Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống bầu cử ở Đức

Được đăng lên bởi oshibaby
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bundestagswahl
2013
i trong cuộc
ờ
ư
g
n
a
ủ
c
ìn
h
n
êm Cái
++

Thông tin th

++

Bầu cử Quốc hội Liên bang Đức: cứ 4

Người Đức suy nghĩ như thế nào trước

năm một lần, quốc gia với nền kinh tế phát

khi đi bỏ phiếu? Người Đức định hướng như

triển nhất châu Âu này lại bầu ra chính phủ

thế nào trong cuộc bầu cử phức tạp này?

mới. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho
các bạn một vài thông tin về cuộc bầu cử
này ở Đức…

Nền tảng của nền dân chủ ở Đức như sự
đa Đảng, các hệ thống ra quyết định phức
tạp ở cấp liên bang và các kênh trao đổi

Hệ thống bầu cử ở Đức diễn ra như thế
nào? Ứng viên nào đứng ra tranh cử?

thông tin đa chiều của truyền thông Đức sẽ
được giải thích một cách đơn giản dễ hiểu.

NỘI DUNG
★

Giới thiệu hệ thống bầu cử ở Đức. Thông tin cơ bản

★

Bầu cử Quốc hội Đức:
Lá phiếu thứ nhất và lá phiếu thứ hai

★

Đảng phái chính trị nào tham gia tranh cử?
Có những Đảng chính trị lớn nào ở Đức?

★

Cuộc tranh cử ở Đức - mỗi lá phiếu đều có vai trò quyết định!

++

1
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BẦU CỬ Ở ĐỨC. THÔNG TIN CƠ BẢN

Tại cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang 2013 sắp tới, Quốc hội liên bang khóa 18 của CHLB Đức sẽ được
bầu ra. Có nghĩa là sẽ bầu ra cơ quan đại diện cho nhân dân với nhiệm vụ lập pháp, bầu thủ tướng liên
bang và có ảnh hưởng trong việc bầu Tổng thống liên bang và các thẩm phán cho Tòa án hiến pháp liên
bang (Cơ quan hành pháp có quyền lực cao nhất ở Đức). Quốc hội liên bang dưới sự ủy nhiệm của nhân
dân đứng ra kiểm tra hoạt động của chính phủ thông qua các Bộ. Quốc hội nhiệm kỳ trước có 622 nghị sĩ.
Tại sao con số nghị sĩ trong Quốc hội liên bang có thể thay đổi là do tác động của hệ thống bầu cử với hai
lá phiếu. Điều này sẽ được giải thích rõ hơn ở phần dưới.

> Luật cơ bản là cơ sở cho bầu cử quốc hội ở Đức. Điều 38 của Luật cơ bản quy định các nghị sĩ của
Quốc hội Đức được bầu theo nguyên tắc ’’phổ thông, trực tiếp, tự do, bình đẳng và bí mật’’. Năm tính từ
này cũng thể hiện rõ nét các nền tảng của nền dân chủ ở Đức.

Phổ thông: có nghĩa là các công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, không phân biệt tôn
★
giáo, tín ngưỡng, chủng tộc, ngôn ngữ, giáo dục, quan điểm chính trị, giới tính, xu hướng tính dục vv…
★

Trực tiếp: có nghĩa là các cử tri trực tiếp bỏ phiếu bầu nghị sĩ Quốc hội liên bang.

Tự do: có nghĩa là không ai được gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với cử tri trong quá
★
trình bầu cử. Ngay cả cách thức tổ chức bầu cử cũng không được làm ảnh hưởng đến uy tín của các đảng
phái tham gia tranh cử.
Bình đẳn...
Bu c Quc hi Liên bang Đức: c 4
năm mt ln, quc gia vi nn kinh tế phát
trin nht châu Âu này li bu ra chính ph
mi. Dưới đây chúng tôi s cung cp cho
các bn mt vài thông tin v cuc bu c
này Đức…
H thng bu c Đức din ra như thế
nào? ng viên nào đứng ra tranh c?
Người Đức suy nghĩ như thế nào trước
khi đi b phiếu? Người Đức định hướng như
thế nào trong cuc bu c phc tp này?
Nn tng ca nn dân ch Đức như s
đa Đảng, các h thng ra quyết định phc
tp cp liên bang và các kênh trao đổi
thông tin đa chiu ca truyn thông Đức s
được gii thích mt cách đơn gin d hiu.
Bundestagswahl 2013
++ Thông tin thêm ++ Cái nhìn ca người trong cuc ++
NI DUNG
? Gii thiu h thng bu c Đức. Thông tin cơ bn
? Bu c Quc hi Đức:
Lá phiếu th nht và lá phiếu th hai
? Đảng phái chính tr nào tham gia tranh c?
Có nhng Đảng chính tr ln nào Đức?
? Cuc tranh c Đức - mi lá phiếu đều có vai trò quyết định!
Hệ thống bầu cử ở Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống bầu cử ở Đức - Người đăng: oshibaby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hệ thống bầu cử ở Đức 9 10 39