Ktl-icon-tai-lieu

Giới hạn hàm số

Được đăng lên bởi laiminhhang998
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 CHUYÊN TOÁN
Bài 1 :(6đ) Tìm các giới hạn :
1. lim
x 1

x3  3x  2
x4  4x  3

3. lim  1  2 x 
x 

2. lim

2 x 2  5  x x 2  3x  1

x 

3x  1
x3  1

4. xlim




x  1  3 4 x6  3x  2
3

x3  3x 2  x 2  2 x



Bài 2: (3đ) Cho hàm số ;



 cos x  khi : x   2







f ( x)   3 A sin x  2 B  khi :   x  
2
2





 2sin x  khi : x  
2


Tìm A,B để hàm số liên tục trên R.
Bài 3(1đ): Cho :a>b>c Chứng minh phương trình:


x  a  x  b  x  c có nghiệm.
--------------------------------- HẾT ----------------------------------

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 CHUYÊN TOÁN
Bài 1 :(6đ) Tìm các giới hạn :
1. lim
x 1

x3  3x  2
x4  4x  3

3. lim  1  2 x 
x 

2. lim

2 x 2  5  x x 2  3x  1

x 

3x  1
x3  1

4. xlim




x  1  3 4 x6  3x  2
3

x3  3x 2  x 2  2 x



Bài 2: (3đ) Cho hàm số ;



 cos x  khi : x   2







f ( x)   3 A sin x  2 B  khi :   x  
2
2





 2sin x  khi : x  
2


Tìm A,B để hàm số liên tục trên R.
Bài 3(1đ): Cho :a>b>c Chứng minh phương trình:


x  a  x  b  x  c có nghiệm.
--------------------------------- HẾT ----------------------------------

...
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 CHUYÊN TOÁN
Bài 1 :(6đ) Tìm các giới hạn :
1.
3
4
1
3 2
lim
4 3
x
x x
x x
2.
2 2
3 6
2 5 3 1
lim
1 4 3 2
x
x x x x
x x x

3.
3
3 1
lim 1 2
1
x
x
x
x

4.
3 3 2 2
lim 3 2
x
x x x x

Bài 2: (3đ) Cho hàm số ;
cos :
2
( ) 3 sin 2 :
2 2
2sin :
2
x khi x
f x A x B khi x
x khi x
 
Tìm A,B để hàm số liên tục trên R.
Bài 3(1đ): Cho :a>b>c Chứng minh phương trình:
x a x b x c
có nghiệm.
--------------------------------- HẾT ----------------------------------
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 CHUYÊN TOÁN
Bài 1 :(6đ) Tìm các giới hạn :
1.
3
4
1
3 2
lim
4 3
x
x x
x x
2.
2 2
3 6
2 5 3 1
lim
1 4 3 2
x
x x x x
x x x

3.
3
3 1
lim 1 2
1
x
x
x
x

4.
3 3 2 2
lim 3 2
x
x x x x

Bài 2: (3đ) Cho hàm số ;
cos :
2
( ) 3 sin 2 :
2 2
2sin :
2
x khi x
f x A x B khi x
x khi x
 
Tìm A,B để hàm số liên tục trên R.
Bài 3(1đ): Cho :a>b>c Chứng minh phương trình:
x a x b x c
có nghiệm.
--------------------------------- HẾT ----------------------------------
Giới hạn hàm số - Người đăng: laiminhhang998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giới hạn hàm số 9 10 651