Ktl-icon-tai-lieu

HÀNH CHÍNH HỌC ĐẠI CƯƠNG SỐ TÍN CHỈ 03

Được đăng lên bởi dannt895
Số trang: 282 trang   |   Lượt xem: 6153 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HÀNH CHÍNH HỌC
ĐẠI CƯƠNG
SỐ TÍN CHỈ 03

Môn học hành chính học đại cương
Môn học bao gồm các nội dung cơ bản:
các lý thuyết và mô hình hành chính nhà
nước, quan niệm về hành chính nhà nước
ở Việt Nam hiện nay, các yếu tố cấu thành
nền hành chính nhà nước, quá trình ban
hành và thực thi các quyết định hành
chính nhà nước, chức năng cơ bản của
hành chính nhà nước, kiểm soát đối với
hành chính nhà nước và nâng cao năng
lực, hiệu quả của hành chính nhà nước…

• khqlk8@gmail.com

Nội dung môn học
Chương1: Khái quát chung về hành chính nhà nước
Chương 2: Các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước
Chương 3: Nền hành chính nhà nước
Chương 4: Chức năng, hình thức và phương pháp hành
chính nhà nước
Chương 5: Quyết định quản lý hành chính nhà nước
Chương 6: Kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước
Chương 7: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hành chính nhà
nước

Thông tin giảng viên
• nguyenquanghuy@tueba.edu.vn
• Dt 0983995035

Tài liệu tham khảo

•
•

1. Hành chính học đại cương – GS Đoàn
Trọng Truyến
2. Lý luận quản lý nhà nước – GS Mai Hữu
Khuê
3. Các văn bản pháp luật:

Các trang web tham khảo
• 1. Quốc hội Việt Nam

• 2.Cải cách hành chính Nhà nước

• 3. Chính phủ Việt Nam


Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÀNH
CHÍNH NHÀ NƯỚC

• 1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của
hành chính nhà nước
• 1.2. Đặc điểm của hành chính nhà nước
• 1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
hành chính nhà nước Việt Nam xã hội chủ
nghĩa

Xã hội nguyên thuỷ và tổ chức
thị tộc, bộ lạc
Thị tộc

Tộc trưởng

Bào tộc

Bộ lạc

Thủ lĩnh

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN
VIỆT NAM
Chủ tịch nước

Chính phủ
HĐND

UBND

các cấp

các cấp

Thông qua bầu cử

Quốc hội
TANDTC
Toà án nhân
dân địa
phương

VKS NDTC
Viện kiểm sát
nhân dân địa
phương

Nhân dân

Bộ máy NN Việt Nam được tổ chức
theo nguyên tắc tập quyền
Nhân dân

Chính phủ
(Hành pháp)

Quốc hội
(Lập pháp)

Toà án
(Tư pháp)

Taïi moät cô quan haønh chính nhaø nöôùc

1.1 KHÁI NIỆM BẢN CHẤT, VAI

TRÒ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm quản lý, quản lý
nhà nước
1.1.2 Quản lý hành chính nhà nước

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của
quản lý
- Dưới góc độ điều khiển học: quản lý được
xem là quá trình "tổ chức và điều khiển
các hoạt động theo những yêu cầu nhất
định", đó là sự kết hợp giữa tri thức và lao
động trên phương diện điều hành.
- Dưới góc độ chính trị: quản lý được hiểu là
hành chính, là cai trị;
- Dưới góc độ xã hội: quản lý là điều hành,
điều khiển, chỉ huy.

...
HÀNH CHÍNH HỌC
ĐẠI CƯƠNG
SỐ TÍN CHỈ 03
HÀNH CHÍNH HỌC ĐẠI CƯƠNG SỐ TÍN CHỈ 03 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÀNH CHÍNH HỌC ĐẠI CƯƠNG SỐ TÍN CHỈ 03 - Người đăng: dannt895
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
282 Vietnamese
HÀNH CHÍNH HỌC ĐẠI CƯƠNG SỐ TÍN CHỈ 03 9 10 655