Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ THỤY ĐIỂN

Được đăng lên bởi Bé Lee
Số trang: 315 trang   |   Lượt xem: 9621 lần   |   Lượt tải: 15 lần
KHOA LUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

ĐẠI HỌC LUND

TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG ANH QUÂN

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
VIỆT NAM VÀ THỤY ĐIỂN
LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC
Chuyên ngành: Luật Quốc tế - So sánh
Mã số: 62 38 60 01

Giáo sư hướng dẫn Thụy Điển
Hans-Heinrich Vogel

Giáo sư hướng dẫn Việt Nam
Phạm Hữu Nghị

2011

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................... 6
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................. 8
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ............................................................................... 9
1.1. Cơ sở của đề tài ....................................................................................................9
1.2. Mục đích nghiên cứu ..........................................................................................14
1.3. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................15
1.4. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................18
1.4.1. Phương pháp pháp lý truyền thống...............................................................18
1.4.2. Phương pháp so sánh...................................................................................19
1.4.3. Phương pháp luận biện chứng duy vật và lịch sử .........................................21
1.5. Tài liệu sử dụng ..................................................................................................23
1.6. Kết cấu của đề tài................................................................................................25
CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI ......................... 27
2.1. Sự cần thiết của hệ thống đăng ký đất đai............................................................27
2.2. Khái niệm và các yếu tố quan trọng của hệ thống đăng ký đất đai .......................31
2.2.1. Khái niệm ....................................................................................................31
2.2.2. Các yếu tố quan trọng của hệ thống đăng ký đất đai ....................................39
2.3. Lợi ích của hệ thống đăng ký đất đai...................................................................51
2.3.1. Đối với chủ thể sở hữu/sử dụng đất và các chủ thể liên quan........................53
2.3.2. Đối với Nhà nước..........................................................
KHOA LUT TRƯỜNG ĐẠI HC LUT
ĐẠI HC LUND TP. H CHÍ MINH
ĐẶNG ANH QUÂN
H THNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
THEO PHÁP LUT ĐT ĐAI
VIT NAMTHY ĐIN
LUN ÁN TIN SĨ LUT HC
Chuyên ngành: Lut Quc tế - So sánh
Mã s: 62 38 60 01
Giáo sư hướng dn Thy Đin Giáo sư hướng dn Vit Nam
Hans-Heinrich Vogel Phm Hu Ngh
2011
HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ THỤY ĐIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ THỤY ĐIỂN - Người đăng: Bé Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
315 Vietnamese
HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THEO PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ THỤY ĐIỂN 9 10 695