Ktl-icon-tai-lieu

Hiến pháp 1N 1946

Được đăng lên bởi Nguyễn Bích Ngọc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HIÕN PH¸p N¨M 1946
CñA N­íC ViÖT NAM D©N CHñ CéNG HßA
(§­îc Quèc héi n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa
th«ng qua ngµy 09 - 11 - 1946)
____________

Lêi Nãi §ÇU

Cuéc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®· giµnh l¹i chñ quyÒn cho ®Êt n­íc, tù do
cho nh©n d©n vµ lËp ra nÒn d©n chñ céng hßa.
Sau t¸m m­¬i n¨m tranh ®Êu, d©n téc ViÖt Nam ®· tho¸t khái vßng ¸p
bøc cña chÝnh s¸ch thùc d©n, ®ång thêi ®· g¹t bá chÕ ®é vua quan. N­íc nhµ
®· b­íc sang mét qu·ng ®­êng míi.
NhiÖm vô cña d©n téc ta trong giai ®o¹n nµy lµ b¶o toµn l·nh thæ, giµnh
®éc lËp hoµn toµn vµ kiÕn thiÕt quèc gia trªn nÒn t¶ng d©n chñ.
§­îc quèc d©n giao cho tr¸ch nhiÖm th¶o b¶n HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña
n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa, Quèc héi nhËn thÊy r»ng HiÕn ph¸p ViÖt
Nam ph¶i ghi lÊy nh÷ng thµnh tÝch vÎ vang cña C¸ch m¹ng vµ ph¶i x©y dùng
trªn nh÷ng nguyªn t¾c d­íi ®©y:
- §oµn kÕt toµn d©n, kh«ng ph©n biÖt gièng nßi, g¸i trai, giai cÊp, t«n
gi¸o;
- §¶m b¶o c¸c quyÒn tù do d©n chñ;
- Thùc hiÖn chÝnh quyÒn m¹nh mÏ vµ s¸ng suèt cña nh©n d©n.
Víi tinh thÇn ®oµn kÕt, phÊn ®Êu s½n cã cña toµn d©n, d­íi mét chÝnh thÓ
d©n chñ réng r·i, n­íc ViÖt Nam ®éc lËp vµ thèng nhÊt tiÕn b­íc trªn ®­êng
vinh quang, h¹nh phóc, cïng nhÞp víi trµo l­u tiÕn bé cña thÕ giíi vµ ý
nguyÖn hßa b×nh cña nh©n lo¹i.

Ch­¬ng I
CHÝNH THÓ

§iÒu thø 1
N­íc ViÖt Nam lµ mét n­íc d©n chñ céng hßa. TÊt c¶ quyÒn bÝnh trong
n­íc lµ cña toµn d©n ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt nßi gièng, g¸i trai, giµu
nghÌo, giai cÊp, t«n gi¸o.
§iÒu thø 2
§Êt n­íc ViÖt Nam lµ mét khèi thèng nhÊt, Trung Nam B¾c kh«ng thÓ
ph©n chia.

2
§iÒu thø 3
Cê cña n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa nÒn ®á, gi÷a cã sao vµng n¨m
c¸nh.
Quèc ca lµ bµi TiÕn qu©n ca.
Thñ ®« ®Æt ë Hµ Néi.
Ch­¬ng II
NGHÜA Vô Vµ QUYÒN Lîi C«NG D©N
Môc A - NGhÜA Vô

§iÒu thø 4
Mçi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i :
- B¶o vÖ tæ quèc.
- T«n träng HiÕn ph¸p.
- Tu©n theo ph¸p luËt.
§iÒu thø 5
C«ng d©n ViÖt Nam cã nghÜa vô ph¶i ®i lÝnh.
Môc B - QUYÒN LîI

