Ktl-icon-tai-lieu

Giới hạn đề cương tốt nghiệp Môn Chính trị Bậc Trung Cấp

Được đăng lên bởi vanbinh956
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Phạm trù vật chất
a. Quan điểm của các nhà triết học duy vật trước Mác:
Đồng nhất vật chất với vật thể, quy vật chất về một dạng vật thể nào đó.
b. Quan điểm triết học Mác – Lênin về vật chất: (trọng tâm)
Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được
đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại,
chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
+ “Vật chất là một phạm trù triết học”, có nghĩa là: vật chất không tồn tại
cảm tính, không đồng nhất với các dạng tồn tại cụ thể, mà ta thường gọi là
vật thể.
+ “Dùng để chỉ thực tại khách quan”, có nghĩa là: thực tại khách quan là
thuộc tính chung nhất của vật chất. Vật chất tồn tại bên ngoài, không lệ
thuộc vào cảm giác.
+ “Được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không
lệ thuộc vào cảm giác”, có nghĩa là: vật chất tồn tại khách quan, nhưng
không phải tồn tại trừu tượng, mà tồn tại hiện thực qua các sự vật cụ thể. Khi
tác động vào giác quan thì chúng gây nên cảm giác. Từ đó, chứng tỏ con
người nhận thức được thế giới.
Ý nghĩa của định nghĩa:
Định nghĩa vật chất của Lênin có ý nghĩa to lớn:
+ Nó đã giải quyết được vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật
biện chứng. Khẳng định vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất
quyết định ý thức, ý thức phản ánh vật chất. Từ đó, chống lại các quan điểm
duy tâm, siêu hình, nhị nguyên, bất khả tri… trong quan niệm về vật chất.
+ Nó đã khẳng định: vật chất không chỉ bao gồm dưới dạng tự nhiên mà còn
cả dưới dạng xã hội. Qua đó, đã thể hiện sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
+ Nó đã trang bị thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho các ngành
khoa học cụ thể phát triển, đem lại niềm tin cho con người trong việc nhận
thức và cải tạo thế giới.
Câu 2 : Phạm trù ý thức
1. Phạm trù ý thức:
a. Những quan điểm khác nhau:
- Triết học duy tâm: ý thức là những cảm giác của con người hay chúa,
thượng đế, thần linh, ý niệm, ý niệm tuyệt đối…
- Triết học duy vật trước Mác: ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan bởi
bộ óc con người. Nhưng, sự phản ánh đó chỉ có tính thụ động, giản đơn, máy
móc, nên chỉ đưa lại hình ảnh bề ngoài của sự vật, hiện tượng.
* Nhận xét:
Những quan điểm trên đều hiểu không đúng, không khoa học về phạm trù ý

thức.
b. Quan điểm triết học Mác – Lênin:
Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
2. Nguồn gốc của ý thức: (trọng tâm)
a. Những quan điểm khác nhau:
- Triết học...

a. Quan điểm của các nhà triết học duy vật trước Mác:
Đồng nhất vật chất với vật thể, quy vật chất về một dạng vật thể nào đó.
b. Quan điểm triết học Mác – Lênin về vật chất: (trọng tâm)
Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được
đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại,
chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
+ “Vật chất là một phạm trù triết học”, có nghĩa là: vật chất không tồn tại
cảm tính, không đồng nhất với các dạng tồn tại cụ thể, mà ta thường gọi là
vật thể.
+ “Dùng để chỉ thực tại khách quan”, có nghĩa là: thực tại khách quan là
thuộc tính chung nhất của vật chất. Vật chất tồn tại bên ngoài, không lệ
thuộc vào cảm giác.
+ “Được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không
lệ thuộc vào cảm giác”, có nghĩa là: vật chất tồn tại khách quan, nhưng
không phải tồn tại trừu tượng, mà tồn tại hiện thực qua các sự vật cụ thể. Khi
tác động vào giác quan thì chúng gây nên cảm giác. Từ đó, chứng tỏ con
người nhận thức được thế giới.
Ý nghĩa của định nghĩa:
Định nghĩa vật chất của Lênin có ý nghĩa to lớn:
+ Nó đã giải quyết được vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật
biện chứng. Khẳng định vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất
quyết định ý thức, ý thức phản ánh vật chất. Từ đó, chống lại các quan điểm
duy tâm, siêu hình, nhị nguyên, bất khả tri… trong quan niệm về vật chất.
+ Nó đã khẳng định: vật chất không chỉ bao gồm dưới dạng tự nhiên mà còn
cả dưới dạng xã hội. Qua đó, đã thể hiện sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
+ Nó đã trang bị thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho các ngành
khoa học cụ thể phát triển, đem lại niềm tin cho con người trong việc nhận
thức và cải tạo thế giới.


a. Những quan điểm khác nhau:
- Triết học duy tâm: ý thức là những cảm giác của con người hay chúa,
thượng đế, thần linh, ý niệm, ý niệm tuyệt đối…
- Triết học duy vật trước Mác: ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan bởi
bộ óc con người. Nhưng, sự phản ánh đó chỉ có tính thụ động, giản đơn, máy
móc, nên chỉ đưa lại hình ảnh bề ngoài của sự vật, hiện tượng.
* Nhận xét:
Những quan điểm trên đều hiểu không đúng, không khoa học về phạm trù ý
Giới hạn đề cương tốt nghiệp Môn Chính trị Bậc Trung Cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới hạn đề cương tốt nghiệp Môn Chính trị Bậc Trung Cấp - Người đăng: vanbinh956
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giới hạn đề cương tốt nghiệp Môn Chính trị Bậc Trung Cấp 9 10 972