Ktl-icon-tai-lieu

Hồ chí minh toàn tập 9

Được đăng lên bởi hegeltre
Số trang: 339 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-6 -5 hå chÝ Minh toµn tËp
HéI §åNG XUÊT B¶N
§µO DUY TïNG Chñ tÞch Héi ®ång
NGUYÔN §øC B×NH Phã Chñ tÞch Héi ®ång
Hµ §¡NG Uû viªn Héi ®ång
§ÆNG XU¢N Kú "
TRÇN TRäNG T¢N "
NGUYÔN DUY QUý "
§ç NGUY£N PH¦¥NG "
HOµNG MINH TH¶O "
TRÇN NH¢M "
BAN CHØ §¹O X¢Y DùNG B¶N TH¶O
§ÆNG XU¢N Kú
SONG THµNH
NHãM X¢Y DùNG B¶N TH¶O TËP 9
PH¹m Mai Hïng (Chñ biªn)
Ng« V¨n TuyÓn
Lª Trung kiªn
Hå CHÝ MINH
TOµN TËP
9
1958 - 1959
XuÊt b¶n lÇn thø hai
NHµ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIA
Hµ NéI - 2000
Hồ chí minh toàn tập 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ chí minh toàn tập 9 - Người đăng: hegeltre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
339 Vietnamese
Hồ chí minh toàn tập 9 9 10 867