Ktl-icon-tai-lieu

Hàng hóa sức lao động

Được đăng lên bởi mamutomu96
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

7

LỜI MỞ ĐẦU
Sức lao động cũng là một loại hàng hóa và nó được vận hành trong thị trường lao
động thông qua sự trao đổi giữa người lao động với người sử dụng lao động. Ở Việt Nam
trong những năm gần đây, thị trường lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn
còn tồn tại những hạn chế cần phải khắc phục.
Bằng việc kết hợp nghiên cứu lý luận của C.Mác về hàng hóa sức lao động và thực
trạng thị trường lao động ở nước ta hiện nay, sau đây em xin đi sâu vào phân tích “Lý luận
về hàng hóa sức lao động của C.Mác với thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay”.
***
NỘI DUNG
I.

CƠ SỞ LÍ LUẬN
1. Khái niệm hàng hóa

Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
thông qua trao đổi, mua bán.
Hàng hóa có hai thuộc tính cơ bản là giá trị và giá trị sử dụng.
2. Hàng hóa sức lao động

Sức lao động và sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa
Theo C.Mác: “Sức lao động, đó là toàn bộ thể lực và trí lực trong thân thể một con

2.1.

người, trong nhân cách sinh động của con người, thể lực và trí lực mà con người phải làm

-

cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích”
Sức lao động vốn là yếu tố của sản xuất và nó sẽ trở thành hàng hóa khi:
Người lao động phải được tự do về thân thể và có quyền bán sức lao động của mình.
Người có sức lao động không có hoặc không có đủ tư liệu sản xuất cần thiết để thực hiện
quá trình sản xuất nên phải bán sức lao động của mình.

7

2.2.

Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động
Giống như mọi hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính cơ bản là
giá trị và giá trị sử dụng.
Giá trị của hàng hóa sức lao động được quyết định bởi thời gian lao động xã hội cần
thiết và được đo một cách gián tiếp bằng lượng giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết
để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động, bao gồm: số tiền đủ để mua tư liệu sinh hoạt
cần thiết đảm bảo cho đời sống tối thiểu của người công nhân và gia đình họ, phí tổn đào
tạo trong quá khứ.Ngoài ra, giá trị hàng hóa sức lao động còn khác với giá trị hàng hóa
khác ở chỗ nó bao hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử.
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao độngthể hiện qua quá trình tiêu dùng sức lao
động hay chính là quá trình lao động. Trong quá trình tiêu dùng, hàng hóa sức lao động
không bị mất đi giá trị và giá trị sử dụng như các loại hàng hóa thông thường, mà nó lại tạo
ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của chính nó.

Giá cả của hàng hóa sức lao động - tiền công
2.3.1. Bản chất của tiền công
Tiền công là giá cả của hàng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàng hóa sức lao động - Người đăng: mamutomu96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hàng hóa sức lao động 9 10 263