Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI

Được đăng lên bởi Cuc Dinh
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 10863 lần   |   Lượt tải: 58 lần
Giáo trình
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
(75 tiết)
Năm 2011
1. Thời lượng môn học
- Lên lớp: 65 tiết
- Thảo luận và kiểm tra: 10 tiết
2. Mục đích môn học
- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về xã hội và quản lý nhà nước về xã hội;
- Hình thành thái độ và ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong quá trình học tập
và thực thi nhiệm vụ sau khi ra trường.
- Hình thành kỹ năng quản lý nhà nước về xã hội cho sinh viên.
3. Đối tượng nghiên cứu của môn học
- Các quy luật hình thành, vận động và phát triển xã hội;
- Nội dung, phương pháp và hình thức quản lý xã hội của Nhà nước.
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học
• Phương pháp luận:
- Lý thuyết hệ thống và các thành quả có liên quan của các môn khoa học khác;
- Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh.
- Phương pháp nghiên cứu cụ thể:
- Phương pháp phân tích tài liệu;
- Phương pháp tổng hợp tài liệu.
5. Yêu cầu của môn học
- Người dạy
+ Nghiên cứu thiết kế bài giảng, chuẩn bị tình huống và nội dung thảo luận, những
vấn đề cho sinh viên ôn tập.
- Người học
+ Tham dự các bài giảng và tham gia thảo luận, nắm vững nội dung bài giảng;
+ Chuẩn bị các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên.
6. Cấu trúc môn học
Chương 1: Tổng quan về xã hội và QLNN về xã hội
Chương 2: Các học thuyết QLNN về xã hội
Chương 3: Nội dung và phương thức QLNN về xã hội
Chương 4: Đổi mới quản lý nhà nước về xã hội
Chương 5: Quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực xã hội
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
1.1. Xã hội
1

1.2. Quản lý xã hội
1.3. Quản lý nhà nước về xã hội
1.1. Xã hội
1.1.1. Xã hội – Bản chất và mục tiêu
1.1.2. Một số khái niệm liên quan
1.1.1. Xã hội – Bản chất và mục tiêu
• Quan điểm của triết học Mác – Lê Nin:
Xã hội là hình thái vận động cao nhất của thế giới vật chất. Hình thái vận động này
lấy con người và sự tác động lẫn nhau giữa con người làm nền tảng. Xã hội biểu
hiện tổng thể những mối liên hệ và quan hệ của cá nhân, là sản phẩm của sự tương
tác qua lại giữa những con người
• Theo quan niệm của J.Fichter:
Xã hội là một tập thể có tổ chức gồm những người sống cùng với nhau trên cùng
lãnh thổ chung, hợp tác với nhau thành các nhóm để thoả mãn những nhu cầu căn
bản cùng chia sẻ một nền văn hoá chung và hoạt động như một đơn vị xã hội riêng
biệt
• Bản chất của xã hội
- Các hình thức tổ chức xã hội thích ứng với từng giai đoạn vận động của xã hội;
- Hệ thống hành động của các cá nhân, nhóm và tổ chức xã hội nhằm những mục
tiêu nhất định của mình;
- Hệ thống các qu...
Giáo trình
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
(75 tiết)
Năm 2011
1. Thời lượng môn học
- Lên lớp: 65 tiết
- Thảo luận và kiểm tra: 10 tiết
2. Mục đích môn học
- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về xã hội và quản lý nhà nước về xã hội;
- Hình thành thái độ và ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong quá trình học tập
và thực thi nhiệm vụ sau khi ra trường.
- Hình thành kỹ năng quản lý nhà nước về xã hội cho sinh viên.
3. Đối tượng nghiên cứu của môn học
- Các quy luật hình thành, vận động và phát triển xã hội;
- Nội dung, phương pháp và hình thức quản lý xã hội của Nhà nước.
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học
Phương pháp luận:
- Lý thuyết hệ thống và các thành quả có liên quan của các môn khoa học khác;
- Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh.
- Phương pháp nghiên cứu cụ thể:
- Phương pháp phân tích tài liệu;
- Phương pháp tổng hợp tài liệu.
5. Yêu cầu của môn học
- Người dạy
+ Nghiên cứu thiết kế bài giảng, chuẩn bị tình huống và nội dung thảo luận, những
vấn đề cho sinh viên ôn tập.
- Người học
+ Tham dự các bài giảng và tham gia thảo luận, nắm vững nội dung bài giảng;
+ Chuẩn bị các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên.
6. Cấu trúc môn học
Chương 1: Tổng quan về xã hội và QLNN về xã hội
Chương 2: Các học thuyết QLNN về xã hội
Chương 3: Nội dung và phương thức QLNN về xã hội
Chương 4: Đổi mới quản lý nhà nước về xã hội
Chương 5: Quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực xã hội
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
1.1. Xã hội
1
Giáo trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI - Người đăng: Cuc Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giáo trình QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI 9 10 560