Ktl-icon-tai-lieu

HCM và con đường cách mạng cộng sản

Được đăng lên bởi Con Gái Của Biển
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2Ư

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM
---------------------------

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Đề tài:

“Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng sáng tạo”

GVHD :
SVTH :
Lớp:
MSSV:

T.S Nguyễn Thị Mồng Tuyền
Nguyễn Thị Hòa
DH13KT05
1354040059

1

TP.Hồ Chí Minh, tháng 4, năm 2015.

Lời nói đầu
Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ cách mạng Hồ Chí Minh, đất
nước ta đã tiến hành những bước nhảy vọt vĩ đại, mở đầu bằng cuộc Cách mạng
tháng Tám và sự thành lập nước Việt Nam Dân chỉ Cộng hòa năm 1945. Một kỉ
nguyên mới của dân tộc đã đến – kỉ nguyên độc lập tự do. Có được những thành
quả này là nhờ Hồ Chí Minh đã biết kết hợp một cách tài tình, sáng tạo giữa quan
điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc vào hoàn cảnh
cách mạng thực tiễn ở Việt Nam để tạo ra hệ quan điểm sáng tạo dẫn đường cho
cách mạng Việt Nam tiến tới thắng lợi. Chính vì thế em đã chọn đề tài này để hoàn
thiện nhận thức về con đường giải phóng dân tộc của dân tộc cũng như sự nghiệp
cách mạng của nước ta

2

Nội dung
I.

Tiểu sử Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong hoành cảnh đất nước và thế giới có nhiều
biến động. Trong nước, chính quyền Nguyễn đã từng bước thừa nhận nền bảo hộ
cửa thực dân Pháp trên toàn cõi đất Việt nam, các cuộc khai thác của chúng khiến
cho nước ta có sự phân hóa rõ rệt. Những cuộc đấu tranh giành độc lập diễn ra sôi
nổi nhưng đều thất bại. Trên thế giới cũng có những biến chuyển to lớn. Chủ nghĩa
tư bản đã xác lập quyền thống trị trên phạm vi toàn thế giới. Các cuộc đấu tranh sôi
nổi của công nhân các nước tư bản cuối thế kỷ 19 đầu 20 mà đỉnh cao là thắng lợi
Cách mạng tháng 10 Nga. Hơn thế nữa Người đã tận mắt thấy cuộc sống nghèo
khổ, bị á bức bóc lột đến cùng cực của đồng bào mình thấy tội ác và sự yếu hèn của
triều đình nhà Nguyễn. Người nhận ra những bài học thất bại của những người đi
trước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám ...Tất cả đã thôi
thúc Người đi tìm một con đường mới để cứu dân, cứu nước.Quê hương, đất nước
đặt niềm tin lớn ở Người trên bước đường tìm đến trào lưu mới của thời đại .
Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung sau đổi là Nguyễn Tất Thành
sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước ,gần gũi với nhân dân
.Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh của Người là một nhà nho cải tiến có lòng
yêu nước thương dân sâu sắc. Tấm gương lao động cần cù ý chí kiên cường vượt
qua gian khổ để đạt được mục tiêu, đặc biệt là tư tưởng thân dân. Lấy dân làm hậu
thuẫn...
2
2
Ư
Ư
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM
-------------- -------------
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Đề tài:
“Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng sáng tạo
GVHD : T.S Nguyễn Thị Mồng Tuyền
SVTH : Nguyễn Thị Hòa
Lớp: DH13KT05
MSSV: 1354040059
1
HCM và con đường cách mạng cộng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HCM và con đường cách mạng cộng sản - Người đăng: Con Gái Của Biển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
HCM và con đường cách mạng cộng sản 9 10 938