Ktl-icon-tai-lieu

Hiến Pháp Việt Nam

Được đăng lên bởi tinhbh-mai68
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 701 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A-NỘI DUNG ÔN TẬP LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC
I-/ SỰ RA ĐỜI VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC CH XHCN VIỆT NAM
Phân tích khái niệm nhà nước? Nêu sự khác biệt cơ bản giữa nhà nước với các thiết chế chính trị
khác trong xã hội?
*Định nghĩa Nhà nước:Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên
làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội với mục đích
bảo về địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.
*Đặc điểm của NN và sự khác biệt với các tổ chức khác: 5 đặc điểm
Các NN trong lịch sử có sự khác nhau về bản chất, nhưng đều có đặc điểm chung . Những đặc điểm của NN cho
phép phân biệt NN với các tổ chức chính trị - XH do giai cấp thống trị tổ chức ra. Các đặc điểm đó là:
-NN là 1 tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt, thiết lập 1 quyền lực công cộng đặc biệt tách ra
khỏi XH (ko hòa nhập vào dân cư như XH nguyên thủy) đó là quyền lực NN. Để thực hiện quyền lực này và
quản lý XH, NN tạo ra lớp người chuyên làm nhiệm vụ quản lý, họ được tổ chức thành các cơ quan và hình
thành nên bộ máy cưỡng chế để duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, buộc các giai cấp và tầng
lớp dân cư trong XH phải phục tùng ý chí giai cấp thống trị.
NN quản lý dân cư theo lãnh thổ, phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính. Việc phân chia này
không phụ thuộc huyết thống, chính kiến, nghề nghiệp, giới tính... Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa NN với
các tổ chức chính trị XH khác. Trong thiết chế chính trị XH thì chỉ NN mới xác lập lãnh thổ của mình và chia
lãnh thổ đó thành các bộ phận cấu thành nhỏ hơn: thành phố, tỉnh, huyện, xã...
-Nhà nước có chủ quyền quốc gia thể hiện ở quyền tự quyết của Nhà nước về tất cả các vấn đề của chính
sách đối nội và chính sách đối ngoai, không phụ thuộc quyền lực bên ngoài. Trong thiết chế chính trị-xã hội,
nhà nước là tổ chức duy nhất có chủ quyền quốc gia. Đây là thuộc tính ko thể tách rời của NN.
-Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với mọi công dân. Nhà nước là tổ chức duy
nhất có quyền ban hành pháp luật, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng gắn bó hữu cơ với nhau không thể
tách rời. Nhà nước có bộ máy cưỡng chế để đảm bảo cho pháp luật được thực hiện và thực hiện sự quản lý bắt
buộc với mọi thành viên trong xã hội.
-Nhà nước quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt buộc. Việc thu thuế nhằm tạo
ra nguồn tài chính đảm bảo bộ máy nhà nước hoạt động, đáp ứng nhu cầu xã hội, đảm bảo việc thực hiện vai tr...
A-N I DUNG ÔN T P LÝ LU N NHÀ N C ƯỚ

