Ktl-icon-tai-lieu

Hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Được đăng lên bởi hoangttra
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÁP LUẬT VỀ HẾT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NHẬP KHẨU
SONG SONG Ở MỘT SỐ NƯỚC THUỘC HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Ts. Nguyễn Như Quỳnh
Phó Chánh thanh tra Bộ KH&CN
1. Khái quát chung về hết quyền SHTT và nhập khẩu song song
Hết quyền SHTT (SHTT) là khái niệm bắt nguồn từ thuyết hết quyền.1 Thuyết này xác định giới hạn
cho quyền SHTT mang tính độc quyền và cân bằng giữa bảo hộ quyền SHTT với đảm bảo sự lưu
thông của thị trường cũng như duy trì cạnh tranh lành mạnh; cân bằng giữa bảo vệ lợi ích của chủ thể
nắm giữ quyền SHTT với lợi ích của người tiêu dùng. Theo thuyết hết quyền, khi sản phẩm mang đối
tượng SHTT được đưa ra thị trường bởi chính chủ thể nắm giữ quyền SHTT hoặc với sự đồng ý của
chủ thể này, chủ thể nắm giữ quyền SHTT không còn quyền kiểm soát đối với việc phân phối và khai
thác thương mại sản phẩm. Ví dụ: Sau khi bán một chai nước có ga mang nhãn hiệu Coca-Cola,
quyền sở hữu trí tuệ của hãng Coca-Cola đối với chai nước này không còn nữa. Có nghĩa là: Công ty
không có quyền ngăn cản khách hàng uống nước, tặng hay bán sản phẩm này cho người khác. Tuy
nhiên, người mua đồ uống Coca-Cola không thể sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng Coca-Cola cho đồ uống
mà họ sản xuất hay chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu này cho người khác.
Nhập khẩu song song2 là việc nhập khẩu những hàng hóa chính hiệu (genuine goods) đã được chính
chủ sở hữu quyền SHTT hoặc chủ thể khác đưa ra thị trường nước ngoài với sự đồng ý của chủ sở
hữu. Việc kinh doanh này diễn ra song song với các kênh phân phối được uỷ quyền. Thương mại
song song có những đặc điểm sau đây: (i) đây là một hiện tượng kinh tế; (ii) hiện tượng này xảy ra đối
với tất cả các loại hàng hoá; (iii) hàng hoá chính hiệu được đưa ra thị trường nước ngoài bởi chính chủ
sở hữu quyền SHTT hoặc chủ thể khác được chủ sở hữu cho phép; (iv) chủ thể nắm giữ quyền SHTT
ở nước xuất khẩu và ở nước nhập khẩu là một hoặc là những chủ thể khác nhau nhưng có mối quan
hệ pháp lý và/hoặc kinh tế với nhau; (v) trong hoạt động này có hai nhà kinh doanh, đó là nhà kinh
1

Trong tiếng Anh, thuyết hết quyền là “the exhaustion doctrine” hay “the first sale doctrine”. Thuyết hết
quyền được Toà án Tối cao Hoa Kỳ xem xét lần đầu tiên trong vụ việc về sáng chế Adams v. Burke, năm
1873. Ở Châu Âu, thuyết hết quyền gắn liền với tên tuổi học giả Đức Joseph Kohler. Thuật ngữ hết quyền
được Toà án Đức sử dụng trong một vụ việc về sáng chế vào năm 1902. Cho đến nay, thuyết hết quyền
được áp dụng cho các đối tượng SHTT và vấn đề hết quyền SHTT được đưa v...
PHÁP LUT V HT QUYN S HU TRÍ TU VÀ NHP KHU
SONG SONG MT S NƯC THUC HIP HI CÁC NƯC ĐÔNG NAM Á
Ts. Nguyn Như Qunh
Phó Chánh thanh tra B KH&CN
1. Khái quát chung v hết quyn SHTT và nhp khu song song
Hết quyn SHTT (SHTT) là khái nim bt ngun t thuyết hết quyn.
