Ktl-icon-tai-lieu

hãy phân tích những tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong những tiền đề đó, tiền đề nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Được đăng lên bởi diemmy-myladen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH SÁCH NHÓM: TTHCM-L1/2016-L06
STT

Mã SV

Họ

Tên

Lớp

Số ĐT

Đánh
giá từ 1
đến 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 là thành viên tích cực nhất, 2 là thành viên tích cực, 3 là thành viên ít tích
cực.
BÀI TẬP TUẦN: BÀI TẬP 1
Câu 1: Anh/Chị hãy phân tích những tiền đề tư tưởng- lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong
những tiền đề đó, tiền đề nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 2: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm mấy giai đoạn? Là những giai
đoạn nào? Anh/ Chị tâm đắc giai đoạn nào nhất? Vì sao?
Câu 3:Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam vào công
cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Câu 4:Vì sao Hồ Chí Minh coi phòng trào yêu nước là một trong ba yếu tố kết hợp dẫn đến hình thành
Đảng cộng sản Việt Nam

BÀI LÀM:

...
DANH SÁCH NHÓM: TTHCM-L1/2016-L06
STT Mã SV Họ Tên Lớp Số ĐT
Đánh
giá từ 1
đến 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 là thành viên tích cực nhất, 2 là thành viên tích cực, 3 là thành viên ít tích
cực.
BÀI TẬP TUẦN: BÀI TẬP 1
Câu 1: Anh/Chị hãy phân tích những tiền đề tư tưởng- lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong
những tiền đề đó, tiền đề nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 2: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm mấy giai đoạn? Là những giai
đoạn nào? Anh/ Chị tâm đắc giai đoạn nào nhất? Vì sao?
Câu 3:Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam vào công
cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Câu 4:Vì sao Hồ Chí Minh coi phòng trào yêu nước là một trong ba yếu tố kết hợp dẫn đến hình thành
Đảng cộng sản Việt Nam
BÀI LÀM:
hãy phân tích những tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong những tiền đề đó, tiền đề nào là quan trọng nhất? Vì sao? - Người đăng: diemmy-myladen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
hãy phân tích những tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong những tiền đề đó, tiền đề nào là quan trọng nhất? Vì sao? 9 10 372