Ktl-icon-tai-lieu

Hồ chí minh toàn tập 12

Được đăng lên bởi hegeltre
Số trang: 317 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-12

-11

HéI §åNG XUÊT B¶N
§µO DUY TïNG

Chñ tÞch Héi ®ång

NGUYÔN §øC B×NH

Phã Chñ tÞch Héi ®ång

Hµ §¡NG

Uû viªn Héi ®ång

§ÆNG XU¢N Kú

"

TRÇN TRäNG T¢N

"

NGUYÔN DUY QUý

"

§ç NGUY£N PH¦¥NG

"

HOµNG MINH TH¶O

"

TRÇN NH¢M

"

BAN CHØ §¹O X¢Y DùNG B¶N TH¶O
§ÆNG XU¢N Kú
SONG THµNH
NHãM X¢Y DùNG B¶N TH¶O TËP 12

Hå CHÝ MINH
TOµN TËP
12

1966 - 1969
XuÊt b¶n lÇn thø hai

Lª V¨n TÝch (Chñ biªn)
TrÇn H¶i
TrÇn minh trëng

NHµ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIA
Hµ NéI – 2000

-12

VIII

-11VII

Lêi GIíI THiÖU TËP 12
Hå ChÝ Minh Toµn tËp, TËp 12, tËp cuèi cïng cña bé
s¸ch, bao gåm nh÷ng bµi viÕt, bµi nãi, th tõ, ®iÖn v¨n... cña
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ngµy l th¸ng l n¨m 1966 ®Õn khi
Ngêi tõ biÖt thÕ giíi nµy.
§©y lµ nh÷ng n¨m th¸ng ®Çy thö th¸ch, khã kh¨n vµ
quyÕt liÖt cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu níc. Sù ph¸
s¶n cña chiÕn lîc "chiÕn tranh ®Æc biÖt" ®· ®Èy Mü - ngôy
vµo mét cuéc khñng ho¶ng chÝnh trÞ triÒn miªn. C¸c cuéc ®¶o
chÝnh liªn tiÕp x¶y ra ®· lµm cho sù rèi lo¹n cña chÕ ®é bï
nh×n tay sai cµng thªm trÇm träng. §Õ quèc Mü buéc ph¶i ®a
mÊy chôc v¹n qu©n vµo cïng víi h¬n mét triÖu qu©n ngôy
nh»m ®Èy m¹nh cuéc chiÕn tranh x©m lîc ë miÒn Nam, ®ång
thêi cho m¸y bay vµ tµu chiÕn t¨ng cêng ®¸nh ph¸ miÒn B¾c.
VII

Trªn thÕ giíi mét vÊn ®Ò tranh luËn lín trong phong trµo céng s¶n vµ
c«ng nh©n quèc tÕ trong nh÷ng n¨m 60 lµ vÊn ®Ò ®¸nh gi¸ ®Õ quèc Mü.
Khuynh híng ®¸nh gi¸ qu¸ cao søc m¹nh Mü ®· ®Î ra t tëng do dù, h÷u
khuynh, hoµ b×nh chñ nghÜa, sî mét xung ®ét nhá cã thÓ g©y ra chiÕn
tranh h¹t nh©n. ChÝnh ®Õ quèc Mü ®· lîi dông cuéc khñng ho¶ng ®ã trong
phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi ®Ó ®Èy m¹nh chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam
víi mét sè lîng bom ®¹n lín h¬n nhiÒu lÇn sè bom ®¹n ®îc dïng trong
ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai.

Trong t×nh h×nh quèc tÕ phøc t¹p ®ã, §¶ng ta vµ Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh ®· ®¸nh gi¸ søc m¹nh cña ®Õ quèc Mü vµ VIII
x¸c
®Þnh quyÕt t©m chiÕn lîc gi¶i phãng miÒn Nam nh thÕ nµo?
Ph©n tÝch viÖc Mü ®a qu©n vµo miÒn Nam, Chñ tÞch Hå
ChÝ Minh nãi: "Ta thÊy chç m¹nh cña nã, vò khÝ cña nã míi,
tiÒn
cña
nã
nhiÒu,
nhng

IX
-12

ta còng biÕt nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña nã mµ lµ khuyÕt ®iÓm
lín, c¬ b¶n. B©y giê tÊt c¶ thiªn h¹ ®Òu chèng nã, nh©n d©n
Mü, thanh niªn, trÝ thøc Mü còng chèng nã, mµ chèng m¹nh,
®· cã nh÷ng thanh niªn tù ®èt m×nh ®Ó chèng l¹i chÝnh s¸ch
x©m lîc cña ChÝnh phñ Mü. Xa nay cha tõng thÊy... B©y giê
Mü cã 20 v¹n qu©n ë miÒn Nam, nã cã thÓ ®a thªm vµo h¬n
n÷a ®Õn 30, 40, 50 v¹n qu©n. Ta vÉn th¾ng, nhÊt ®Þnh ta
th¾ng" (tr.14-15).
Ph©n tÝch...
-12 -11
HéI §åNG XUÊT B¶N
§µO DUY TïNG Chñ tÞch Héi ®ång
NGUYÔN §øC B×NH Phã Chñ tÞch Héi ®ång
Hµ §¡NG Uû viªn Héi ®ång
§ÆNG XU¢N Kú "
TRÇN TRäNG T¢N "
NGUYÔN DUY QUý "
§ç NGUY£N PH¦¥NG "
HOµNG MINH TH¶O "
TRÇN NH¢M "
BAN CHØ §¹O X¢Y DùNG B¶N TH¶O
§ÆNG XU¢N Kú
SONG THµNH
NHãM X¢Y DùNG B¶N TH¶O TËP 12
Lª V¨n TÝch (Chñ biªn)
TrÇn H¶i
TrÇn minh trëng
Hå CHÝ MINH
TOµN TËP
12
1966 - 1969
XuÊt b¶n lÇn thø hai
NHµ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIA
Hµ NéI – 2000
Hồ chí minh toàn tập 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ chí minh toàn tập 12 - Người đăng: hegeltre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
317 Vietnamese
Hồ chí minh toàn tập 12 9 10 216