Ktl-icon-tai-lieu

Hành chính so sánh

Được đăng lên bởi thuyhang0710
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 4574 lần   |   Lượt tải: 46 lần
MỤC LỤC
NỀN CÔNG VỤ SINGAPORE..............................................................................................................................................2
HÀNH CHÍNH VƯƠNG QUỐC ANH................................................................................................................................11
MÔ HÌNH HÀNH CHÍNH CỦA LIÊN BANG NGA.........................................................................................................16
NỀN CÔNG VỤ LIÊN BANG NGA...................................................................................................................................25
NỀN HÀNH CHÍNH PHÁP.................................................................................................................................................31
NỀN HÀNH CHÍNH TRUNG QUỐC.................................................................................................................................38
LỊCH SỬ HÀNH CHÍNH CÔNG HOA KỲ........................................................................................................................57
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG QUỐC......................................................................................................................66

1

NỀN CÔNG VỤ SINGAPORE
Singapore là một nước đang phát triển. Không giống với các quốc gia ở nhóm “các nước phát triển”, các quốc gia đang phát
triển là những quốc gia có mức sống còn khiêm tốn, có nền tảng công nghiệp chưa phát triển và có chỉ số phát triển con người (HDI)
không cao, thu nhập đầu người ít ỏi, nghèo nàn phổ biến và cơ cấu tư bản thấp. Các nghiên cứu hành chính đã chỉ ra rằng, phần lớn
các nước đang phát triển đã trải qua một thời kỳ là thuộc địa của các nước tư bản phát triển Tây Âu và Mỹ.
2. Cơ quan Hành pháp
Trước đây bộ máy Nhà nước Singapore được tổ chức theo chế độ cộng hòa đại nghị, Tổng thống do Quốc hội bầu ra. Nhưng từ
năm 1993, theo Hiến pháp sửa đổi (1991), Tổng thống do nhân dân trực tiếp bầu ra, trực tiếp nắm quyền hành pháp. Đứng
đầu Chính phủ là Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm. Thủ tướng là thành viên của Nghị viện và cũng là người đứng đầu Nội các.
Dưới Thủ tướng là các Bộ trưởng do Tổng thống bổ nhiệm có sự tham khảo ý kiến của Thủ tướng, các Bộ trưởng này đều là thành
viên của Nghị viện.
Tổng thống, theo sự giới thiệu của Thủ tướng, bổ nhiệm những thư ký Nghị viện trong số những thành viên của Nghị viện
để giúp đỡ các Bộ trưởng. Các thư ký này cũng buộc là thành viên của Nghị viện ...
MỤC LỤC
NỀN CÔNG VỤ SINGAPORE..............................................................................................................................................2
HÀNH CHÍNH VƯƠNG QUỐC ANH................................................................................................................................11
MÔ HÌNH HÀNH CHÍNH CỦA LIÊN BANG NGA.........................................................................................................16
NỀN CÔNG VỤ LIÊN BANG NGA...................................................................................................................................25
NỀN HÀNH CHÍNH PHÁP.................................................................................................................................................31
NỀN HÀNH CHÍNH TRUNG QUỐC.................................................................................................................................38
LỊCH SỬ HÀNH CHÍNH CÔNG HOA KỲ........................................................................................................................57
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG QUỐC......................................................................................................................66
1
Hành chính so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành chính so sánh - Người đăng: thuyhang0710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Hành chính so sánh 9 10 426