Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi hanhphucbattan125
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1855 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KT
NHẬN ĐỊNH SAU ĐÚNG HAY SAI? GIẢI THÍCH NGẮN GỌN?

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN LSCHTKT
Lịch sử các học thuyết kinh tế là: 1 môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình phát
sinh, phát triển và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của các
giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn LScHTKT là:
Các hệ thống quan điểm của các đại biểu các giai cấp khác nhau trong các hình
thái kinh tế xã hội khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định
3. Đối tượng nghiên cứu của môn LScHTKT là: Là một bộ phận cấu thành của Lịch
sử kinh tế
4. Mục đích của việc nghiên cứu LSCHTKT nhằm: cung cấp 1 cách có hệ thống các
quan điểm, các học thuyết của các trường phái, các đại biểu trên thế giới gắn với
điều kiện lịch sử xuất hiện của chúng.
5. Phương pháp nghiên cứu: duy vật biện chứng, thực hiện triệt để nguyên tắc logiclịch sử, phê phán, phân tích tổng hợp
6. Chức năng thực tiễn: những quan điểm kinh tế phát sinh, phát triển trong điều kiện
kinh tế xã hội nhất định, gắn liền với những giai cấp nhất định, phục vụ mục đích,
lợi ích cho các giai cấp đó.
7. Chức năng PP luận: giúp thế hệ sau nhân thức và cải tạo được hiện thức kinh tế xã
hội dựa trên những bài học của lịch sử
8. Chức năng phương pháp luận của môn LSCHTKT cung cấp: một cách có hệ thống
các quan điểm các lý luận kinh tế làm cơ sở lý luận cho các khoa học kinh tế khác
9. Ý nghĩa của việc nghiên cứu: hiểu sâu sắc và hoàn chỉnh kinh tế chính trị, mở rộng
và nâng cao hiểu biết về kinh tế thị trường, hiểu và nắm vững chủ trương, đường
lối của Đảng ta hiện nay
10. Môn LScHTKT có 2 chức năng: thực tiễn và phương pháp luận
1.

CHƯƠNG 2: CÁC TƯ TƯỞNG KINH TẾ THỜI CỔ ĐẠI VÀ TRUNG CỔ

Đặc điểm của tư tưởng kt thời kỳ cổ đại là: coi tồn tại của chế độ chiếm hữu nô lệ
là hợp lý, coi sự phân chia xã hội thành giai cấp tư bản và nô lệ là đương nhiên
2. Nhà tư tưởng chủ yếu của La Mã cổ đại là: Xenophon
3. Ông coi lợi nhuận chính là số dư thừa ngoài giá trị là quan điểm của: Platon
4. Tư tưởng giá trị của ông tạo mầm mống cho tư tưởng giá trị - ích lợi. ông coi giá
trị là 1 cái gì đó có ích cho con người và con người biết sử dụng được ích lợi đó là
quan điểm của: Xenophon
5. Platon cho rằng: phân công lao động có vai trò thúc đẩy giao luu hang hóa giữa các
vùng, ở những nơi nào trao đổi phát triển mạnh thì phân công lao động phát triển
mạnh
6. Xenophon cho rằng: giá trị hàng hóa do tính hữu ích tạo ra
...
HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KT
NHẬN ĐỊNH SAU ĐÚNG HAY SAI? GIẢI THÍCH NGẮN GỌN?
CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN LSCHTKT
1. Lịch sử các học thuyết kinh tế là: 1 môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình phát
sinh, phát triển thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của các
giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn LScHTKT là:
Các hệ thống quan điểm của các đại biểu các giai cấp khác nhau trong các hình
thái kinh tế xã hội khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định
3. Đối tượng nghiên cứu của môn LScHTKT là: một bộ phận cấu thành của Lịch
sử kinh tế
4. Mục đích của việc nghiên cứu LSCHTKT nhằm: cung cấp 1 cách hệ thống các
quan điểm, các học thuyết của các trường phái, các đại biểu trên thế giới gắn với
điều kiện lịch sử xuất hiện của chúng.
5. Phương pháp nghiên cứu: duy vật biện chứng, thực hiện triệt để nguyên tắc logic-
lịch sử, phê phán, phân tích tổng hợp
6. Chức năng thực tiễn: những quan điểm kinh tế phát sinh, phát triển trong điều kiện
kinh tế hội nhất định, gắn liền với những giai cấp nhất định, phục vụ mục đích,
lợi ích cho các giai cấp đó.
7. Chức năng PP luận: giúp thế hệ sau nhân thức cải tạo được hiện thức kinh tế
hội dựa trên những bài học của lịch sử
8. Chức năng phương pháp luận của môn LSCHTKT cung cấp: một cách hệ thống
các quan điểm các lý luận kinh tế làm cơ sở lý luận cho các khoa học kinh tế khác
9. Ý nghĩa của việc nghiên cứu: hiểu sâu sắc và hoàn chỉnh kinh tế chính trị, mở rộng
nâng cao hiểu biết về kinh tế thị trường, hiểu nắm vững chủ trương, đường
lối của Đảng ta hiện nay
10. Môn LScHTKT có 2 chức năng: thực tiễn và phương pháp luận
CHƯƠNG 2: CÁC TƯ TƯỞNG KINH TẾ THỜI CỔ ĐẠI VÀ TRUNG CỔ
Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Lịch sử các học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Lịch sử các học thuyết kinh tế - Người đăng: hanhphucbattan125
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Lịch sử các học thuyết kinh tế 9 10 646