Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Quý Ly và những cải cách

Được đăng lên bởi Người phục vụ
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ
1. Sinh hoạt bằng đảng phát triển cùng với hoạt động chính trị của HỒ
QUÝ LY.
- Để thực hiện công cuộc canh tân đất nước, Hồ Quý Ly đã nhận thức
đầy đủ yêu cầu phải nắm giữ quyền lực trong tay, và muốn phát triển
quyền lực thì phải là những người cùng chí hướng với ông. Chính vì vậy
hoạt động bằng đảng của Hồ Quý Ly đã nhanh chóng hình thành và
phát triển quyền lực mạnh mẽ.
- Từ những thập niên cuối thế kỷ XIV (1371 đến 1400), tình hình hoạt
động bằng đảng dưới triều Trần càng trở nên căng thẳng. Một lực
lượng do Hồ Quý Ly cầm đầu đối lập với một lực lượng gồm các quý
tộc, tôn thất nhà Trần. Một phe muốn cải cách canh tân đất nước một
phe bảo thủ luôn đấu đầu tìm cách loại trừ nhau.
- Trong quá trình Hồ Quý Ly hoạt động chính trị, Hồ Quý Ly không ngừng
tạo sự tín nhiệm từ phía vua Nghệ Tông đồng thời tìm cách triệt hạ
những ai chống lại mình.
- Tháng 2 năm Kỷ Mùi (1379), sau khi được giao chức Tiểu tư không
kiêm Hành khu mật đại sứ, được phép tiến cử quan viên mà không
nhất thiết phải là tôn thất, Hồ Quý Ly đã đưa những người thuộc bằng
đảng của mình vào giữ các vị trí trọng trách : Nguyễn Đa Phương tiến
cử làm tướng quân, Phạm Cự Luận tiến cử làm Quyền đo sự rồi Thiêm
thư khu mật viện sự, Đỗ Tử Trừng làm Ngự sử đại phu...
- Nhân cuộc cải cách năm 1397, Hồ Quý Ly cũng không bỏ qua cơ hội
đưa người thuộc bằng đảng vào giữ những vị trí trọng yếu : “ Lấy phó
tướng Lê Hán Thương coi phủ đô hộ lộ Đông Đô, Thái bảo Trần Hàng
coi phủ đô thống lộ Bắc Giang; Trần Nguyên Trữ coi phủ đô thống lộ
Tam Giang; Thiếu bảo Vương Nhữ Chu làm tri Thiên Trường phủ lộ quân
dân sự; Hành khiển Hà Đức Lâm làm hành Tân Yên phủ lộ Thái thú...
( Đại việt sử ký toàn thư, tập II sđd, trang 177).
- Sau vụ của nhóm vua Đế Hiện cung Trang Định Vương Ngạc (con của
Thượng hoàng Nghệ Tông) âm mưu hạ bệ Hồ Quý Ly, bằng âm mưu
của bằng đảng, Quý Ly đã triệt hạ Đế Hiện (1388), giết Thái úy Trang
Định Vương Ngạc (1391) rồi lần lượt giết các tôn thất đối nghịch với
mình như : Trần Nhật Chương (1392), Trần Nguyên Uyên, Trần Nguyên
Dận (1395)... Nhưng đẫm máu nhất là cuộc thanh trừng vào năm
1399, sau khi Quý Ly cho người giết vua Thuận Tông rồi tiếp trừ khử
phe quý tộc nhà Trần đang ngày đêm tìm cách triệt hạ mình. Sau vụ
âm mưu giết Quý Ly bị phát giác, phe nhóm tôn thất của nhà Trần gồm
Thái bảo Trần Hàng,Trụ quốc Nhật Đôn, Tướng quân trần Khát Chân,
Phạm Khả vĩnh, Thượng thư Hà Đức Lân, Lương Nguyên Bưu, Phạm
Ông thiện, Phạm Tổ Thu, Phạm Ngưu ngưu Tất, cả thảy hơn 370 ngư...
I. CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ
1. Sinh hoạt bằng đảng phát triển cùng với hoạt động chính trị của HỒ
QUÝ LY.
