Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT CỦA MỸ, TRUNG QUỐC VÀ CHI PHÍ RỦI RO KHI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TẠI ĐÂY

Được đăng lên bởi Annie Hà
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. HOA KỲ
1. Chính trị và pháp luật
- Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (thường gọi là nước Mỹ) là một nước cộng hòa lập hiến
-

liên bang, gồm có 50 bang và một đặc khu liên bang.
Hòa Kỳ một nước cộng hoà liên bang thực hiện chế độ chính trị tam quyền phân
lập: tư pháp, hành pháp, lập pháp. Hiến pháp Hoa Kỳ qui định quyền lập pháp thuộc
về Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về Tổng thống và quyền tư pháp thuộc về Toà
án tối cao. Mỗi bang có hệ thống hiến pháp và pháp luật riêng nhưng không được
trái với Hiến pháp của Liên bang.
Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ gồm Thượng viện và Hạ viện. Ngoài quyền lập pháp,
Quốc hội còn giám sát hoạt động của bộ máy hành pháp và tư pháp. Phân chia
quyền lực giữa hai viện: Cả hai viện đều có quyền quyết định chiến tranh, kiểm soát
các lực lượng vũ trang, đánh thuế, vay tiền, phát hành tiền, điều tiết thương mại, và
ban hành luật cần thiết cho hoạt động của chính quyền. Trong đó, Thượng viện có
đặc quyền cố vấn và thông qua các hiệp ước mà Chính phủ ký với nước ngoài và
các chức vụ do Tổng thống bổ nhiệm. Hạ viện có quyền bỏ biếu buộc tội Tổng
thống và các các quan chức liên bang, và Thượng viện có quyền quyết định có bãi
chức người bị buộc tội đó hay không.
Dân biểu (thượng và hạ nghị sĩ liên bang và bang) được bầu từ các khu vực bầu
cử. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các dân biểu là bảo vệ và đem lại
càng nhiều lợi ích cho các cử tri của mình càng tốt.
Chính quyền liên bang:
Quyền hạn của chính quyền liên bang do Hiến pháp Liên bang qui định và chủ yếu
tập trung ở các lĩnh vực có ảnh hưởng đến toàn liên bang như ngoại giao, quốc
phòng và an ninh, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý di dân, bảo hộ sở hữu trí tuệ, và
một số lĩnh vực khác.
Tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp liên bang và được bầu trực tiếp
với nhiệm kỳ 4 năm. Theo luật hiện hành, mỗi tổng thống chỉ được phục vụ không
quá 2 nhiệm kỳ. Tất cả các dự luật liên bang được Quốc hội liên bang thông qua
phải được Tổng thống ký mới trở thành luật. Hiến pháp cho phép Tổng thống quyền
phủ quyết dự luật đã được Quốc hội liên bang thông qua.
Ngoài Tổng thống, bộ máy hành pháp Hoa Kỳ còn có Phó Tổng thống, 15 bộ và
trên 60 ủy ban độc lập. Các bộ trưởng do Tổng thống bổ nhiệm và phải được
Thuợng viện thông qua.
Trong hệ thống hành pháp liên bang còn có Văn phòng Nhà trắng, Văn phòng quản
trị và tài chính, các hội đồng cố vấn. Các hội đồng cố vấn đóng vai trò quan trọng

trong hoạch định chính sách của Tổng thống. Đáng chú ý nhất là Hội đồng an ninh
quốc gia, Hội đồng cố vấn ki...
I. HOA KỲ
1. Chính trị và pháp luật
- Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (thường gọi là nước Mỹ) là một nước cộng hòa lập hiến
liên bang, gồm có 50 bang và một đặc khu liên bang.
- Hòa Kỳ một nước cộng hoà liên bang thực hiện chế độ chính trị tam quyền phân
lập: tư pháp, hành pháp, lập pháp. Hiến pháp Hoa Kỳ qui định quyền lập pháp thuộc
về Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về Tổng thống và quyền tư pháp thuộc về Toà
án tối cao. Mỗi bang có hệ thống hiến pháp và pháp luật riêng nhưng không được
trái với Hiến pháp của Liên bang.
Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ gồm Thượng viện và Hạ viện. Ngoài quyền lập pháp,
Quốc hội còn giám sát hoạt động của bộ máy hành pháp và tư pháp. Phân chia
quyền lực giữa hai viện: Cả hai viện đều có quyền quyết định chiến tranh, kiểm soát
các lực lượng vũ trang, đánh thuế, vay tiền, phát hành tiền, điều tiết thương mại, và
ban hành luật cần thiết cho hoạt động của chính quyền. Trong đó, Thượng viện có
đặc quyền cố vấn và thông qua các hiệp ước mà Chính phủ ký với nước ngoài và
các chức vụ do Tổng thống bổ nhiệm. Hạ viện có quyền bỏ biếu buộc tội Tổng
thống và các các quan chức liên bang, và Thượng viện có quyền quyết định có bãi
chức người bị buộc tội đó hay không.
Dân biểu (thượng và hạ nghị sĩ liên bang và bang) được bầu từ các khu vực bầu
cử. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các dân biểu là bảo vệ và đem lại
càng nhiều lợi ích cho các cử tri của mình càng tốt.
Chính quyền liên bang:
Quyền hạn của chính quyền liên bang do Hiến pháp Liên bang qui định và chủ yếu
tập trung ở các lĩnh vực có ảnh hưởng đến toàn liên bang như ngoại giao, quốc
phòng và an ninh, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý di dân, bảo hộ sở hữu trí tuệ, và
một số lĩnh vực khác.
Tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp liên bang và được bầu trực tiếp
với nhiệm kỳ 4 năm. Theo luật hiện hành, mỗi tổng thống chỉ được phục vụ không
quá 2 nhiệm kỳ. Tất cả các dự luật liên bang được Quốc hội liên bang thông qua
phải được Tổng thống ký mới trở thành luật. Hiến pháp cho phép Tổng thống quyền
phủ quyết dự luật đã được Quốc hội liên bang thông qua.
Ngoài Tổng thống, bộ máy hành pháp Hoa Kỳ còn có Phó Tổng thống, 15 bộ và
trên 60 ủy ban độc lập. Các bộ trưởng do Tổng thống bổ nhiệm và phải được
Thuợng viện thông qua.
Trong hệ thống hành pháp liên bang còn có Văn phòng Nhà trắng, Văn phòng quản
trị và tài chính, các hội đồng cố vấn. Các hội đồng cố vấn đóng vai trò quan trọng
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT CỦA MỸ, TRUNG QUỐC VÀ CHI PHÍ RỦI RO KHI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TẠI ĐÂY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT CỦA MỸ, TRUNG QUỐC VÀ CHI PHÍ RỦI RO KHI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TẠI ĐÂY - Người đăng: Annie Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT CỦA MỸ, TRUNG QUỐC VÀ CHI PHÍ RỦI RO KHI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TẠI ĐÂY 9 10 637