Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống chính trị việt nam

Được đăng lên bởi phuong-do141
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỔI MỚI
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
PGS,TS NGUYỄN VĂN VĨNH
I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Khái niệm
a. Hệ thống chính trị là khái niệm của khoa học chính trị đương đại - là
một trong những khái niệm phản ánh đặc trưng của những quan hệ quyền lực
chính trị; cũng như các bộ phận, các nhân tố tham gia vào các quá trình, quy
trình chính trị trong thể chế chính trị dân chủ hiện đại (dân chủ xã hội chủ nghĩa,
dân chủ tư bản chủ nghĩa). Liên quan đến vấn đề này có nhiều quan niệm khác
nhau:
- Hệ thống chính trị là tổng thể các tổ chức chính trị của xã hội được chính
thức thừa nhận về mặt pháp lý nhằm thực hiện quyền lực chính trị của xã hội đó.
Hệ thống này bao gồm Nhà nước, các Chính đảng, các Nghiệp đoàn và các tổ
chức chính trị khác - trong đó Nhà nước là yếu tố cơ bản, trung tâm.
- Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức mà thông qua đó giai cấp
thống trị thực hiện quyền lực chính trị trong xã hội.
- Hệ thống chính trị là một cơ cấu, tổ chức bao gồm đảng phái chính trị,
nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ
pháp luật hiện hành (hệ thống pháp luật đó được chế định theo tư tưởng và lợi
ích giai cấp cầm quyền) nhằm duy trì, bảo vệ, và phát triển xã hội đó…
- Hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức mà thông qua đó giai cấp
thống trị thực hiện quyền lực chính trị trong xã hội. Hệ thống chính trị là một cơ
cấu, tổ chức bao gồm đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã
hội tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành (hệ thống pháp
luật đó được chế định theo tư tưởng và lợi ích giai cấp cầm quyền) nhằm duy
trì, bảo vệ, và phát triển xã hội đó.
- Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội
bao gồm nhà nước, các đảng chính trị, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức
chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau nhằm tác động vào mọi mặt
của đời sống xã hội để củng cố, duy trì và phát triển chế độ xã hội đương thời
phù hợp với lợi ích của chủ thể cầm quyền.
b. Trên quan điểm hệ thống cấu trúc như trên có thể xem Hệ thống chính
trị là khái niệm dùng để chỉ một chỉnh thể bao gồm các tổ chức như đảng
chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (hợp pháp); với những
quan hệ tác động qua lại giữa các nhân tố đó trong việc tham gia vào các quá
trình hoạch định và thực thi các quyết sách chính trị nhằm bảo đảm quyền
thống trị của giai cấp, lực lượng cầm quyền, đồng thời đáp ứng nhu cầu ổn
định và phát triển xã hội.
1

2. Cấu trúc của ...
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỔI MỚI
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
PGS,TS NGUYỄN VĂN VĨNH
I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Khái niệm
 khái niệm của khoa học chính trị đương đại -
một trong những khái niệm phản ánh đặc trưng của những quan hệ quyền lực
chính trị; cũng như các bộ phận, các nhân tố tham gia vào các quá trình, quy
trình chính trị trong thể chế chính trị dân chủ hiện đại (dân chủ xã hội chủ nghĩa,
dân chủ bản chủ nghĩa). 

!"#"$%&'()*
$+,-..!/01!1%&'(
2345)678975.3"
$35)6!:297;
!"$<.
1!13&'(
!(:7"$2349.7
)67"$ &'(4=3=(3<"
..!,>..!,)*?3))@!*
.AB0CD72937.#&'(E
!"$<.
1!13&'(!(:
7"$2349.7)67"$&'
(4=3=(3<"..!,>..
!,)*?3))@!*.AB0C
D72937.#&'(
!(F#"$3&'(
234)67973#;C;"$
&'(*...)*!60(3G-
%HI&'(#%7CD.#(&'():H
.J*.6!*%%#A
2 Trên quan điểm hệ thống cấu trúc như trên có thể xem Hệ thống chính
trị khái niệm dùng để chỉ một chỉnh thể bao gồm các tổ chức như đảng
chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị - hội (hợp pháp); với những
quan hệ tác động qua lại giữa các nhân tố đó trong việc tham gia vào các quá
trình hoạch định thực thi các quyết sách chính trị nhằm bảo đảm quyền
thống trị của giai cấp, lực lượng cầm quyền, đồng thời đáp ứng nhu cầu ổn
định và phát triển xã hội
1
Hệ thống chính trị việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống chính trị việt nam - Người đăng: phuong-do141
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Hệ thống chính trị việt nam 9 10 110