Ktl-icon-tai-lieu

Hồ chí minh toàn tập 3

Được đăng lên bởi hegeltre
Số trang: 322 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång
nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång
Hµ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång
®Æng xu©n kú "
trÇn träng t©n "
NguyÔn duy quý "
®ç nguyªn ph¬ng "
Hoµng minh th¶o "
TrÇn nh©m "
Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú
song thµnh
nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 3
Lª MËu h·n (Chñ biªn)
ph¹m hång ch¬ng
TrÇn minh trëng
hå chÝ minh
toµn tËp
3
1930 - 1945
(XuÊt b¶n lÇn thø hai)
Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
Hµ Néi - 2000
Hồ chí minh toàn tập 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ chí minh toàn tập 3 - Người đăng: hegeltre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
322 Vietnamese
Hồ chí minh toàn tập 3 9 10 443