§iÒu thø 6
TÊt c¶ c«ng d©n ViÖt Nam ®Òu ngang quyÒn vÒ mäi ph­¬ng diÖn chÝnh
trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa.
§iÒu thø 7
TÊt c¶ c«ng d©n ViÖt Nam ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt, ®Òu ®­îc tham
gia chÝnh quyÒn vµ c«ng cuéc kiÕn quèc theo tµi n¨ng vµ ®øc h¹nh cña m×nh.
§iÒu thø 8
Ngoµi sù b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi, nh÷ng quèc d©n thiÓu sè ®­îc gióp ®ì
vÒ mäi ph­¬ng diÖn ®Ó chãng tiÕn kÞp tr×nh ®é chung.
§iÒu thø 9
§µn bµ ngang quyÒn ®µn «ng vÒ mäi ph­¬ng diÖn.
§iÒu thø 10
C«ng d©n ViÖt Nam cã quyÒn :
- Tù do ng«n luËn.
- Tù do xuÊt b¶n.

3
- Tù do tæ chøc vµ héi häp.
- Tù do tÝn ng­ìng.
- Tù do c­...
HIÕN PH¸p N¨M 1946
CñA NíC ViÖT NAM D©N CHñ CéNG HßA
(§îc Quèc héi níc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa
th«ng qua ngµy 09 - 11 - 1946)
____________
Lêi Nãi §ÇU
Cuéc c¸ch ng th¸ng T¸m ®· giµnh l¹i cquyÒn cho ®Êt níc, do
cho nh©n d©n vµ lËp ra nÒn d©n chñ céng hßa.
Sau t¸m m¬i n¨m tranh ®Êu, d©n téc ViÖt Nam ®· tho¸t khái vßng ¸p
bøc cña chÝnh ch thùc d©n, ®ång thêi ®· t chÕ ®é vua quan. Níc nhµ
®· bíc sang mét qu·ng ®êng míi.
NhiÖm vô cña d©n téc ta trong giai ®o¹n nµy lµ b¶o toµn l·nh thæ, giµnh
®éc lËp hoµn toµn vµ kiÕn thiÕt quèc gia trªn nÒn t¶ng d©n chñ.
§îc quèc d©n giao cho tr¸ch nhiÖm th¶o b¶n HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña
níc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa, Quèc héi nhËn thÊy r»ng HiÕn ph¸p ViÖt
Nam ph¶i ghi lÊy nh÷ng thµnh tÝch vÎ vang cña C¸ch m¹ng ph¶i x©y dùng
trªn nh÷ng nguyªn t¾c díi ®©y:
- §oµn kÕt toµn d©n, kh«ng ph©n biÖt gièng nßi, i trai, giai cÊp, t«n
gi¸o;
- §¶m b¶o c¸c quyÒn tù do d©n chñ;
- Thùc hiÖn chÝnh quyÒn m¹nh mÏ vµ s¸ng suèt cña nh©n d©n.
Víi tinh thÇn ®oµn kÕt, phÊn ®Êu s½n cã cña toµn d©n, díi mét chÝnh thÓ
d©n chñ réng r·i, níc ViÖt Nam ®éc lËp vµ thèng nhÊt tiÕn bíc trªn ®êng
vinh quang, h¹nh phóc, cïng nhÞp víi trµo lu tiÕn cña thÕ giíi ý
nguyÖn hßa b×nh cña nh©n lo¹i.
Ch¬ng I
CHÝNH THÓ
§iÒu thø 1
Níc ViÖt Nam mét níc n chñ céng hßa. TÊt cquyÒn bÝnh trong
níc lµ cña toµn d©n ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt nßi gièng, g¸i trai, giµu
nghÌo, giai cÊp, t«n gi¸o.
§iÒu thø 2
§Êt níc ViÖt Nam mét khèi thèng nhÊt, Trung Nam B¾c kh«ng thÓ
ph©n chia.
Hiến pháp 1N 1946 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiến pháp 1N 1946 - Người đăng: Nguyễn Bích Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hiến pháp 1N 1946 9 10 917