1
Thuyết này xác đnh gii hn
cho quyn SHTT mang tính đc quyn và cân bng gia bo h quyn SHTT vi đm bo s lưu
thông ca th trưng cũng như duy trì cnh tranh lành mnh; cân bng gia bo vli ích ca ch th
nm gi quyn SHTT vi li ích ca ngưi tiêu dùng. Theo thuyết hết quyn, khi sn phm mang đi
tưng SHTT đưc đưa ra thtrưng bi chính ch thnm gi quyn SHTT hoc vi s đng ý ca
ch th này, ch th nm gi quyn SHTT không còn quyn kim soát đi vi vic phân phi và khai
thác thương mi sn phm. Ví d: Sau khi bán mt chai nưc có ga mang nhãn hiu Coca-Cola,
quyn s hu trí tu ca hãng Coca-Cola đi vi chai nưc này không còn na. Có nghĩa là: Công ty
không có quyn ngăn cn khách hàng ung nưc, tng hay bán sn phm này cho ngưi khác. Tuy
nhiên, ngưi mua đ ung Coca-Cola không th s dng nhãn hiu ni tiếng Coca-Cola cho đ ung
mà h sn xut hay chuyn giao quyn s dng nhãn hiu này cho ngưi khác.
Nhp khu song song
2
là vic nhp khu nhng hàng hóa chính hiu (genuine goods) đã đưc chính
chshu quyn SHTT hoc ch th khác đưa ra th trưng nưc ngoài vi s đng ý ca ch s
hu. Vic kinh doanh này din ra song song vi các kênh phân phi đưc uỷ quyn. Thương mi
song song có nhng đc đim sau đây: (i) đây là mt hin tưng kinh tế; (ii) hin tưng này xy ra đi
vi tt c các loi hàng hoá; (iii) hàng hoá chính hiu đưc đưa ra th trưng nưc ngoài bi chính ch
s hu quyn SHTT hoc ch th khác đưc ch s hu cho phép; (iv) ch th nm gi quyn SHTT
nưc xut khu và nưc nhp khu là mt hoc là nhng ch th khác nhau nhưng có mi quan
hpháp lý và/hoc kinh tế vi nhau; (v) trong hot đng này có hai nhà kinh doanh, đó là nhà kinh
1
Trong tiếng Anh, thuyết hết quyền “the exhaustion doctrine” hay “the first sale doctrine”. Thuyết hết
quyền được Toà án Tối cao Hoa Kỳ xem xét lần đầu tiên trong vụ việc về sáng chế Adams v. Burke, năm
1873. Châu Âu, thuyết hết quyền gắn liền với tên tuổi học giả Đức Joseph Kohler. Thuật ngữ hết quyền
được Toà án Đức sử dụng trong một vụ việc về sáng chế vào năm 1902. Cho đến nay, thuyết hết quyền
được áp dụng cho các đối tượng SHTT và vấn đề hết quyền SHTT được đưa vào các thoả thuận quốc tế
khu vực. Trong đó, đặc biệt phải kể đến là Điều 6 Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu
trí tụê (Hiệp định TRIPS).
2
Thông thường, các thuật ngữ “thương mại song song” (parallel trade), “nhập khẩu song song” (parallel
import) “xuất khẩu song song” (parallel export) được sử dụng Châu Âu các nước khác. Thay o
đó, thuật ngữ “thị trường xám” (grey market) được sử dụng Mỹ. Kinh doanh thị trường xám nhằm chỉ
hoạt động kinh doanh những hàng hoá của nhà sản xuất nước ngoài; những hàng hoá này mang nhãn hiệu
được bảo hộ tại nước ngoài cũng chính nhãn hiệu đã đăng bảo hộ tại Mỹ; những hàng hoá xám
được sản xuất nước ngoài sau đó được nhập khẩu vào Mỹ không được sự đồng ý của chủ sở hữu
nhãn hiệu Mỹ. Thuật ngữ này được sử dụng nhằm phân biệtng hoá trên thị trường xám vớing hoá
trên thị trường đen - loại hàng hoá giả mạo.
1
Hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á - Người đăng: hoangttra
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á 9 10 156