- Để thực hiện công cuộc canh tân đất nước, Hồ Quý Ly đã nhận thức
đầy đủ yêu cầu phải nắm giữ quyền lực trong tay, và muốn phát triển
quyền lực thì phải là những người cùng chí hướng với ông. Chính vì vậy
hoạt động bằng đảng của Hồ Quý Ly đã nhanh chóng hình thành và
phát triển quyền lực mạnh mẽ.
- Từ những thập niên cuối thế kỷ XIV (1371 đến 1400), tình hình hoạt
động bằng đảng dưới triều Trần càng trở nên căng thẳng. Một lực
lượng do Hồ Quý Ly cầm đầu đối lập với một lực lượng gồm các quý
tộc, tôn thất nhà Trần. Một phe muốn cải cách canh tân đất nước một
phe bảo thủ luôn đấu đầu tìm cách loại trừ nhau.
- Trong quá trình Hồ Quý Ly hoạt động chính trị, Hồ Quý Ly không ngừng
tạo sự tín nhiệm từ phía vua Nghệ Tông đồng thời tìm cách triệt hạ
những ai chống lại mình.
- Tháng 2 năm Kỷ Mùi (1379), sau khi được giao chức Tiểu tư không
kiêm Hành khu mật đại sứ, được phép tiến cử quan viên mà không
nhất thiết phải là tôn thất, Hồ Quý Ly đã đưa những người thuộc bằng
đảng của mình vào giữ các vị trí trọng trách : Nguyễn Đa Phương tiến
cử làm tướng quân, Phạm Cự Luận tiến cử làm Quyền đo sự rồi Thiêm
thư khu mật viện sự, Đỗ Tử Trừng làm Ngự sử đại phu...
- Nhân cuộc cải cách năm 1397, Hồ Quý Ly cũng không bỏ qua cơ hội
đưa người thuộc bằng đảng vào giữ những vị trí trọng yếu : “ Lấy phó
tướng Lê Hán Thương coi phủ đô hộ lộ Đông Đô, Thái bảo Trần Hàng
coi phủ đô thống lộ Bắc Giang; Trần Nguyên Trữ coi phủ đô thống lộ
Tam Giang; Thiếu bảo Vương Nhữ Chu làm tri Thiên Trường phủ lộ quân
dân sự; Hành khiển Hà Đức Lâm làm hành Tân Yên phủ lộ Thái thú...
( Đại việt sử ký toàn thư, tập II sđd, trang 177).
- Sau vụ của nhóm vua Đế Hiện cung Trang Định Vương Ngạc (con của
Thượng hoàng Nghệ Tông) âm mưu hạ bệ Hồ Quý Ly, bằng âm mưu
của bằng đảng, Quý Ly đã triệt hạ Đế Hiện (1388), giết Thái úy Trang
Định Vương Ngạc (1391) rồi lần lượt giết các tôn thất đối nghịch với
mình như : Trần Nhật Chương (1392), Trần Nguyên Uyên, Trần Nguyên
Dận (1395)... Nhưng đẫm máu nhất là cuộc thanh trừng vào năm
1399, sau khi Quý Ly cho người giết vua Thuận Tông rồi tiếp trừ khử
phe quý tộc nhà Trần đang ngày đêm tìm cách triệt hạ mình. Sau vụ
âm mưu giết Quý Ly bị phát giác, phe nhóm tôn thất của nhà Trần gồm
Thái bảo Trần Hàng,Trụ quốc Nhật Đôn, Tướng quân trần Khát Chân,
Phạm Khả vĩnh, Thượng thư Hà Đức Lân, Lương Nguyên Bưu, Phạm
Ông thiện, Phạm Tổ Thu, Phạm Ngưu ngưu Tất, cả thảy hơn 370 người
đều bị giết, tịch thu gia sản, con gái bị bắt làm tỳ, con trai từ 1 tuổi trở
lên hoặc bị chôn sống hoặc bị dìm xuống nước. Cuộc lùng bắt dư đảng
của tôn thất Trần liền suốt mấy năm không ngớt ( Đại việt sử ký toàn
thư, tập II, sđd, trang 196)
Hồ Quý Ly và những cải cách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Quý Ly và những cải cách - Người đăng: Người phục vụ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hồ Quý Ly và những cải cách 9 10 203