Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống chính trị

Được đăng lên bởi tamhung123
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3679 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY
CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp khối Đảng, Đoàn thể năm 2012)

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA
Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó
hữu cơ bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt
Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam;
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của
dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc
tổ chức cơ bản. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà
nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về
chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động
tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những
đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan
lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng
viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách
nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống
ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân
dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền
của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân ta mà
nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ
trí thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước ban hành pháp luật,
1

tổ chức quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội
chủ nghĩa.
Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện
quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu
sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng
trị tệ quan liêu, th...
1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ T CHỨC, BỘ MÁY
CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở ỚC TA HIỆN NAY
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp khối Đảng, Đoàn thể năm 2012)
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA
Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay một chỉnh thể thống nhất, gắn
hữu bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà hội chủ
nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể nhân n, dưới s
lãnh đạo ca Đảng Cộng sản Việt Nam.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt
Nam, đồng thi đội tiên phong của nhân dân lao động và n tộc Việt Nam;
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của
dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nn
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trungn chủ làm nguyên tắc
t chức cơ bản. Đảng Cộng sn Việt Nam Đảng cm quyn, lãnh đạo nhà
nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định ớng v
chính sách và chtrương lớn; bng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vn động
tchức, kim tra, giám sát và bng nh động ơng mẫu của đảng viên. Đảng
thống nhất lãnh đạo công tác cán b quản đội ngũ n b, gii thiệu những
đảng viên ưu đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các quan
lãnh đạo của h thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua t chức đảng đảng
viên hoạt động trong các t chức của h thống chính tr, tăng cường chế độ trách
nhimnhân, nhấtngười đứng đầu.
Đảng lãnh đạo hthống chính trị đồng thời là một bộ phn của hệ thống
ấy. Đảng gắn mt thiết với nhân n, tôn trng phát huy quyền làm ch
của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dng Đảng, chịu sự giám sát của nhân
dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
2. Nhà nước Cộng hoà xã hi chủ nghĩa Việt Nam
Nhà ớc Cng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyn
của dân, do n, vì dân. Tất c quyền lực của Nhà nước thuộc v nhân dân ta mà
nền tng liên minh giữa giai cấp công nhân vi giai cấp nông n và đội ngũ
trí thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo ca Đảng. Nnước ban hành pháp luật,
hệ thống chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống chính trị - Người đăng: tamhung123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
hệ thống chính trị 9 10 789