lý luận về nhà nước và pháp luật còn có
nhiệm vụ làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các bộ phận trong thượng tầng ...
Giáo trình Lý Luận Nhà nước và pháp luật Đại học Luật Hà Nội
PHẦN MỘT
NHƯNG KHÁI NIỆM CHUNG
CHƯƠNG I
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CỦA LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. Đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật:
Mỗi môn khoa học đều đối tượng nghiên cứu riêng của mình. Đối với luận về
nhà nước và pháp luật cũng vậy. Xem xét đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và
pháp luật là xác định phạm vi các vấn đề mà nó nghiên cứu, là giải thích sự khác nhau giữa
nó với các khoa học khác.
Nhà nước pháp luật những hiện tượng hội rất phức tạp và đa dạng được
nhiều môn khoa học hội nói chung khoa học pháp nói riêng nghiên cứu nhiều
góc độ khác nhau. Chẳng hạn, Triết học nghiên cứu nhà nước pháp luật ng với các
hiện tượng hội khác đ rút ra những quy luật vận động và phát triển chung của hội;
Kinh tế chính trị học cũng nghiên cứu nhà nước và pháp luật, nhưng trong phạm vi các vấn
đề thuộc lĩnh vực tổ chức và quản lý nền kinh tế, trong sản xuất và phân phối ...
Hệ thống khoa học pháp ngày càng phát triển bao gồm: các khoa học pháp -
luận lịch sử (Lý luận vê nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật, Lịch sử các
học thuyết chính trị), các khoa học pháp chuyên ngành (Luật hiến pháp, Luật hành
chính, Luật hình sự, Luật dân sự...) các khoa học pháp ng dụng (Tội phạm học,
Thống kê tư pháp, pháp y ...). Tất cả các môn khoa học pháp lý nói trên đều nghiên cứu các
vấn đề thuộc lĩnh vực của nhà nước và pháp luật, nhưng mỗi bộ môn khoa học đó lại có đối
tượng riêng . dụ: Lịch snhà nước pháp luật nghiên cứu quá trình phát sinh phát
triển của n nước theo quan điểm lịch sử, bám sát từng thời gian và sự kiện lịch sử để
luận giải; khoa học luật hình s nghiện cứu các vấn đề về tội phạm, mục đích hình phạt,
điều kiện, hình thức và mức độ áp dụng hình phạt đối với những người có hành vi phạm tội
...
Khác với các môn khoa học pháp khác, lý luận về n ớc pháp luật nghiên
cứu các vấn đề về nhà nước pháp luật một cách toàn diện. Đối tượng nghiên cứu của
những vấn đề chung, cơ bản nhất như bản chất, chức năng hội, vai trò của nhà ớc
và pháp luật, hình thức nhà nước, hình thức pháp luật, bộ máy nhà nước, cơ chế điều chỉnh
pháp luật, những quy luật cơ bản của sự phát sinh, phát triển của nhà nước và pháp luật. . .
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề trên, lý luận v nhà nước pháp luật còn
nhiệm vụ làm sáng t mối liên hệ giữac bộ phận trong thượng tầng chính trị - pháp lý
với các tổ chức hội, giữa nhà nước với nhân, giữa pháp luật với các quy phạm hội
khác.
Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước và Pháp luật cao nhất, cuối
cùng trong lịch sử, bản chất khác với bản chất của c kiểu nhà nước pháp luật bóc
- 1 -
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: qtrung21
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
274 Vietnamese
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 185