 
!"#$
%& ' !"#$$%& '( )*+$ ,-./01!2  3$456"#$)#"70 /08
!"*+"9: ;< =9$2 *+ 7  & ><./?!@'( )*+$A"B/0$4C$4D$$2EF#*9*": '3 
)?G91'5-95 ,-<*-* HI$J<$45$4G<EF#*K
%&( )* +       , - . L  '(  '*M"
7 $4G<!5 NO PN2Q7 -/91)? H$6<'1/ P'( '*M" /<KR<'( '*M" ,- G
ISIIT)*+$9* 7 $% &  3$45BG<*-* HI$J<$45$% & 4-K7 '( '*M"'P!
!U$% & ./01!2  3$45V< #<'( )*+$6$*=$!DIU./01!2  V< #<'( )*+$$7 4-
QW*XQGY-DI9GBT</08$,0Z'P!./01!2 KM$2 *+./01!2 09
./?!@6$[G4-!I<\* /08!"*+"9:./?!@6]'^ $%& $ 7 _./-9C
$8)#"70 ;< ='MB/0$4C'5-959)?G9+!^*3  ,-<*-* HI$J<$456)/#  7 <*-* HI9$`<
!IBT $4G<I?*I: $a<@ 3<*-* HI$J<$45K
./?!@BT $bG!F$%6IT *-!F$%$ 7 '_95 3K*+ IT *-0
QV<I:$/# /0=$$J<6 3Q*=6<1<*+I6<**$3KKKT0!'*M"Q7 )*+$ _)?<*R-9*
7 $% &  3$45Q7 K4G<$*=$ = 3$45$C c"*E7 !DI!F$% ,-"C9 *-
!F$%'P$ 7 )#ID H/$W_$IJ6$c6/0+6EFKKK
  P ,./01./J <*-$M*+d./01$2./0=$ ,- 91$H$ ? 7 9H'1 ,- 3
N7 'J*#*9 3N7 'J*<G-*6QV<I:$/# ./01!2 )8<G*K4G<$*=$ = 3$45EF#*6
 !$% & B/0H$ P ,./01./J <*-KT0!$/# $3QG$M$7 4\* ,-K
 )-I7I!/D$9$2 *+./?!@)e$)/# 9*"]* V<BTK !$% & B/0
H$ P./01)-I7I!/D$6 9I7I!/D$!-**+$^<<e)PR/ _9*-/QV<$M
$7 4\*K  P)#"70 ;< ='M'?")?G GI7I!/D$'^ $2 *+9$2 *+N2./?!@)e$
)/# 9*"]*$9*8$4G<EF#*K
 ./0'5 7 !G[*$/=9$2 *+$/$/=B*C$& )e$)/# K*+ $/$/=A"$[G
4-</f$* 3'?")?G)#"70 G[$'#<6'7I&</ `/EF#*6'?")?G9*+ $2 *+9-*$4Y
EF#* ,- K
2 . Sự ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
7<7">"UghL6e"9R<$\* _Q*I7$E3$D$'`/<'f<"*6?<$-BG,$5 f
3*!F'[G'FI7$'#<TBT$-9a<BD0!" 7 "[<$7<7"$ V<6!DI4- *+$
-"BT , #<Y-  V<V<'`/$*8dV<-" T/iK<-0$jQ*"*4-'\*6
#<GG$4k'FI?*$*= /# Q7< *= 3>" J<$2 BTl7I6>"UgLh"*1e '^
<*?*IP<6"*1-"9m$*=I$:  /# Q7< *= J<ET"!^ 9'H/$4-<*?*IP<"*1-"6$J<
H$'H$ K4G<'*1/Q*+'P 3./01BT ,TBTd $-'F!"*+"9:!5 NO ,- /08
39VN?K
 7<hUgnL'H$ G$G<*?*IP<6*+$-") N-<"#$<*-*'G[I7$$4*M"*<*-*
'G[ ? ./7'#'*!8 ,<o-EF#*K<0-06$4 R<$O$7 !!-G ,-$\*'[*69*'\<
!J*'%*"*BG[*#* ,-?<'14-9'^ $M =P-$4G<*=I7I>"Uggp6 #<Y-
EF#* ,<o-*+$-"'F9'-<$j<) '%*"*69^$./-Q,<G?<69R< e '*!8$bG'5
<EF#* ,<o-9C": $*8/BT<*/6 "[6EF#* V<)A<9>"*K
2. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 #<Y-EF#* ,<o-*+$-"!"#$$4G<R<"VC'F'^ $C"$Y*6N7<$[G
B2-$48 _Nd ,-!@!/DQG-] K? H$ ,- #<Y-EF#* ,<o-*+$-"'^E7
'5$4G<*1/p*=I7I>"UggpX*1/p*=I7IpqUr s<./0'5ZNhà nước Cộng hòa hội
chủ nghĩa Việt Nam tu! nước pháp quyền hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, Nhân
1
Hiến Pháp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiến Pháp Việt Nam - Người đăng: tinhbh-mai68
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hiến Pháp Việt Nam 9 10 146