Ktl-icon-tai-lieu

Giao trinh seminar

Được đăng lên bởi Hoàng Liên
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS. TS. NGUYỄN BẢO VỆ
ThS. LÊ VĨNH THÚC

GIÁO TRÌNH

SEMINAR 1

TỦ SÁCH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

2005

MỤC LỤC
Chương

Trang

Lời nói đầu

1

1 CẤU TRÚC TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
1.1 Cấu trúc tập luận văn tốt nghiệp
1.2 Những trang đầu của tập luận văn
1.2.1 Bìa luận văn tốt nghiệp
1.2.2 Phụ bìa
1.2.3 Trang cảm tạ và đề tặng (không bắt buộc)
1.2.4 Quá trình học tập
1.2.5 Lời cam đoan
1.2.6 Trang chấp nhận luận văn tốt nghiệp
1.2.7 Mục lục
1.2.8 Danh sách hình
1.2.9 Danh sách bảng
1.2.10 Danh sách từ đặc biệt (không bắt buộc)
1.2.11 Danh sách từ viết tắt
1.2.12 Tóm lược và Summary
1.3 Nội dung chính của luận văn tốt nghiệp
1.3.1 Mở đầu
1.3.1.1 Tầm quan trọng
1.3.1.2 Cách viết phần mở đầu
1.3.1.3 Sơ đồ cách viết mở đầu
1.3.1.4 Những lỗi thường mắc phải khi viết phần mở đầu
1.3.2 Chương 1: Lược khảo tài liệu (còn gọi là tổng quan tài liệu)
1.3.2.1 Mục tiêu của lược khảo tài liệu
1.3.2.2 Cách trích dẫn tài liệu
1.3.2.3 Tài liệu sử dụng để tham khảo
1.3.2.4 Nguyên tắc viết lược khảo tài liệu
1.3.2.5 Làm thế nào để viết tốt tài liệu tham khảo
1.3.3 Chương 2: Phương tiện và phương pháp
1.3.3.1 Phương tiện
1.3.3.2 Phương pháp thí nghiệm
1.3.4 Chương 3. Kết quả và thảo luận
1.3.5 Kết luận và đề nghị
1.3.6 Danh sách tài liệu tham khảo
1.3.7 Phụ lục (Appendix)

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
7
7
8
8
8
9
10
11
11
11
11
12
13
14
14

2 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
2.1 Tên đề tài
2.2 Soạn thảo văn bản
2.3 Chương, mục và đoạn
2.3.1 Chương

16
16
16
17
17

2.3.2 Mục chính
2.3.3 Mục phụ
2.3.4 Đoạn
2.4 Đánh số chương, mục chính và mục phụ
2.5 Khổ giấy và chừa lề
2.6 Đánh số trang
2.7 Sử dụng “thì” trong câu
2.8 Hình
2.9 Bảng
2.10 Viết tắt
2.11 Dấu hiệu và ký hiệu
2.12 Số
2.13 Danh mục tài liệu tham khảo
2.14 Chính tả
2.15 Gạch dưới
2.16 Viết hoa
2.17 Chấm câu

17
17
18
18
18
19
19
20
21
23
23
24
26
27
28
28
28

3 BÁO CÁO TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG
3.1 Chuẩn bị bài báo cáo
3.2 Cấu trúc chung của bài báo cáo
3.3 Cách trình bày báo cáo
3.4 Trợ huấn cụ
3.5 Giọng nói và điệu bộ
3.5.1 Giọng nói
3.5.2 Cử chỉ
3.6 Những điều nên tránh
3.7 Vượt qua sợ hãi
3.7.1 Cảm giác sợ hãi
3.7.2 Biểu hiện sự sợ hãi của người báo cáo
3.7.3 Những bước để vượt qua sự sợ hãi
3.7.3.1 Chuẩn bị báo cáo
3.7.3.2 Thực tập
3.7.3.3 Biên soạn dự phòng
3.7.3.4 Tâm lý thoải mái

30
30
30
31
32
33
33
33
34
34
35
35
35
35
36
37
37

4 CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ KHOA HỌC
4.1 Cách chủ trì hội nghị khoa học
4.2 Điều khiển hội nghị
4.3 Giữ không khí hội nghị thân thiện
4.4 Chủ trì cho những người cùng trình độ
4.5 Chủ trì cho...
PGS. TS. NGUYN BO V
ThS. LÊ VĨNH THÚC
GIÁO TRÌNH
SEMINAR 1
T SÁCH ĐẠI HC CN THƠ
2005
Giao trinh seminar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trinh seminar - Người đăng: Hoàng Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giao trinh seminar 9 10 701