Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TÁC PHẨM: NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Tam Trinh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TÁC PHẨM:
NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG,
QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
___

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề
nâng cao đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức chính là gốc, là nền tảng của
người cách mạng. Người coi đạo đức như gốc của cây, như nguồn của sông: “cũng
như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn; cây phải có gốc,
không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì
dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” (1). Chính vì vậy, theo Người
phải kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng phi đạo đức, những biểu hiện của
chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá
nhân là kẻ thù nguy hiểm nhất, phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân như quét sạch kẻ
thù xâm lược trên đất nước ta. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch
chủ nghĩa cá nhân” thể hiện sự quan tâm rất lớn của Người đến vấn đề đạo đức
cách mạng.
I. Những nội dung chủ yếu của tác phẩm
1. Những giá trị đạo đức
- Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những thắng lợi to lớn
của cách mạng Việt Nam mà trong những nguyên nhân tạo nên các thắng lợi đó
chính là sự gương mẫu, tận tụy của cán bộ, đảng viên đi đầu lãnh đạo toàn dân thực
hiện. Người khẳng định, nhân tố tạo nên những thắng lợi to lớn đó là sự lãnh đạo
sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; là sự hy sinh, phấn đấu của đội ngũ cán
bộ đảng viên.
- Tác phẩm mở đầu bằng hai câu mang tính khẳng định: “Nhân dân ta thường
nói:
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là cách nói dân gian thể hiện tình
cảm của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh cho rằng đại đa số chiến
sĩ cách mạng là những người có đạo đức, cả đời hết lòng hết sức phục vụ nhân dân,

sinh hoạt ngày thường thì gương mẫu, gian khổ, chất phác, nghĩa là: “Lo, thì trước
thiên hạ; hưởng, thì sau thiên hạ”2. Tháng 3- 1961, trong bài “Xây dựng những con
người xã hội chủ nghĩa” Hồ Chí Minh chỉ rõ, mỗi người phải ra sức góp công, góp
sức để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chớ nên “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” mà
phải “ chí công, vô tư” và phải có tinh thần “ lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.
Hồ Chí Minh khẳng định: “Đó là đạo đức của người cộng sản”(3).
- Trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí
Minh không kể tên những cán bộ, đảng viên “gian khổ đi trước, hưởng thụ theo
sau”. Song, nhiều lần Hồ Chí Minh đã nói trong Đảng ta có cả trăm nghìn cán bộ,
đảng viê...
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TÁC PHẨM:
NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG,
QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
___
Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề
nâng cao đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức chính gốc, nền tảng của
người cách mạng. Người coi đạo đức như gốc của cây, như nguồn của sông: “cũng
như sông nguồn mới nước, không nguồn thì sông cạn; cây phải gốc,
không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì
i giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(1). Chính vậy, theo Người
phải kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng phi đạo đức, những biểu hiện của
chủ nghĩa nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa
nhân kẻ thù nguy hiểm nhất, phải quét sạch chủ nghĩa nhân như quét sạch kẻ
thù xâm lược trên đấtớc ta. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch
chủ nghĩa nhân” thể hiện sự quan tâm rất lớn của Người đến vấn đ đạo đức
cách mạng.
I. Những nội dung chủ yếu của tác phẩm
1. Những giá trị đạo đức
- Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những thắng lợi to lớn
của cách mạng Việt Nam trong những nguyên nhân tạo nên các thắng lợi đó
chính là sự gương mẫu, tận tụy của cán bộ, đảng viên đi đầu lãnh đạo toàn dân thực
hiện. Người khẳng định, nhân tố tạo nên những thắng lợi to lớn đó sự lãnh đạo
sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh, phấn đấu của đội ngũ cán
bộ đảng viên.
- Tác phẩm mở đầu bằng hai câu mang tính khẳng định: “Nhân dân ta thường
nói:
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” cách nói dân gian thể hiện tình
cảm của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh cho rằng đại đa số chiến
sĩ cách mạng là những người có đạo đức, cả đời hết lòng hết sức phục vụ nhân dân,
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TÁC PHẨM: NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TÁC PHẨM: NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Tam Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TÁC PHẨM: NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 9 10 714