Ktl-icon-tai-lieu

HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ “ĐIÊU TÀN” CỦA CHẾ LAN VIÊN

Được đăng lên bởi Hạnh Phúc Thoáng Qua
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3110 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TRẦN THỊ HƯƠNG

HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ
“ĐIÊU TÀN” CỦA CHẾ LAN VIÊN

Thái Nguyên, năm 2012

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TRẦN THỊ HƯƠNG

HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ
“ĐIÊU TÀN” CỦA CHẾ LAN VIÊN

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: NGỮ VĂN

Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Điệp

Thái Nguyên, năm 2012

i

MỤC LỤC
Trang
Trang bìa phụ......................................................................................................
Mục lục.............................................................................................................
MỞ ĐẦU..........................................................................................................
1. Lí do chọn đề tài........................................................................................
2. Lịch sử vấn đề............................................................................................
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu..............................................................
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................
5. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................
6. Cấu trúc đề tài..........................................................................................
NỘI DUNG.....................................................................................................
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
.........................................................................................................................
1.1. Tác giả Chế Lan viên............................................................................
1.1.1. Tiểu sử, con người.............................................................................
1.1.2. Những chặng đường thơ Chế Lan Viên.............................................
1.2. Hình tượng nghệ thuật..........................................................................
1.2.1. Khái niệm về hình tượng nghệ thuật..................................................
1.2.2. Hình tượng nghệ thuật trong thơ........................................................
1.2.3. Hình tượng nghệ thuật trong thơ Chế Lan Viên................................
Chương 2: HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ
“ĐIÊU TÀN” CỦA CHẾ LAN VIÊN..........................................................
2.1. Quan niệm nghệ thuật của Chế Lan Viên trước Cách m...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
TRẦN THỊ HƯƠNG
HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ
“ĐIÊU TÀN” CỦA CHẾ LAN VIÊN
Thái Nguyên, năm 2012
HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ “ĐIÊU TÀN” CỦA CHẾ LAN VIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ “ĐIÊU TÀN” CỦA CHẾ LAN VIÊN - Người đăng: Hạnh Phúc Thoáng Qua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ “ĐIÊU TÀN” CỦA CHẾ LAN VIÊN 9 10 30