Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi con người và môi trường xã hội

Được đăng lên bởi Trang Hạ Đây Nè
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1596 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần mở đầu
I.Đặt vấn đề
Trong quá trình hội nhập và phát triển như vũ bão hiện nay, đất nước chúng ta đã có thêm
nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu hợp tác văn hóa quốc tế, bắt kịp với các xu hướng tiến bộ
của thời đại. Xã hội càng hiện đại thì càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề rắc rối, nhất là những vấn
đề xoay quanh con người, mà đặc biệt là những đối tượng còn trẻ tuổi- trẻ vị thành niên- những
mầm non thế hệ tương lai của nước nhà sau này. Trong bối cảnh hiện nay, các hiện tượng xã hội
ở trẻ vị thành niên như : Yêu sớm, Bạo lực học đường, Quan hệ tình dục không an toàn...vốn
xuất hiện nhan nhản. Thế nhưng trong đó, có 1 hiện tượng luôn là vấn đề nóng bỏng cũng như là
được xã hội quan tâm nhiều nhất, đó chính là hiện tượng lệch lạc giới tính- một hiện tượng đáng
quan ngại ở xã hội nước ta hiện nay (nói chung) và trên toàn thế giới (nói riêng). Sẽ không là vẫn
đề nếu hiện tượng lệch lạc giới tính xuất phát từ chính nguyên nhân bẩm sinh, di truyền do các
yếu tố sinh học trong cơ thể mỗi người khác nhau...Nhưng cái đáng nói ở đây chính là sự lệch lạc
giới tính do chính bản thân trẻ tự làm sai lệch, gọi dân gian là “lệch giả”.
II.Mục đích nghiên cứu
Đối với đề tài này, mục đích mà tôi hướng đến là đưa ra cái nhìn tổng quan hơn về hiện
trạng lệch lạc giới tính ở một bộ phận trẻ hiện nay. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm làm giảm,
ngăn chặn một số hiện tượng lệch lạc giới tính mang tính tiêu cực (lệch giả).

Phần nội dung
I. Lý thuyết Gắn bó (Bowlby)
Học thuyết gắn bó là một trong những học thuyết đáng chú ý của thế kỉ XX đã nhận được
nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu tâm lí học trẻ em. Mối quan hệ với cha mẹ là mối quan
hệ xã hội đầu tiên trong đời mà trẻ có. Mối quan hệ ấy lưu dấu trong tâm trí trẻ những trải
nghiệm đầu tiên về mối dây liên kết với thế giới bên ngoài, hình thành nên thế giới nội tại của
trẻ. Cũng chính thế giới nội tại ấy phần nào sẽ quy định nhận thức, thái độ, hành vi của trẻ trong
tương lai đối với cuộc sống và những mối quan hệ liên cá nhân xung quanh mình.
Sự gắn bó ở trẻ là những hành vi mang tính bản năng, chỉ có đối tượng của sự gắn bó mới
mang tính điều kiện. Có nghĩa là, trẻ luôn có khuynh hướng tìm kiếm sự an toàn từ người lớn
như một biểu hiện của bản năng sinh tồn. Thế nhưng đối tượng mà trẻ hướng đến không chỉ
giới hạn trong quan hệ mẹ-con mà là bất cứ ai có sự gần gũi thường xuyên, chăm sóc, nuôi
dưỡng, đáp ứng những nhu cầu sinh lí và yêu thương của trẻ như bố, ông bà hay vú
nuôi...Bowlby cho rằng khi được đặt trong môi...


 !"#$%&'(()$"(*+
(,-(.$/0(-*$1(2&!345'((6'72!
(8$.9:"(#9(;%<+3(1&/=
6$%$(.&(!#/=10(>?@A?5+A=
2#,/$(8$'(<$%!1(;#$%&((#06"
?5+BC+<'&D9/E(F(.&G$#HIJ(4K$1
6#$;2*&(*L#0/K/*!M( /
0(6"$N&*(O/#0/#(/9('PA#0
$96"'($#$%Q*(R+2'Q*+RST4K/U
2#0/#(/9('P6V(O%+N!W<&I%I((
%21<F((,X.4($Y(*N%(O/<E/#(/9(
'PI(O!;N?E/<$/#(&FIN$/Z/#(;[
\J(O(+(]
1'%&J(O(K'2/$$(@$,#
9/#(/9('P!?#$%V*$$((;^/;&
-(<1#0/#(/9('P$P7+(E(Q/#(;R
I
_`%2a3!*QDb/!%R
cF(%23!*/=F(%2()`(8$24d::"0(
<E$NV((+(]N/OF(?e\1$#'($f/1$
#6"7+.?(*\1$#%/INO?=;
#7+1IN%/+42'2'!+&+2'9(8$
?g (O2'9%<T%5](&&(8$?
,/$1'((<1=1$#/+(N6$
SE3!*?/=$P!;-&(d(*10(8$<E3!*'
$P4#g*h$/&?/K(*4%'H42<E$V./'
!#(8$!;-<i210?'24K(d
'9$#fA(/!(]$(*<E .6%+&(-<*(&K
Ij&]=(</O%+,(8$?!1&K!$%)
KDb/!%(^40(K.4K(*<E)j&?(*4;-
]($I%<E726)( '.(-<*(.&!^((3!*'.
(-<*(&?M;!;0($&](-(1(k/<1(>l2J(O(
0(6(5(8$3!*/I%<E '.(-<*(
g*m43!*B
Aa3!*$B?(*3!*$(*6'4K.((EI
Hành vi con người và môi trường xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi con người và môi trường xã hội - Người đăng: Trang Hạ Đây Nè
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hành vi con người và môi trường xã hội 9 10 708