Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nguyên lý chủ nghĩa MacLênin

Được đăng lên bởi ngannguyen253
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2027 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TẬP BÀI GIẢNG MÔN:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1

Biên tập: Giảng viên Đặng Hoàng Vũ
- Tập bài giảng nhằm mục đích phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên;
1

- Tập bài giảng có sử dụng nhiều tư liệu quý báu của đồng nghiệp và Internet;
- Tập bài giảng này không có giá trị chứng nhận bản quyền tác giả;
- Lưu hành nội bộ.

TP. HỒ CHÍ MINH, 2012
MỤC LỤC
PHẦN NHẬP MÔN: KHÁI LƯỢC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ
NGHĨA MÁC-LÊNIN -----------------------------------------------------------------------Trang 5
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN ---------------------------------------Trang 5
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận hình thành học thuyết ---------------Trang 5
2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin ---------------Trang 6
II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP,
NGHIÊN CỨU NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
-------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 12
1. Đối tượng và mục đích của việc học tập, nghiên cứu ------------------------------Trang 12
2. Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu ---------------------Trang 14
PHẦN THỨ NHẤT: THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN -------------------------------------------------------Trang 15
CHƯƠNG I: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG -----------------------------Trang 15
I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG ------Trang 15
1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề
cơ bản của triết học -------------------------------------------------------------------------Trang 15
2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng-hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật
-------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 16
2

II. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý
THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC --------------------Trang 17
1. Vật chất -----------------------------------------------------------------------------------Trang 17
2. Ý thức -------------------------------------------------------------------------------------Trang 23
3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức ------------------------------------------------- Trang 28
4. Ý nghĩa phương pháp luận------------------------------------------------------...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TẬP BÀI GIẢNG MÔN:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1
Biên tập: Giảng viên Đặng Hoàng Vũ
- Tập bài giảng nhằm mục đích phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên;
1
Giáo trình nguyên lý chủ nghĩa MacLênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nguyên lý chủ nghĩa MacLênin - Người đăng: ngannguyen253
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Giáo trình nguyên lý chủ nghĩa MacLênin 9 10 620