Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình triết học

Được đăng lên bởi Tran Hanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP ĐỀ THI
- Đề kiểm tra triết học giữa kỳ K5, K6, K7 ĐỢT 1: Qua một số triết gia tiêu biểu của lịch

sử triết học trước Mác. Hãy chứng minh nhận thức về vật chất của nhân loại ngày càng tiến
đến chân lý.
- Đề thi QTKD K5.1 (100 phút)
Câu 1: Chứng minh rằng lịch sử triết học cũng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Câu 2: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện và
đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên.
- Đề thi QTKD K5.2 (100 phút)
Câu 1: Chứng minh rằng lịch sử triết học cũng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Câu 2 là: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân tích cụ
thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa? Ý nghĩa của luận điểm trên khi áp dụng vào quá trình đổi
mới ở nước ta như thế nào?
- Đề thi QTKD K6.1
Câu 1: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện và
đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên.
Câu 2 là: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân tích cụ
thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa? Ý nghĩa của luận điểm trên khi áp dụng vào quá trình đổi
mới ở nước ta như thế nào?
-Đề thi QTKD K6.2
Câu 1: Chứng minh rằng quan điểm lịch sử - cụ thể là bản chất và xuyên suốt phép biện chứng duy vật.
Câu 2: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện và
đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học trực tiếp và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên
- Đề thi QTKD K7.1
Câu 1: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân tích cụ
thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa?
Câu 2: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện
và đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học trực tiếp và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên

...
TỔNG HỢP ĐỀ THI
- Đề kiểm tra triết học giữa kỳ K5, K6, K7 ĐỢT 1: Qua một số triết gia tiêu biểu của lịch
sử triết học trước Mác. Hãy chứng minh nhận thức về vật chất của nhân loại ngày càng tiến
đến chân lý.
- Đề thi QTKD K5.1 (100 phút)
Câu 1: Chứng minh rằng lịch sử triết học cũng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Câu 2: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện và
đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên.
- Đề thi QTKD K5.2 (100 phút)
Câu 1: Chứng minh rằng lịch sử triết học cũng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Câu 2 là: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân tích cụ
thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa? Ý nghĩa của luận điểm trên khi áp dụng vào quá trình đổi
mới ở nước ta như thế nào?
- Đề thi QTKD K6.1
Câu 1: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện và
đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên.
Câu 2 là: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân tích cụ
thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa? Ý nghĩa của luận điểm trên khi áp dụng vào quá trình đổi
mới ở nước ta như thế nào?
-Đề thi QTKD K6.2
Câu 1: Chứng minh rằng quan điểm lịch sử - cụ thể là bản chất và xuyên suốt phép biện chứng duy vật.
Câu 2: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện và
đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học trực tiếp và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên
- Đề thi QTKD K7.1
Câu 1: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân tích cụ
thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa?
Câu 2: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện
và đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học trực tiếp và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên
Giáo trình triết học - Người đăng: Tran Hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giáo trình triết học 9 10 171