Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng

Được đăng lên bởi thanhmaittbdct
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ
PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA
ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA
HIỆN NAY

* Bố cục bài giảng:
Gồm 3 phần:
I. Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
II. Vai trò và phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với hệ thống chính trị
III. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính
trị

I. Hệ thống chính trị ở nước ta hiện
nay
1. Khái niệm về chính trị và hệ thống
chính trị
a. Khái niệm về chính trị
- Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin cho rằng: chính trị là quan hệ giữa
các giai cấp, là những hoạt động xoay
quanh vấn đề giành, giữ chính quyền và sử
dụng quyền lực nhà nước.

b. Hệ thống chính trị
- Hệ thống chính trị bao gồm toàn bộ các
tổ chức chính trị, được lập ra để thực hiện
quyền lực chung của xã hội - quyền lực
chính trị.

- Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với
sự thống trị của giai cấp, nhà nước nhằm
thực hiện đường lối chính trị của giai cấp
cầm quyền.

Hệ thống
chính trị là
một chỉnh
thể các tổ
chức chính
trị hợp
pháp trong
xã hội

Các Đảng chính trị: Đảng cầm
quyền là lực lượng chủ yếu
quyết định đường lối
đối nội, đối ngoại của đất nước
Nhà nước gồm 3 cơ quan:
Lập pháp, hành pháp và tư
pháp là công cụ tập trung
quyền lực của gia cấp cầm quyền
Các tổ chức chính trị - xã hội:
Hỗ trợ và hậu thuẫn cho
sự lãnh đạo của Đảng
và quản lý nhà nước

2. Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt
Nam hiện nay
a) Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
- Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay bao
gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và 5 đoàn thể chính trị - xã hội: Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội
Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

b) Đặc điểm của hệ thống chính trị ở
Việt Nam hiện nay
- Tính nhất nguyên chính trị
+ Không có chính đảng đối lập: Chỉ có
một đảng duy nhất cầm quyền, đó là Đảng
Cộng sản Việt Nam.

+ Nhất nguyên về tổ chức: Đảng Cộng sản
Việt Nam tổ chức và lãnh đạo

+ Nhất nguyên về tư tưởng: Nền tảng là
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh.

- Tính thống nhất
+ Một Đảng duy nhất cầm quyền
+ Về mục tiêu chính trị
+ Về nguyên tắc tổ chức hoạt động
+ Trong hệ thống tổ chức

- Gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự
kiểm tra, giám sát của nhân dân
- Sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính
dân tộc của hệ thống chính trị

3. Mục tiêu, quan điểm, giải pháp
xây dựng hệ thống chính trị trong giai
đ...
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ
PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA
PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA
ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG
ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA
CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA
HIỆN NAY
HIỆN NAY
Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng - Người đăng: thanhmaittbdct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng 9 10 770