Ktl-icon-tai-lieu

GÍAO TRÌNH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi longworld
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG
Chương 1
NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
A. NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Nguồn gốc nhà nước
- Học thuyết Mác - Lênin coi nhà nước là hiện tượng có quá trình phát sinh, tồn tại
và phát triển. Nhà nước nảy sinh từ xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài
người, nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một mức độ nhất định, qua ba lần
phân công lao động.
- Trong lịch sử đã trải qua ba lần phân công lao động xã hội lớn. Lần thứ nhất:
ngành chăn nuôi tách khỏi trồng trọt; lần thứ hai: thủ công nghiệp đã tách khỏi nông
nghiệp; lần thứ ba: ngành thương nghiệp và giai cấp thương nhân ra đời.
- So với tổ chức thị tộc trước kia thì nhà nước có hai đặc trưng cơ bản là: phân
chia dân cư theo lãnh thổ, và thiết lập quyền lực công cộng. Quyền lực công cộng đặc
biệt này không hoàn toàn hoà nhập với dân cư nữa. Bên cạnh việc bảo vệ lợi ích chung
trong toàn xã hội, quyền lực công cộng hướng đến việc phục vụ cho lợi ích của giai cấp
thống trị.
- Để đảm bảo cho quyền lực công cộng được thực hiện, nhà nước phải sử dụng
một thứ công cụ đặc biệt mà xã hội trước kia chưa hề biết đến - đó là pháp luật. Vì thế
cùng với sự ra đời của nhà nước thì pháp luật cũng xuất hiện.
2. Nguồn gốc pháp luật
- Pháp luật đời theo 2 cách: Nhà nước chọn các quy phạm xã hội (phong tục, tập
quán, đạo đức…) phù hợp để “nâng” lên thành pháp luật; và nhà nước đặt ra các quy
phạm mới.
- Tóm lại, nhà nước và pháp luật xuất hiện một cách khác quan do sự phát triển
của xã hội khi đạt đến một giai đoạn nhất định. Về nguyên tắc, nhà nước cũng sẽ mất đi
khi các điều kiện tồn tại đó không còn.
Chương 2
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
A. NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Khái quát chung về nhà nước
- Về bản chất, nhà nước thể hiện hai tính chất cơ bản là tính giai cấp và tính xã
hội. Về chức năng, nhà nước thực hiện các hoạt động ở hai phương diện cơ bản về đối
nội và đối ngoại.
- Trong lịch sử, có bốn kiểu nhà nước tồn tại trong lịch sử: nhà nước chủ nô, nhà
nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà nước này tồn
tại dưới một trong các hình thức sau:
+ Trong chính thể quân chủ, quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần
trong tay người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế (vua, hoàng đế, quốc vương,

nữ hoàng). Hình thức chính thể quân chủ cũng có nhiều loại như: hình thức quân chủ
tuyệt đối và hình thức quân chủ hạn chế.
+ Trong chính thể cộng hoà, quyền lực tối cao của nhà nước do cơ quan đại diện
của nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ, hoạt động mang tính tập ...
NỘI DUNG
Chương 1
NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
A. NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Nguồn gốc nhà nước
- Học thuyết Mác - Lênin coi nhà nước là hiện tượng có quá trình phát sinh, tồn tại
phát triển. Nhà nước nảy sinh từ hội, sản phẩm điều kiện của hội loài
người, nhà nước chỉ xuất hiện khihội phát triển đến một mức độ nhất định, qua ba lần
phân công lao động.
- Trong lịch sử đã trải qua ba lần phân công lao động xã hội lớn. Lần thứ nhất:
ngành chăn nuôi ch khỏi trồng trọt; lần thứ hai: thủ công nghiệp đã tách khỏi nông
nghiệp; lần thứ ba: ngành thương nghiệp và giai cấp thương nhân ra đời.
- So với tổ chức th tộc trước kia t n nước có hai đặc trưng bản là: phân
chia dân cư theo nh thổ, thiết lập quyền lực công cộng. Quyền lực công cộng đặc
biệt này không hoàn toàn hoà nhập với dân nữa. n cạnh việc bảo v lợi ích chung
trong toàn hội, quyền lực công cộng ớng đến việc phục vụ cho lợi ích của giai cấp
thống trị.
- Để đảm bảo cho quyền lực công cộng được thực hiện, nhà ớc phải sử dụng
một thứ công c đặc biệt hội trước kia chưa hề biết đến - đó pháp luật. thế
cùng với sự ra đời của nhà nước thì pháp luật cũng xuất hiện.
2. Nguồn gốc pháp luật
- Pháp luật đời theo 2 cách: Nhà nước chọn các quy phạm hội (phong tục, tập
quán, đạo đức…) phù hợp để nâng” lên thành pháp luật; nhà nước đặt ra các quy
phạm mới.
- Tóm lại, nhà nước pháp luật xuất hiện một cách khác quan do sự phát triển
của hội khi đạt đến một giai đoạn nhất định. Về nguyên tắc, nhà nước cũng sẽ mất đi
khi các điều kiện tồn tại đó không còn.
Chương 2
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
A. NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Khái quát chung về nhà nước
- Về bản chất, nhà nước thể hiện hai tính chất bản tính giai cấp tính xã
hội. Về chức năng, nhà nước thực hiện các hoạt động hai phương diện bản về đối
nội và đối ngoại.
- Trong lịch sử, bốn kiểu nhà nước tồn tại trong lịch sử: nhà nước chủ nô, nhà
nước phong kiến, nhà nước sản nhà nước hội chủ nghĩa. Các n nước này tồn
tại dưới một trong các hình thức sau:
+ Trong chính thể quân chủ, quyền lực nhà ớc tập trung toàn b hay một phần
trong tay người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế (vua, hoàng đế, quốc vương,
GÍAO TRÌNH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GÍAO TRÌNH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Người đăng: longworld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
GÍAO TRÌNH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 9 10 720