Ktl-icon-tai-lieu

HỖ TRỢ TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI BẠO HÀNH

Được đăng lên bởi Thu Thảo
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

MÔN: CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI
GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

HỖ TRỢ TRẺ EM ỨNG PHÓ
VỚI BẠO HÀNH
Giáo viên hướng dẫn : TS. Đỗ Hạnh Nga
Trần Thị Thu Thảo

1156150073

Nguyễn Viết Sum

1156150070

Nguyễn Thị Sơn Ca

1156150006

Thành phố Hồ Chí Minh 2014

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài................................................................................................................1
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu........................................................................................1
1.3. Những lý thuyết sử dụng trong quá trình can thiệp...........................................................2
1.4. Phương pháp và công cụ sử dụng......................................................................................4

PHẦN II. TIẾN TRÌNH LÀM VIỆC VỚI CA........................................................5
2.1. Quá trình tiếp nhận.............................................................................................................5
2.2. Thông tin chung và tiểu sử vấn đề.....................................................................................5
2.3. Những thông tin cơ sở về đời sống của thân chủ...............................................................6
2.4. Xác định vấn đề của thân chủ/ nhu cầu của thân chủ........................................................7

PHẦN III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT...............................................8
3.1. Sơ đồ hệ thống gia đình...........................................................................................8
3.2. Sơ đồ kỹ thuật đường đời.........................................................................................9
3.3. Phân tích SWOT......................................................................................................9
PHẦN IV. TIẾN TRÌNH CAN THIỆP...................................................................12
4.1. Xác định nguồn tài nguyên.....................................................................................12
4.2. Kế hoạch can thiệp..................................................................................................13
4.3. Mô tả các hoạt động................................................................................................17
4.4. Các phương pháp đo lường.....................................................................................18
4.5. Thực hi...



 !"
#$!"%&
'

  !!"#
$%&'()  !!"!
$%*+  !!!
,-./+012!3
HỖ TRỢ TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI BẠO HÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỖ TRỢ TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI BẠO HÀNH - Người đăng: Thu Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
HỖ TRỢ TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI BẠO HÀNH 9 10 345