Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Triết học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
225
Chƣơng V
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DUY VẬT BIỆN CHỨNG
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC

Trong đời sống xã hội, thế giới quan giữ vai trò rất quan trọng, vì nó
định hướng cho mọi hoạt động của con người. Chính vì vậy mà từ quá trình
hình thành thế giới quan một cách tự phát, con người đã chủ động để hình
thành thế giới quan một cách tự giác. Một trong những khâu quan trọng
nhất của quá trình này là xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống tư
tưởng cơ bản mang tính chỉ đạo cho các quan điểm, quan niệm về thế giới.
Trên cơ sở một số vấn đề chung nhất về thế giới quan, chương “Chủ
nghĩa duy vật mác-xít – Cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học” sẽ khái
quát nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hệ
tư tưởng cơ bản mang tính chỉ đạo cũng như những yêu cầu có tính nguyên
tắc mà nó đòi hỏi đối với việc hình thành một thế giới quan khoa học.
I. THẾ GIỚI QUAN VÀ THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT

1- Thế giới quan và các hình thức cơ bản của thế giới quan
a) Khái niệm “Thế giới quan”
Là sản phẩm và là một bộ phận của thế giới, con người có nhu cầu
phải nhận thức về thế giới cũng như phải nhận thức về bản thân mình trong
mối quan hệ với thế giới để điều chỉnh hoạt động của mình, đảm bảo cho
sự tồn tại và phát triển. Kết quả của quá trình nhận thức ấy tạo nên thế giới
quan.
Như vậy, thế giới quan là những quan điểm, quan niệm của con
người về thế giới xung quanh, về bản thân và về cuộc sống của con người,
về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
Về nguồn gốc, thế giới quan ra đời từ cuộc sống. Nó là kết quả trực
tiếp của quá trình nhận thức song suy cho đến cùng nó là kết quả của cả
những yếu tố chủ quan và những yếu tố khách quan, của cả hoạt động nhận
thức và hoạt động thực tiễn.
Hình thành thế giới quan là một quá trình tất yếu mà chủ thể của nó
có thể là cá nhân hay cộng đồng xã hội.
Về nội dung, thế giới quan phản ánh thế giới ở ba góc độ: 1) Các đối
tượng bên ngoài chủ thể; 2) Bản thân chủ thể và 3) Mối quan hệ giữa chủ

226
thể với các đối tượng bên ngoài chủ thể. Ba góc độ này vừa thể hiện ý thức
con người về thế giới, vừa thể hiện ý thức của con người về chính bản thân
mình.
Về hình thức, thế giới quan có thể biểu hiện dưới dạng các quan
điểm, quan niệm rời rạc, cũng có thể hiểu hiện dưới dạng hệ thống lý luận
chặt chẽ.
Về cấu trúc, là hiện tượng tinh thần, thế giới quan có cấu trúc phức
tạp và được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, song hai yếu tố cơ bản của
thế giới quan là tri thức và niềm tin. Tri thức là cơ sở trực tiếp...
225
Chƣơng V
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DUY VẬT BIỆN CHỨNG
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC
Trong đời sống xã hội, thế giới quan giữ vai trò rất quan trọng, vì
định hướng cho mọi hoạt động của con người. Chính vì vậy mà từ quá trình
hình thành thế giới quan một cách tphát, con người đã chủ động để hình
thành thế giới quan một cách tự giác. Một trong những khâu quan trọng
nhất của qtrình này xây dựng và từng bước hoàn thiện hthống
tưởng cơ bản mang tính chỉ đạo cho các quan điểm, quan niệm về thế giới.
Trên sở một số vấn đề chung nhất về thế giới quan, chương “Chủ
nghĩa duy vật mác-xít sở luận của thế giới quan khoa học” sẽ khái
quát nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với cáchhệ
tư tưởng bản mang tính chỉ đạo cũng như những yêu cầu có tính nguyên
tắc mà nó đòi hỏi đối với việc hình thành một thế giới quan khoa học.
I. THẾ GIỚI QUAN VÀ THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT
1- Thế giới quan và các hình thức cơ bản của thế giới quan
a) Khái niệm “Thế giới quan
sản phẩm một bộ phận của thế giới, con người nhu cầu
phải nhận thức về thế giới cũng như phải nhận thức về bản thân mình trong
mối quan hệ với thế giới đđiều chỉnh hoạt động của mình, đảm bảo cho
sự tồn tại và phát triển. Kết quả của quá trình nhận thức ấy tạo nên thế giới
quan.
Như vậy, thế giới quan những quan điểm, quan niệm của con
người về thế giới xung quanh, về bản thân về cuộc sống của con người,
về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
Về nguồn gốc, thế giới quan ra đời từ cuộc sống. kết quả trực
tiếp của quá trình nhận thức song suy cho đến cùng nó là kết quả của c
những yếu tố chủ quan và những yếu tố khách quan, của cả hoạt động nhận
thức và hoạt động thực tiễn.
Hình thành thế giới quan là một quá trình tất yếu chủ thể của
có thể là cá nhân hay cộng đồng xã hội.
Về nội dung, thế giới quan phản ánh thế giới ba góc độ: 1) Các đối
tượng bên ngoài chủ thể; 2) Bản thân chủ thể 3) Mối quan hệ giữa chủ
Giáo trình Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Triết học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Triết học 9 10 918