Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Được đăng lên bởi lethanhkhoi68
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 2:
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ
I. QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
1. Khái niệm về hệ thống chính trị
Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực
hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống
chính trị. Hệ thống chính trị là tổng thể các cơ quan, tổ chức nhà nước, đảng phái,
đoàn thể xã hội, nói chung là các lực lượng tham gia và mối quan hệ giữa các lực
lượng đó, chi phối sự tồn tại và phát triển đời sống chính trị của một quốc gia, thể
hiện bản chất của chế độ chính trị của quốc gia, con đường phát triển của xã hội.
Cấu trúc của hệ thống chính trị không chỉ là hệ thống các tổ chức và các
quan hệ về tổ chức mà còn là hệ thống các cấp độ và các quan hệ về cấp độ nhìn
theo hai chiều vận động từ dưới lên và từ trên xuống.
Có các cấp độ của từng tổ chức (Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể)
qui định vị trí, vai trò, chức trách, thẩm quyền của các cấp, của cấp trên với cấp
dưới trong phạm vi một tổ chức với sự tác động của bộ máy tương ứng với từng
cấp. Hệ thống chính trị được cấu thành bởi các tổ chức nêu trên cũng có các cấp độ
này, biểu hiện thành quan hệ tác động qua lại giữa Trung ương với địa phương và
cơ sở.
Giữa các tổ chức lại hình thành quan hệ tác động lẫn nhau trong hệ thống và
trong từng cấp độ. Cụ thể, ở cấp trung ương là quan hệ giữa Đảng với Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. Ở cấp tỉnh là quan hệ giữa Đảng bộ
tỉnh với chính quyền tỉnh, Mặt trận với các đoàn thể cấp tỉnh. Ở cấp cơ sở xã,
phường, thị trấn là quan hệ giữa Đảng bộ xã với chính quyền và Mặt trận cùng các
đoàn thể trong xã.
Ở đây ta đang xem xét khái niệm cơ sở và hệ thống chính trị ở cơ sở trên
quan điểm xã hội học chính trị và quản lý xã hội. Đây là những khái niệm xuất

phát, những khái niệm công cụ để nghiên cứu và đề xuất những giải pháp cải cách
hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện
nay. Cơ sở được lấy làm đối tượng nghiên cứu ở đây không phải là một đơn vị cơ
sở bất kỳ (gia đình, cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp hay
viện nghiên cứu…) mà là cơ sở với tư cách là một cấp quản lý nhà nước trong hệ
thống quản lý hành chính nhà nước bốn cấp hiện hành. Cơ sở đó chính là xã phường - thị trấn, là cấp cơ sở của quản lý nhà nước. Phường, thị trấn là cấp cơ sở
ở đô thị, được đặc trưng bởi quản lý đô thị. Xã là cấp cơ sở ở khu vực nông thôn,
đây là cả một địa bàn rộng lớn, chiếm đa số trong tổng số đơn vị ...
Chuyên đề 2:
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ
I. QUAN ĐIM CHUNG V H THỐNG CNH TR VIT NAM
1. Khái niệm về hệ thống chính trị
Trong mọi hội giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực
hiện bằng một hệ thống thiết chế tổ chức chính trị nhất đnh. Đó hệ thống
chính trị. H thống chính trị là tổng thể các quan, t chức nhà nước, đảng phái,
đoàn thể hội, nói chung là các lực lượng tham gia mối quan hệ giữa các lực
lượng đó, chi phối sự tồn tại và phát triển đời sống chính trị của một quốc gia, thể
hiện bản chất của chế độ chính trị của quốc gia, con đường phát triển của xã hội.
Cấu trúc của hệ thống chính trị không chỉ hệ thống các tổ chức các
quan hệ v tổ chức mà còn hệ thống các cấp độ các quan hệ về cấp độ nhìn
theo hai chiều vận động từ dưới lên và từ trên xuống.
các cấp độ của từng tổ chức (Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể)
qui định vị trí, vai trò, chức trách, thẩm quyền của c cấp, của cấp trên với cấp
dưới trong phạm vi một tổ chức với sự tác động của bộ máy tương ứng với từng
cấp. Hệ thống chính trị được cấu thành bởi các tổ chức nêu trên cũng có các cấp độ
này, biểu hiện thành quan hệ tác động qua lại giữa Trung ương với địa phương
cơ sở.
Giữa các tổ chức lại hình thành quan hệ tác động lẫn nhau trong hệ thống
trong từng cấp độ. Cụ thể, cấp trung ương là quan hệ giữa Đảng với Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. cấp tỉnh là quan hệ giữa Đảng bộ
tỉnh với chính quyền tnh, Mặt trận với các đoàn thể cấp tỉnh. cấp sở xã,
phường, thị trấnquan hệ giữa Đảng b với chính quyền và Mặt trận ng các
đoàn thể trong xã.
đây ta đang xem xét khái niệm sở hệ thống chính trị sở trên
quan điểm hội học chính trị quản hội. Đây những khái niệm xuất
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - Người đăng: lethanhkhoi68
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 9 10 952