Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thẩm quyền hành chính

Được đăng lên bởi vansontrung
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1674 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN
VỀ THẨM QUYỀN HÀNH CHÍNH
I. QUAN NIỆM VỀ THẨM QUYỀN HÀNH CHÍNH
1. Thẩm quyền nhà nước
a. Nhà nước, quyền lực nhà nước, đặc điểm tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước
Trong lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội loài người có nhiều quan điểm về nhà nước. Nhà
nước là do thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung, do vậy, nhà nước là lực lượng siêu nhiên, quyền
lực nhà nước là vĩnh cửu, sự phục tùng quyền lực này là cần thiết, là tất yếu…( thuyết thần quyền).
Nhà nước là kết quả phát triển của gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con
người, vì vậy, nhà nước trong mọi xã hội và về bản chất cũng giống như gia trưởng của người đứng đầu
gia đình. Nhà nước được quan niệm như một gia tộc mở rộng và quyền lực nhà nước là quyền lực gia
trưởng mở rộng (thuyết Gia trưởng).
Nhà nước là sản phẩm của một khế ước (hợp đồng) được ký kết trước hết giữa những con người
sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước dựa trên cơ sở mỗi người tự nguyện nhường một phần
trong số quyền tự nhiên vốn có của mình cho một tổ chức đặc biệt là nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích chung
của cả cộng đồng. Vì vậy, chủ quyền trong nhà nước thuộc về nhân dân, nhà nước phản ánh lợi ích của
các thành viên trong xã hội và mỗi thành viên trong xã hội đều có quyền yêu cầu nhà nước phục vụ họ,
bảo vệ lợi ích của họ (thuyết Khế ước xã hội). Nhà nước xuất hiện trực tiếp từ sự sử dụng bạo lực của thị
tộc này đối với thị tộc khác mà kết quả là thị tộc chiến thắng " nghĩ ra" một hệ thống cơ quan đặc biệt
(nhà nước) để nô dịch kẻ chiến bại và do vậy nhà nước là công cụ của kẻ mạnh thống trị kẻ yếu (thuyết
bạo lực)…
Tất cả các quan điểm trên do nhận thức còn hạn chế nên không hiểu, hoặc do bị chi phối bởi lợi
ích giai cấp nên đã cố tình giải thích sai những nguyên nhân chính làm phát sinh nhà nước, nhằm che dấu
bản chất của sự vận động xã hội dẫn đến một sản phẩm tất yếu là nhà nước. Đa số họ đều xem xét sự ra
đời của nhà nước tách rời những điều kiện vật chất của xã hội, tách rời những nguyên nhân kinh tế và
chứng minh nhà nước là một thiết chế phải có của mọi xa...




 !"#$%&&'&()*
+
 !"#$%
#&'!(!)*+,-.&,/.#-'00. /
-#1.-23 /-/4(.5/(67/(4 /8$
%#9( *!:.:;<;-0=
.:,/.#">)*5?=@!;!4
!:$%#!' +"""@ /-# /-
@"@7/(A@8$
%#*B""9(#7'!8!'9C9(#(DD
=-09E#&-0F@"G-/+"4
= /-0=":"<;!H)+#I")*+'J
*!$K:,/. /#L&L.#*'J
0"G0! //04#22>.
)*+'J>7/(M(#8$%#5+-(N-&2)-
/!=#9"9( *(OP1P"+=F !H)+
7#8!E&9Q()&,/#E29Q"=9Q/(7/(
)-86
5* !"0&,;R(09E.H&)=)@'
J50!=:*JD/0LJ"#.I"S&5
)*5-,!&T!("*B"5/(#$U=>!S"V-
!#D!9+,5.D/0L9(
;"#"((*">."-'V">
!'.">E"!'!H!!R"LT.* /(
5I"&/:":<!$
W+"#>/(XYZ00F@F,&/,)+
;&/,9>9 .![!OF*$\9!1XY
Z0I]#9E*+'1^)5)(_#""3.
 :.0_#"-'*/N.*B"
_#5+9!=4!(#!!9*`E
!'#_#"<;J!H)+_#5+N9)
L5 /'!=9_#*B"!5
5.)"/ /-&5O" /=9(Y,0! *C.!
)!$
X5! >.=a5#!J /-#$W/-
#), >5.L" /-J$b15 /-
"!)9*23.9*`-+CJ":# +
9$W/-!3#-!$c@:.!=
'.!"J!=!$
c59d!?!Re4<;.f/23$W/-J
"), /-7 /-E8)?"J5$\
 +)"5H0"5. /-J;!-
D"LT.,"J*D!=9. +)0=5
F)*$+!.)0 /-J54" /R /-
J/04 /-J5.4#9$gV)*5. /-#
1
Giáo trình thẩm quyền hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thẩm quyền hành chính - Người đăng: vansontrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Giáo trình thẩm quyền hành chính 9 10 359