Ktl-icon-tai-lieu

Hiến pháp đổi mới thể chế

Được đăng lên bởi hoangtuyen-dl1808
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đổi mới thiết chế Chủ tịch nước và Chính phủ ở Việt Nam hiện nay

Nguyên thủ quốc gia và Chính phủ là những thiết chế không thể thiếu trong bộ
máy nhà nước của các quốc gia đương đại và thường thuộc nhánh quyền lực
hành pháp. Ở nước ta, từ sau công cuộc đổi mới trở lại đây, tổ chức và hoạt động
của hai thiết chế này đã được cải cách nhiều so với trước và đã đạt được những
thành tựu nhất định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và xã hội
trong điều kiện mới, thiết chế Chủ tịch nước và Chính phủ cần được tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện hơn, nhất là trong việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới.
1. Thiết chế Chủ tịch nước
Theo quy định của Hiến pháp năm 1992, ở nước ta, thiết chế Chủ tịch nước là cá
nhân được xác lập trở lại để thay thế cho thiết chế Chủ tịch nước là tập thể. Đây là cải
cách tất yếu và cần phải có để bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước phù hợp với điều kiện của đất nước và xu thế của thời đại. Bởi vì, ở phần lớn các
quốc gia đương đại, bộ máy nhà nước thường có một nhân vật trung tâm của quyền lực
nhà nước, có ảnh hưởng tới Nhà nước lớn đến mức, hễ nói đến Nhà nước đó thì người
ta nhắc ngay đến nhân vật này. Chẳng hạn, nói đến nước Mỹ, nước Pháp, nước Nga...
là người ta nhắc ngay đến Tổng thống, nói đến các nước Anh, Nhật, Đức, Italia... là
người ta nhắc ngay đến Thủ tướng. Người này là linh hồn, là trung tâm quyết sách của
Chính phủ, có quyền lựa chọn nhân sự và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của
Chính phủ. Chúng tôi cho rằng, theo tập tục và truyền thống phương Đông thì ở nước ta
hiện nay, người này nên là Chủ tịch nước. Chúng ta đề cao vai trò của quần chúng
nhân dân nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò của cá nhân trong lịch sử. Thực tế đã
chứng minh, nếu nguyên thủ quốc gia là một người tài đức và có thực quyền trong lĩnh
vực hành pháp thì có thể dẫn dắt quốc gia vững bước trên con đường phát triển. Bác
Hồ của chúng ta là một trong những ví dụ điển hình.
Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp hiện hành, Chủ tịch nước chỉ đứng đầu Nhà
nước mà không phải là thành viên của Chính phủ nên quyền lực của Chủ tịch nước
trong lĩnh vực hành pháp còn khá khiêm tốn. Vì thế, Hiến pháp hiện hành nên được sửa

đổi theo hướng tăng thêm hơn nữa quyền lực cho Chủ tịch nước trong lĩnh vực hành
pháp, nhất là những vấn đề liên quan tới nhân sự và chỉ đạo, điều hành hoạt động của
Chính phủ. Khi sửa đổi Hiến pháp hiện hành, chúng ta nên kế thừa quy định về vị trí và
quyền lực của Chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp năm 194...
Đổi mới thiết chế Chủ tịch nước và Chính phủ ở Việt Nam hiện nay
Nguyên thủ quốc gia và Chính phủ những thiết chế không thể thiếu trong bộ
máy nhà nước của các quốc gia đương đại thường thuộc nhánh quyền lực
hành pháp. Ở nước ta, từ sau công cuộc đổi mới trở lại đây, tổ chức và hoạt động
của hai thiết chế này đã được cải cách nhiều so với trước đã đạt được những
thành tựu nhất định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và xã hội
trong điều kiện mới, thiết chế Chủ tịch nước Chính phủ cần được tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện hơn, nhất là trong việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới.
1. Thiết chế Chủ tịch nước
Theo quy định của Hiến pháp năm 1992, nước ta, thiết chế Chủ tịch nước
nhân được xác lập trở lại để thay thế cho thiết chế Chủ tịch nước tập thể. Đây cải
cách tất yếu cần phải để bảo đảm cho tổ chức hoạt động của bộ máy nhà
nước phù hợp với điều kiện của đất nước và xu thế của thời đại. Bởi vì,phần lớn các
quốc gia đương đại, bộ máy nhà nước thường có một nhân vật trung tâm của quyền lực
nhà nước, có ảnh hưởng tới Nhà nước lớn đến mức, hễ nói đến Nhà nước đó thì người
ta nhắc ngay đến nhân vật này. Chẳng hạn, nói đến nước Mỹ, nước Pháp, nước Nga...
người ta nhắc ngay đến Tổng thống, nói đến c nước Anh, Nhật, Đức, Italia...
người ta nhắc ngay đến Thủ tướng. Người này linh hồn, trung tâm quyết sách của
Chính phủ, quyền lựa chọn nhân sự phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của
Chính phủ. Chúng tôi cho rằng, theo tập tục và truyền thống phương Đông thì ở nước ta
hiện nay, người này nên Chủ tịch nước. Chúng ta đề cao vai trò của quần chúng
nhân dân nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò của cá nhân trong lịch sử. Thực tế đã
chứng minh, nếu nguyên thủ quốc gia một người tài đức thực quyền trong lĩnh
vực hành pháp thì thể dẫn dắt quốc gia vững bước trên con đường phát triển. Bác
Hồ của chúng ta là một trong những ví dụ điển hình.
Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp hiện hành, Chủ tịch nước chỉ đứng đầu Nhà
nước không phải thành viên của Chính phủ nên quyền lực của Chủ tịch nước
trong lĩnh vực hành pháp còn khá khiêm tốn. Vì thế, Hiến pháp hiện hành nên được sửa
Hiến pháp đổi mới thể chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiến pháp đổi mới thể chế - Người đăng: hoangtuyen-dl1808
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hiến pháp đổi mới thể chế 9 10 179